• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Finance and Accounting

Details
Code S2-FIR
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Finance and Accounting
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 50
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@wne.uw.edu.pl
tel. (22) 55-49-190
WWW address https://www.wne.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

Podczas studiów uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty podstawowe, wspólne dla studentów danego roku, po ukończeniu których student będzie posiadał zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach (warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów).

Kierunek posiada pełną akredytację ACCA – pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich 9 podstawowych egzaminów. Jest 10. programem na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021 w kategorii Taxation.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat mikrostruktury rynków finansowych oraz podstawowych operacji inwestycyjnych na tych rynkach, zna główne empiryczne i analityczne modele wykorzystywane przez finansistów w inwestycjach i metody ich implementacji praktycznej, jak również dysponuje wiedzą dotyczącą aktywnych strategii inwestycyjnych oraz działalności inwestorów instytucjonalnych i ich roli na współczesnych rynkach finansowych. Absolwent ma też wiedzę na temat sformalizowanej analizy rynków finansowych, modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki (cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut). Posiada wiedzę związaną z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności zna zasady funkcjonowania rynków walutowych, posługuje się nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, technikami zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemami związanymi z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

Absolwent zna standardy sporządzania sprawozdań finansowych, w tym układ bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Rozumie, co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz kategorie kosztów i przychodów. Posiada wiedzę związaną z rachunkowością zarządczą oraz z analizą wpływu kosztów na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. Zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i zasad projektowania systemów rachunku kosztów oraz określanie przydatności informacyjnej tych systemów w sterowaniu podmiotami gospodarczymi.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi przedstawić, jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. Umie także stosować podstawowe współczesne modele ilościowe w finansach inwestycyjnych oraz umie przeprowadzić podstawowe operacje na współczesnych rynkach finansowych - arbitraż, hedging i spekulację. Potrafi omówić doświadczenia krajów UE związane z problemami finansowymi.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak: analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy. Absolwent ma świadomość, że dynamiczne zmiany środowiska gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, wymagają systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w ciągu całego życia zawodowego. Umie także samodzielnie kształcić się. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), jak i studiów podyplomowych związanych z jedną z dziedzin finansów czy rachunkowości, a także ekonomii.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

 • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
 • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
 • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
 • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 600.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 punktów.

1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów:

a. współczynnik za posiadanie przez instytucję wydającą dyplom status "uczelni badawczej" (Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza") w roku rekrutacji na studia na UW. Posiadanie statusu uczelni badawczej - współczynnik 100, brak - współczynnik 80.

b. średniej ocen z toku studiów. Średnia ocen wyrażona w innej skali niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim zostanie do niej przyrównana.

c. oraz współczynnika

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora.

ii. 1 w pozostałych przypadkach.

 1. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 2c.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 2c.
  2. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.
 1. Kandydaci są zobowiązani do załączenia na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skanów następujących dokumentów:
  1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
  2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię wykazu przedmiotów i ocen.
  3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą do ubiegania się o studia, o średniej z całego toku studiów, jeżeli na suplemencie do dyplomu nie ma takiej informacji.
  4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
  5. Sylabusów wybranych przedmiotów (wymienionych w punkcie 4c).
  6. Opcjonalnie – zaświadczenie o uzyskaniu Stypendium Rektora i/lub średniej mieszczącej się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku.
  7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie co najmniej B2. Honorowane są dokumenty wymagane przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim, jak również potwierdzenia zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w trakcie poprzednich studiów kandydata na poziomie co najmniej B2. Komisja może wziąć pod uwagę także inne dokumenty.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 600.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 punktów.

1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów:

a. średniej ocen z toku studiów

b. pozycji uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia na UW. Pozycja 1-500 - współczynnik 100, dalsze pozycje - współczynnik 80.

c. oraz współczynnika

i. 1,2 w wypadku gdy:

1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora.

ii. 1 w pozostałych przypadkach.

 1. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 2c.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 2c.
  2. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.
  1. Kandydaci zobowiązani do załączenia na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skanów następujących dokumentów:
   1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
   2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię wykazu przedmiotów i ocen.
   3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą do ubiegania się o studia, o średniej z całego toku studiów, jeżeli na suplemencie do dyplomu nie ma takiej informacji.
   4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
   5. Sylabusów wybranych przedmiotów (wymienionych w punkcie 4c).
   6. Opcjonalnie – zaświadczenie o uzyskaniu Stypendium Rektora i/lub średniej mieszczącej się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku.
   7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie co najmniej B2. Honorowane są dokumenty wymagane przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim, jak również potwierdzenia zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w trakcie poprzednich studiów Kandydata na poziomie co najmniej B2. Komisja może wziąć pod uwagę także inne dokumenty.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.

Termin testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): do 13 lipca 2022 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych