• log in
  • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

History of Culture in the Age of Digital Humanities

Details
Code S2-HK
Organizational unit Faculty of Culture and Arts
Field of studies History of Culture in the Age of Digital Humanities
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 10
Admission limit 20
Duration 2 years
Recruitment committee address tel. (22) 55-24-540
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Studia II stopnia na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznanie narzędzi humanistyki cyfrowej oraz ich użyteczności dla poszczególnych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych (nauki o sztuce, historia, archeologia, nauki o kulturze i religii). Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z wymienionymi wyżej dyscyplinami. Zgodnie z zaplanowanymi efektami kształcenia studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych i administracji oraz w sektorze medialnym. Koncepcja kształcenia zakłada daleko posuniętą indywidualizację w przypadku każdego ze studentów. Studenci realizują program studiów na podstawie indywidualnego planu, którego kształt jest uzgadniany z opiekunem naukowym.

W programie studiów znajdują się m.in:

  • seminaria dyplomowe z wszystkich epok historycznych z oferty wspólnej dla kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Historii Sztuki
  • praktyki zawodowe
  • przedmioty z Modułu metodologicznego „Teorie, metody i tradycje badawcze” , odnoszącego się do teorii, metodyki badań i tradycji badawczych czterech dyscyplin przyporządkowanych kierunkowi studiów: nauki o sztuce, historia, nauki o kulturze i religii, archeologia. Szczególny nacisk zostanie położony na wpływ narzędzi cyfrowych na współczesne praktyki w zakresie prowadzenia badań naukowych
  • przedmioty z Modułu specjalizacyjnego „Historia kultury – interpretacje i inspiracje” , czyli zajęć specjalistycznych odnoszących się do problematyki dziejów kultury, jej interpretacji i oddziaływania (inspiracji). Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z wybranych obszarów historii kultury w obrębie czterech dyscyplin przyporządkowanych kierunkowi studiów w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań interdyscyplinarnych
  • przedmioty z Modułu praktycznego „Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka” , który będzie obejmował m.in. zajęcia wprowadzające do programowania w języku Python 3, podstawy składni tego języka, wraz z podstawowymi pojęciami informatycznymi oraz fundamentalne struktury danych, praca z plikami (otwieranie, odczyt, zapis), zaś kurs będzie kończył się wprowadzeniem do paradygmatu programowania obiektowego. Kurs wprowadzający zostanie w założeniu uzupełniony zajęciami z podstaw technologii internetowych. Grupa zajęć będzie obejmowała zagadnienia praktyczne odnoszące się do znajomości najpowszechniejszych narzędzi cyfrowych, korzystania z nich oraz umiejętności niezbędnych przy tworzeniu/zamawianiu specjalistycznych cyfrowych narzędzi służących do archiwizacji i digitalizacji źródeł, baz danych źródeł materialnych i niematerialnych oraz rozmaitych sposobów ich wykorzystywania w badaniach (praca interpretacyjna i wdrożeniowa). Zajęcia dadzą możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów i wytwarzania zasobów sieciowych, wykorzystania trójwymiarowych modeli, wizualizacji i animacji w praktyce badawczej.

Studia na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej,mają przygotowywać do przyszłej kariery naukowej, a zarazem wyposażać absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką w kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy. Profil absolwenta odpowiada kompetencjom wymaganym w pracy w środowisku pozaakademickim i poza edukacją formalną na stanowiskach pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej (centralnej i lokalnej), a także w instytucjach pożytku publicznego zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu. Umiejętności wyniesione ze studiów na kierunku będą użyteczne w zawodach związanych z dziennikarstwem i zarządzaniem wiedzą i zasobami kulturowymi, a także marketingiem, reklamą i komunikacją społeczną.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100.

Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej sporządzanej według punktów przyznanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (lektury i wskazane zagadnienia dotyczące metod i narzędzi humanistyki cyfrowej).

Na studia mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 60 pkt.

Lista lektur i zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-20 września 2022 r., od godz. 10:00, Budynek Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 206

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 26-27 września 2022 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce