• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Interdisciplinary Studies in Environmental Protection

Details
Code S2-OS-MSOS
Organizational unit University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development
Field of studies Environmental Protection, Interdisciplinary Studies in Environmental Protection
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 12
Admission limit 31
Duration 2 years
Recruitment committee address rek.msos@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-619
WWW address http://ucbs.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

Kierunek studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) (Inter-Faculty Studies In Environmental Protection) II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku polskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ ochronę środowiska można i należy realizować w wielu dziedzinach działalności człowieka. Zatem, ten kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne, prawne, ekonomia i finanse, komunikacja społeczna, pedagogika oraz filozofia.

Cele stawiane edukacji na II stopniu studiów na MSOŚ to:

 • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska, głównie geo- i bioróżnorodności, zakłóceń jakości środowiska, ekotoksykologii, planowania przestrzennego, rozwoju zrównoważonego, ekonomicznych i prawnych problemów ochrony środowiska, filozoficznych kontekstów ochrony środowiska, normalizacji, modeli opisowych systemów przyrodniczych;
 • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych i rozwiązywanych problemów, tworzenia projektów, w tym edukacyjnych i przygotowywania raportów z zakresu ochrony środowiska oraz komunikatywnego porozumiewania się w mowie i piśmie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
 • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.

Program studiów II stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych : statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
 • przedmiotów kierunkowych : ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
 • przedmiotów specjalizacyjnych : wybór indywidualnej ścieżki kształcenia następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia spośród oferty:

Wydziału Biologii
Wydziału Chemii
Wydziału Fizyki
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Wydziału Geologii
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa i Administracji
oraz
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Prace magisterskie studentów UCBS są wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach np. konkurs im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne, np. w ramach programu stypendialnego DBU w Niemczech. Mają możliwość realizowania swoich pasji w uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach projektów mobilności MOST i ERASMUS. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.

W wyniku kształcenia na poziomie studiów II stopnia absolwent kierunku MSOŚ:

 • dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
 • korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
 • zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
 • przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
 • wykorzystuje modele środowiskowe;
 • ocenia krytycznie informacje o środowisku;
 • stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
 • docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
 • doskonali swoje umiejętności zawodowe;
 • jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
 • wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim.

Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę kolejność ustaloną na podstawie iloczynu oceny pracy dyplomowej i średniej arytmetycznej ocen ze studiów oraz punktów za grupy przedmiotów.

PR = (Opd * Śro) + Pp

gdzie:

Opd – ocena z pracy dyplomowej (w przypadku braku, ocena z egzaminu dyplomowego)
ŚRo – średnia ocen ze studiów
Pp – punkty za przedmioty z toku studiów
Pp = (Ogp1 +Ogp2) * 0,4

Ogp1 – średnia ocen z pięciu wybranych przedmiotów związanych z badaniami naukowymi w dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne. W przypadku braku całości lub części przedmiotów do zgłoszenia w miejsce związanych z nimi ocen wstawia się wartość zero.

Ogp2 – średnia ocen z pięciu wybranych przedmiotów związanych z badaniami naukowymi w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi. W przypadku braku całości lub części przedmiotów do zgłoszenia w miejsce związanych z nimi ocen wstawia się wartość zero.

Kandydat jest zobowiązany wybrać przedmioty z grup przedmiotów i udostępnić w systemie IRK skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów potwierdzonego przez jednostkę, w której studiował.

Kandydaci, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, podają w jej miejsce ocenę z egzaminu dyplomowego.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z dyplomami uzyskanymi w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku polskim, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2023/2024.

W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca kompetencje do studiowania w języku polskim.

Forma zaliczenia: rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Liczba punktów wymagana do dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego to 50 z 100 punktów możliwych do uzyskania.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2023 r., godz. 10:00, ul. Żwirki i Wigury 93, II piętro, p. 2003

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem