• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Economics

Details
Code S2-EK
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Economics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 50
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@wne.uw.edu.pl
tel. (22) 55-49-190
WWW address https://www.wne.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

Celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych analityków, bankowców i wysokiej klasy pracowników administracji publicznej wyższego szczebla, angażujących się w zespoły badawcze, skupiające kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w zaawansowanych metodach badawczych.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oferowane są dwie specjalności:

 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Ekonomia Przedsiębiorstwa.

Wybór specjalności następuje w trakcie składania dokumentów.

W programie specjalności Ekonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych, student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego. Jest to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi przedmiotów kształcących umiejętności narzędziowe oraz szerokiej prezentacji teorii ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem na korzystanie z literatury anglojęzycznej.

Absolwenci specjalności Ekonomii Międzynarodowej dysponują umiejętnością analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Specjalność posiada pełną akredytację ACCA – pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich 9 podstawowych egzaminów.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

 • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
 • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
 • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
 • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 600.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 punktów.

1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów:

a. współczynnika za posiadanie przez instytucję wydającą dyplom statusu "uczelni badawczej" (Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza") w roku rekrutacji na studia na UW. Posiadanie statusu uczelni badawczej - współczynnik 100, brak tego statusu - współczynnik 80.

b. średniej ocen z toku studiów. Średnia ocen wyrażona w innej skali niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim zostanie do niej przyrównana.

c. oraz współczynnika

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora.

ii. 1 w pozostałych przypadkach.

 1. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 2c.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria do uwzględnienia współczynnika opisanego w podpunkcie i) punktu 2c.
  2. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.
 1. Kandydaci są zobowiązani do załączenia na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skanów następujących dokumentów:
  1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
  2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię wykazu przedmiotów i ocen.
  3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą do ubiegania się o studia, o średniej z całego toku studiów, jeżeli na suplemencie do dyplomu nie ma takiej informacji.
  4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
  5. Sylabusów wybranych przedmiotów (wymienionych w punkcie 4c).
  6. Opcjonalnie – zaświadczenie o uzyskaniu Stypendium Rektora i/lub średniej mieszczącej się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku.
  7. Dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie co najmniej B2. Honorowane są dokumenty wymagane przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim, jak również potwierdzenia zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w trakcie poprzednich studiów kandydata na poziomie co najmniej B2. Komisja może wziąć pod uwagę także inne dokumenty.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 600.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 punktów.

1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów:

a. średniej ocen z toku studiów

b. pozycji uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia na UW. Pozycja 1-500 - współczynnik 100, dalsze pozycje - współczynnik 80.

c. oraz współczynnika

i. 1,2 w wypadku gdy:

1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora.

ii. 1 w pozostałych przypadkach.

 1. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 2c.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria do uwzględnienia współczynnika opisanego w podpunkcie i) punktu 2c.
  2. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.
  1. Kandydaci są zobowiązani do załączenia na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skanów następujących dokumentów:
   1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
   2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię wykazu przedmiotów i ocen.
   3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą do ubiegania się o studia, o średniej z całego toku studiów, jeżeli na suplemencie do dyplomu nie ma takiej informacji.
   4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
   5. Sylabusów wybranych przedmiotów (wymienionych w punkcie 4c).
   6. Opcjonalnie – zaświadczenie o uzyskaniu Stypendium Rektora i/lub średniej mieszczącej się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku.
   7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie co najmniej B2. Honorowane są dokumenty wymagane przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim, jak również potwierdzenia zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w trakcie poprzednich studiów kandydata na poziomie co najmniej B2. Komisja może wziąć pod uwagę także inne dokumenty.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.

Termin testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): do 13 lipca 2022 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych