• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Language and Society - Interdisciplinary Study of Discourse

Details
Code S2-JIS
Organizational unit Faculty of Sociology
Field of studies Language and society - interdisciplinary study of discourse
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@is.uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-721, (22) 55-23-502
WWW address http://www.jis.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 2 (06.08.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 18.07.2022 23:59)

Język i Społeczeństwo to interdyscyplinarne studia II stopnia.

JiS kształci specjalistów i specjalistyki, którzy:

 • posiadają pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania oraz specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych,
 • posiadają umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy oraz interpretacji danych i informacji,
 • potrafią zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych, w tym: zawodowych.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych (wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym) z metodologią stosowanej przez obie nauki oraz z praktyką analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie studiów ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.

W trakcie studiów studentki i studenci uczą się jak:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna)
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (np. z zakresu płci, gospodarki, kultury, reklamy)
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Absolwenci i absolwentki JiS mają wszechstronną, wieloaspektową wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną z zakresu komunikowania społecznego i analizy dyskursu, potrafią poddawać ją krytycznej ewaluacji oraz stosować w życiu zawodowym i społecznym. Są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej kreatywnego realizowania zadań związanych z komunikacją w takich obszarach jak:

 • media
 • instytucje kultury
 • ośrodki badania opinii
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje administracji publicznej
 • agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe

Interdyscyplinarny charakter JiS sprawia, że absolwentka/absolwent zdobywa umiejętności pożądane na rynku pracy wymagającym elastyczności, kreatywności i samodzielności.

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Socjologii (ul. Karowej 18) oraz Instytutu Lingwityki stosowanej (ul. Dobra 55).

Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie kierunku.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów w terminie określonym w uchwale rekrutacyjnej.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość zalecanych tekstów,
 • umiejętności interpretowania zalecanych tekstów,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów);
 • maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 60.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Lektury na rozmowę kwalifikacyjną:

 • Frank Fischer (2019) Knowledge politics and post-truth in climate denial: on the social construction of alternative facts. Critical Policy Studies, 13:2, 133-152, DOI: 10.1080/19460171.2019.1602067.
 • Mirzoeff, Nicholas (2016). Jak widzimy siebie (w:) Mirzoeff, N. Jak zobaczyć świat. Tłumaczenie: Łukasz Zaremba. Kraków, Warszawa: Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 44 - 83.
 • Pałka, Patrycja (2020). Polski model kulturowy a komunikacja sprzedawcy z klientem. Socjolingwistyka, 34, 93-112.
 • Piekot, Tomasz, Maziarz Marek (2014). Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej. Język a Kultura, 24/2014, 307-32.

Teksty są dostępne na stronie kierunku Język i Społeczeństwo w zakładce Rekrutacja.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów z dyplomami zagranicznymi sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza ocenę niedostateczną a 5 – bardzo dobrą. Ocena konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych: 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2+.

W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, odpowiedź na pytanie otwarte na egzaminie kompetencji nie jest oceniana pod względem językowym. Ocena nie wlicza się do ogólnej punktacji, a zaliczenie testu jest warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-20 września 2022 r., od godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Zoom)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23 i 26 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Socjologii