• log in
  • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Ethnology and Cultural Anthropology

Details
Code S2-EAK
Organizational unit Faculty of Culture and Arts
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 10
Admission limit 17
Duration 2 years
Recruitment committee address tel. (22) 55-24-540
WWW address https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia oferują pogłębioną refleksję teoretyczną nad rzeczywistością społeczno-kulturową, dając jednocześnie szansę prowadzenia samodzielnych etnograficznych badań terenowych.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Wykładowczynie i wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Osoby uczestniczące w studiach poznają także zaawansowaną metodologię charakterystyczną dla etnologii i antropologii kulturowej. Oprócz tego mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych w globalnym kontekście. Absolwentkom i absolwentom kierunków innych niż etnologia oferujemy dodatkowe zajęcia, pozwalające na poznanie teorii antropologicznych oraz specyfiki prowadzenia badań etnograficznych. Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”. które przygotowują do podjęcia indywidualnych badań do pracy dyplomowej.

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem, a także różnych obszarów kulturowych świata. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych, a także do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach doktoranckich.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego dowolnego kierunku studiów.

Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat ogłoszonych wcześniej tekstów i powiązanych z nimi tematów. Z rozmowy można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom zostaną zadane cztery pytania. Odpowiedzi na pytania będą punktowane od 0 do 25 punktów.

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będą zadane lektury związane z głównymi teoriami i nurtami w badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie lista problemów, na które kandydaci muszą przygotować – w oparciu o zadane lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas rozmowy dotyczyć będą samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w systemie IRK.

Przy ocenie rozmowy brane są pod uwagę: znajomość zadanych lektur; struktura odpowiedzi na postawione pytania – klarowność wywodu i logika wypowiedzi; znajomość głównych zagadnień związanych z zadanym pytaniem, rozumienie języka i pojęć z zakresu teorii etnologii i antropologii kulturowej, odwołania do pojęć i teorii etnologii i antropologii kulturowej.

Na ocenę wypowiedzi ma wpływ:

  • wartość merytoryczna odpowiedzi – maks. 20 pkt.
  • struktura wypowiedzi i biegłość w języku teorii etnologii i antropologii kulturowej – maks. 5 pkt.

Na studia mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 40 punktów.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykaz lektur i zakres pytań do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-20 września 2022 r., od godz. 10:00, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, sala 13

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 26-27 września 2022 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce