• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Finnish Studies

Details
Code S2-PRK-FEN
Organizational unit Faculty of Modern Languages
Field of studies Finnish Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 4
Admission limit 20
Duration 1,5 year
Recruitment committee address hungarystyka@uw.edu.pl
marcingrad@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-975
WWW address http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Fennistyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka fińskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo. Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego. Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka fińskiego. Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Finlandii. W trakcie zajęć specjalizacyjnych językoznawczych albo literaturoznawczych zdobywa szczegółową wiedzę merytoryczną niezbędną do przygotowanie pracy magisterskiej i przydatną w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje warsztat tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych (w tym język prawniczy, biznesu i administracji publicznej), w szczególności w zakresie tłumaczenia tekstów urzędowych, prawniczych i literackich. Poprzez realizowanie takich przedmiotów jak m. in.

 • Współczesne życie literackie,
 • Współczesne badania językoznawcze,
 • Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Finlandii

absolwenci są zorientowani we współczesnej sytuacji kraju, którego język poznają. W trakcie studiów kładziony jest nacisk zarówno na pracę samodzielną (która ma na celu wypracowanie nawyku śledzenia wydarzeń kulturalnych, społecznych jak również obserwację tendencji zmian w zakresie języka kierunkowego), jak i na pracę zespołową, co jest szczególnie ważne w odnalezieniu się na rynku pracy.

Program studiów na kierunku fennistyka zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Uzupełnia ją wiedza z zakresu kulturoznawstwa i problematyki społecznej. Realizacja programu studiów drugiego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w zakresie fennistyki, co może być realizowane w czasie studiów doktoranckich. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku fennistyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Finlandii) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci fennistyki mają możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych głównie w ramach programu ERASMUS.

Kierunek fennistyka, opiera się na wielu projektach o charakterze międzynarodowym, ściśle współpracuje z uniwersytetami w Finlandii. Jednym z projektów jest prowadzona od kilku lat tzw. „Jesienna szkoła” - intensywny cykl zajęć dla doktorantów i magistrantów, zorganizowany wspólnie z wydziałem fennistyki na Uniwersytecie E.-M. Arndta w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) i Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy).

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie Katedry Hungarystyki) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

Więcej informacji na stronie Katedry Hungarystyki

Plan studiów dostępny jest TUTAJ.
 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów oraz prezentują znajomość języka fińskiego minimum na poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Finlandii.

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata na kierunku ugrofinistyka (specjalizacja fińska), filologia fińska, fennistyka:

Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z następujących ocen:

 • oceny na dyplomie licencjackim,
 • średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia,
 • końcowej oceny z języka fińskiego (poziom C1).

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata (magistra, lub inżyniera) uzyskanym na innych kierunkach niż ugrofinistyka (specjalizacja fińska), filologia fińska, fennistyka:

Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z następujących ocen:

 • oceny na dyplomie licencjackim (magisterskim, inżynierskim),
 • oceny egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego sprawdzającego zainteresowanie językiem, historią, literaturą i kulturą Finlandii. Łącznie można otrzymać max. 100 pkt. – egzamin pisemny: max. 80 pkt., min. 48 pkt., egzamin ustny: max. 20 pkt., min. 12 pkt. Warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego. Zsumowane punkty z obu egzaminów – z zastrzeżeniem, że z każdego z nich należy uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów – przelicza się na oceny wg następującej skali:
  - 60 – 68 dostateczny;
  - 68,5 - 76 dostateczny+;
  - 76,5 - 84 dobry;
  - 84,5 - 92 dobry+;
  - 92,5 – 100 bardzo dobry;
 • oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka fińskiego (poziom C1). Łącznie można otrzymać max. 200 pkt. – egzamin pisemny: max. 160 pkt., min. 96 pkt., egzamin ustny: max. 40 pkt., min. 24 pkt. – warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie części pisemnej. Zsumowane punkty z obu egzaminów – z zastrzeżeniem, że z każdego z nich należy uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów – przelicza się na oceny wg następującej skali:
  - 120 - 136 dostateczny;
  - 136,5 - 152 dostateczny+;
  - 152,5 - 168 dobry;
  - 168,5 - 184 dobry+;
  - 184,5 – 200 bardzo dobry.

Zagadnienia egzaminacyjne do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego

Egzamin pisemny i egzamin ustny (będą zawierać pytania zarówno w jęz. polskim i jęz. fińskim).

Literatura: Dwie tradycje językowe w literaturze Finlandii – co je łączy, a co dzieli?; Literatura romantyzmu w I połowie XIX wieku – jej rola w kształtowaniu fińskiej tożsamości narodowej; Fińskie tradycje pisania o wojnie; Modernizm w literaturze fińskiej; Najważniejsze zjawiska i trendy w literaturze fińskiej ostatniego ćwierćwiecza.

Historia: Historyczne związki Finlandii i Szwecji, Rok 1809 jako przełom w dziejach Finlandii; Znaczenie wojny domowej 1918 roku dla państwa i społeczeństwa fińskiego; II wojna światowa w Finlandii; Finlandia w okresie zimnej wojny.

Kultura: Ośrodki miejskie w średniowiecznej Finlandii; Romantyzm narodowy w sztuce fińskiej – malarze, kompozytorzy, architekci, Fotografia w Finlandii – od dagerotypu Henrika Cajandera do autoportretów Eliny Brotherus; Kultura fińska w latach 20. XX wieku – okna na oścież? Nowa Fala w kinie fińskim w latach 60-tych – czy istniała?

Językoznawstwo: Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego; Rozwój fińskiego języka literackiego; Odmiany języka fińskiego; System przypadków w języku fińskim; problem accusativu; Podmiot a dopełnienie w języku fińskim.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).

Część ustna egzaminu będzie miała charakter rozmowy przeprowadzonej w języku polskim.
Kandydat będzie także poproszony o sporządzenie krótkiego streszczenia tekstu polskiego, który wcześniej wysłucha.

Maksymalna liczba punktów (z części pisemnej i ustnej): 100 pkt.
Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (maks. 50 pkt.) i 60% z części ustnej (maks. 50 pkt.)

Zagadnienia do egzaminu: Najważniejsze zjawiska i trendy w literaturze fińskiej ostatniego ćwierćwiecza. Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego. Rozwój fińskiego języka literackiego, odmiany języka fińskiego.

Punktacja ze sprawdzianu znajomości języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej, stanowi odrębną punktację.

Termin sprawdzianu ze znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 21 września 2022 r.,  pisemny godz. 9:00, ustny godz. 14:00, Wydział Neofilologii, Katedra Hungarystyki, ul. Dobra 55

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin z języka fińskiego: 21 września 2022 r., pisemny godz. 9:00, ustny godz. 14:00, Wydział Neofilologii, Katedra Hungarystyki, ul. Dobra 55

Egzamin z wiedzy fennistycznej: 22 września 2022 r., pisemny godz. 9:00 , ustny godz. 14:00 , Wydział Neofilologii, Katedra Hungarystyki, ul. Dobra 55

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Hungarystyki