• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied Animal Psychology

Details
Code NZ1-SPZ
Organizational unit Faculty of Psychology
Field of studies Applied Animal Psychology
Form of studies Part-time (extramural)
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 58
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja@psych.uw.edu.pl
tel. 668-588-516 (pon., wt., śr.,czw. 12-16; od 17 czerwca pon.-pt. 12-16)
WWW address http://psych.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 2 (19.08.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Dziedziny: nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Dyscypliny: psychologia, biologia, nauki weterynaryjne.

Cechy programu

Stosowana Psychologia Zwierząt to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Łączą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“. Program studiów lokuje się na styku trzech obszarów kształcenia: nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Studenci kierunku mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej (dzięki współpracy z naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych), a także praktycznych umiejętności (dzięki zajęciom z praktykami szkolącymi zwierzęta oraz profesjonalnie zajmującymi się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt). Kierunek jest realizowany w ramach działalności Wydziału Psychologii UW. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii umożliwia łączenie umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej czy interwencji psychologicznej), ze znajomością zachowań zwierząt i umiejętnością rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb oraz eliminacji zagrożeń takich jak zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi. Studenci będą mogli skonfrontować się z wiedzą naukową, osadzoną w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich (nawiązujących do tradycji kształcenia uniwersyteckiego - kadra naukowa) zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (również przez praktyków) - elementy charakterystyczne dla kierunku zawodowego. Studenci mają możliwość zajmowania się psychologią zwierząt także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

Lista specjalizacji

W programie studiów przewidziane są specjalizacje (nabór według średniej ocen):

 • Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni - pozwoli studentom opanować wiedzę na temat zasad szkolenia i psychologii psów i koni oraz specyfiki poszczególnych gatunków. Szkolenia zwierząt oparte są na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się. Znajomość tych zagadnień pozwoli absolwentowi zrozumieć zachowanie zwierząt oraz zasady skutecznego komunikowania się z nimi. Znajomość podstawowych praw rządzących procesem uczenia się umożliwi absolwentom kierowanie zachowaniem zwierząt w taki sposób, aby było ono bezpieczne, służyło aspektom użytkowym.
 • Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt - pozwoli studentom opanować wiedzę związaną z wykorzystaniem zwierząt w terapii wspomagającej, którą coraz częściej stosuje się w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej (m.in. chorób wieku podeszłego, rozległych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń pourazowych, czy poudarowych). Znajomość elementów psychologii człowieka, psychologii wykorzystywanego zwierzęcia, zasad bezpieczeństwa człowieka i zwierzęcia, daje absolwentowi tej specjalności niezbędną wiedzę konieczną do właściwego prowadzenia terapii i rehabilitacji, a także wiedzę na temat granic jej stosowania. Studenci będą poznawać ten obszar w zakresie gatunków zwierząt najczęściej wykorzystywanych w działaniach terapeutycznych.

Ważne informacje

Studia zapewniają znaczną liczbę zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, przeważnie w soboty i niedziele. Niekiedy jednak zajęcia będą odbywać się także w piątki. Zajęcia na Wydziale Psychologii mogą odbywać się w godzinach 8.30-21.00 (szczegółowe godziny zależne są od semestru, a nawet zjazdu). Przedmioty podstawowe i kierunkowe prowadzone są w budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7. Zajęcia specjalizacyjne, w szczególności obowiązkowe ćwiczenia, będą odbywać się także w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Uwaga: student musi liczyć się z koniecznością poniesienia niektórych kosztów (np. dojazd, wyżywienie).

Kierunek wykorzystuje wszystkie dostępne obecnie formy kształcenia: od tradycyjnego wykładu akademickiego, poprzez ćwiczenia, warsztaty zawodowe, aż do metod kształcenia na odległość (e-learning).

Strona internetowa kierunku: http://spz.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu zoologii, chowu i hodowli oraz zachowania się zwierząt, kierowania zespołami ludzkimi i podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, służbach mundurowych wykorzystujących zwierzęta, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Absolwent zna techniki szkolenia i modyfikacji zachowania zwierząt i aktywnie wykorzystuje je w swojej pracy zawodowej. Potrafi negocjować i prowadzić kampanie społeczne. Absolwent jest kompetentny, żeby podejmować interwencje w oparciu o istniejące przepisy prawne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Limit miejsc

50 miejsc w pierwszej turze rekrutacji czerwcowo-lipcowej

8 miejsc w drugiej turze rekrutacji sierpniowo-wrześniowej

 

Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2024

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, czeski, hebrajski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka / fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:  język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, czeski, hebrajski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka / fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

Języki w kolumnach 2, 3 i 4 musza być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Ważne informacje dla kandydatów z maturą dwujęzyczną z języka obcego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, hebrajski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, hebrajski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

Języki w kolumnach 2, 3 i 4 musza być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and perfomance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), nauka o zdrowiu i sporcie, matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), nauka o zdrowiu i sporcie, matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego
Języki w kolumnach 1, 2, 3 i 4 muszą być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, matematyka, socjologia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, matematyka, socjologia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego
Języki w kolumnach 1, 2, 3 i 4 muszą być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, wiedza o społeczeństwie, matematyka, socjologia, nauka o zdrowiu i sporcie

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, wiedza o społeczeństwie, matematyka, socjologia, nauka o zdrowiu i sporcie

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 25%

Języki w kolumnach 1, 2, 3 i 4 muszą być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Od kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 – lista uznawanych dokumentów znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu znajomości języka polskiego, który ma charakter testu z lektury psychologicznej w języku polskim.

Informacje o lekturze zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Psychologii oraz w systemie IRK w terminie podanym w uchwale rekrutacyjnej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. Do dopuszczenia do dalszej kwalifikacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 40% punktów z testu. Punkty z egzaminu nie wliczają się do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Lektura do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego: Darwin, K. (1873) Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa. Rozdziały I – IV.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 30 lipca 2024 r., godz. 11:30, egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie na platoformie Kampus-rekrutacja oraz Google Meet/Zoom (kamera)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu olimpiady otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN;
 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Białoruskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;
 • Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filologiczne;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Uniwersytet Warszawski..

 

Maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru, któremu w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie przypisana najwyższa waga, otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 1 sierpnia 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 1-2, 5 sierpnia 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 6-7 sierpnia 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 8-9 sierpnia 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii