• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied Geology

Details
Code S1-GES
Organizational unit Faculty of Geology
Field of studies Applied Geology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 10
Admission limit 80
Duration 3,5 years
Recruitment committee address adam.stepien@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-023
WWW address http://www.geo.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 10.07.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2024/2025
  Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Kierunek geologia stosowana, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana jest oryginalnym, autorskim projektem edukacyjnym wprowadzającym w kształceniu uniwersyteckim możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. W ramach studiów I stopnia wyróżniono 3 specjalizacje:

 • Inżynierię surowców mineralnych,
 • Geodynamikę i kartografię geologiczną,
 • Geoinżynierię.

Specjalizacja geoinżynieria może być rozbudowywana w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii czy ochrony środowiska. Wybór specjalizacji przez studenta ma miejsce po pierwszym roku studiów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część kursów terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Studia na kierunku geologia stosowana obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz przygotowanie do wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz duża liczba zajęć prowadzonych w formie praktików i wyjazdów terenowych.

Celem studiów na kierunku geologia stosowana jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

 • rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi oraz ochrony środowiska;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych;
 • umiejętność zastosowań statystyki matematycznej dla potrzeb ilościowych analiz i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych;
 • umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym;
 • znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie umożliwiającym optymalne planowanie i prowadzenie dokumentacyjnych prac geologicznych;
 • certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W dziedzinach tych nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami. Są oni przygotowani także do podjęcia pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jednostki badawcze PAN).

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2024

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka*  

P. rozszerzony x 1

albo
wynik egzaminu zawodowego/ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog

wynik x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 20%

waga = 60%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być uwzględniona dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Ważne informacje dla kandydatów z maturą dwujęzyczną z języka obcego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka*

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

albo
wynik egzaminu zawodowego/ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog

wynik x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 20%

waga = 60%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym albo bez poziomu może być uwzględniona dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

P. wyższy (HL) x 1

albo
wynik egzaminu zawodowego/ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog

wynik x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 20%

waga = 60%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być uwzględniona dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

P. rozszerzony x 1

albo
wynik egzaminu zawodowego/ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog

wynik x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 20%

waga = 60%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być uwzględniona dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka**

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

albo
wynik egzaminu zawodowego/ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog

wynik x 1

waga = 5%

waga = 15% 

waga = 20% 

waga = 60% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka może być uwzględniona dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), a także kandydaci z dyplomem zagranicznym, zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

W przypadku kandydatów nieposiadających dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 kandydaci muszą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną:

 • geografia Europy/geografia kraju, z którego pochodzi kandydat;
 • zainteresowania związane z przedmiotem studiów.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają kompetencje językowe kandydata, a nie jego wiedza z zakresu programu przyszłych studiów. Sumarycznie z rozmowy kwalifikacyjnej możliwe jest uzyskanie przez kandydata 30 pkt. Kandydat musi osiągnąć co najmniej 15 pkt.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów koniecznej do uznania rozmowy za zdaną powoduje przyznanie 0 (zera) punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego i dyskwalifikację kandydata.

Punktacja ze sprawdzianu kompetencji językowych nie jest wliczana do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 16 lipca 2024 r.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI KRAJOWI następujących konkursów:

 • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO organizowany przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej organizowany naprzemiennie przez Technika Geologiczne z terenu kraju;
 • Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowwgo (w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych) organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu, któremu przypisana jest największa waga otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

UWAGA! Po zarejestrowaniu na kierunek i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, Kandydat może sam wygenerować ze swojego konta w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii