• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

European Studies

Details
Code S2-EUSE
Organizational unit Faculty of Political Science and International Studies
Field of studies European Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 70
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
WWW address https://wnpism.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.

Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

 • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
 • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
 • opracowywanie strategii decyzyjnych;
 • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarowych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 20 pkt.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego na dowolnym kierunku studiów.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego, który będzie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK. Artykuły obejmują następujące obszary:

 • problemy współczesnej Europy;
 • problemy integracji europejskiej;
 • Europa w świecie.

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-20 pkt.
 • za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-20 pkt.
 • za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-5 pkt.
 • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.

Lista artykułów do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomami zagranicznymi, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji do studiowania w języku polskim.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-20 września 2022 r., od godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych