• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Administration

Details
Code NZ2-AD
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Administration
Form of studies Part-time (extramural)
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 150
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
tel. (22) 55-24-601
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 25.07.2024 23:59)

Opis programu studiów:

Studia na kierunku Administracja (studia II stopnia, niestacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej jako pewnego rodzaju organizacji, a ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w którym państwo stara się oddziaływać i regulować w ramach posiadanego władztwa administracyjnego kolejne obszary życia.

Koncepcja kształcenia dla studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce oraz specjalizacji w wąskich obszarach jej funkcjonowania, a także mogą one stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innego - odrębnego kierunku studiów, o administracyjne aspekty działalności państwa i innych upoważnionych podmiotów. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu argumentacji i schematów profesjonalnego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się podczas weekendowych zjazdów (soboty i niedziele), organizowanych najczęściej raz na dwa tygodnie. Taki model studiów pozwala na ich swobodne łączenie z pełnoetatową pracą zawodową, zdobywaniem praktyk czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku administracja nie przewiduje obowiązku odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, zaś osoby studenci najczęściej posiadają już pracę. Nałożenie obowiązku odbywania praktyk zawodowych w takiej sytuacji uznane zostało za zbędne. Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku administracja podkreślają, że oczekują uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności w szczególności o treści teoretyczne, gdyż wiedza i umiejętności praktyczne nie są im obce.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Administracja (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie dowolnej pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich, czy nietypowych podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej będzie gotowy do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

 1. Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczącego kandydatów legitymujących się dyplomem zagranicznym nieposiadających dokumentu honorowanego przez Uniwersytet Warszawski poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2): egzamin ustny
 2. Zagadnienia egzaminacyjne : historia powszechna XX wieku oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych. Lista zagadnień egzaminacyjnych:
 1. pierwsza wojna światowa;
 2. Liga Narodów;
 3. totalitaryzmy XX w.;
 4. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;
 5. druga wojna światowa;
 6. system ONZ;
 7. „zimna wojna”;
 8. dekolonizacja;
 9. upadek komunizmu;
 10. integracja europejska;
 11. prawa człowieka i system ich ochrony;
 12.  podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;
 14. system prezydencki w USA;
 15. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu: 10
 2. Próg punktowy: 5
 3. Wymagany poziom znajomości języka: B2.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 30 lipca 2024 r., godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 2 sierpnia 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 5-7 sierpnia 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie):  8-9 sierpnia 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 12-13 sierpnia 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW