• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied Linguistics

Details
Code S1-LS-1
Organizational unit Faculty of Applied Linguistics
Field of studies Applied Linguistics
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 50
Admission limit 330
Duration 3 years
Recruitment committee address j.stanaszek@uw.edu.pl
WWW address http://wls.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 10.07.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2024/2025
  Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony przez dwie jednostki: IKSI (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) oraz ILS (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Oba Instytuty mieszczą się w budynku przy ulicy Dobrej 55, który jest siedzibą Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności - począwszy od semestru drugiego:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, Polski Język Migowy (PJM) – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy; język japoński, szwedzki i PJM studiowane są od podstaw;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, niemiecki od podstaw, rosyjski, rosyjski od podstaw, włoski, włoski od podstaw – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w jednym z języków (B albo C) bądź w dwóch językach (B i C):

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek.

Kandydat wybiera specjalność po wpisie na listę studentów. W przypadku, gdy liczba chętnych na daną specjalność przewyższa liczbę oferowanych miejsc (dotyczy to języków, w których oferowane są obie specjalności tj. sześciu kombinacji: j. angielski – j. niemiecki, j. angielski – j. rosyjski, j. niemiecki – j. angielski, j. niemiecki – j. rosyjski, j. rosyjski – j. angielski, j. rosyjski – j. niemiecki), o możliwości zapisu decyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w zajęciach z kształtowania kompetencji komunikacyjnych, z fonetyki, gramatyki opisowej oraz kontrastywnej, a także podczas innych zajęć prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową podczas zajęć z literatury i wiedzy o kulturze i historii krajów studiowanych języków.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów z językoznawstwa, w tym m.in. leksykografii, terminologii, translatoryki, w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach przedmiotów fakultatywnych pogłębiających wiedzę z zakresu wymienionych wyżej dziedzin, proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy licencjackiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia podstawowych badań naukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • zna podstawy przekładu pisemnego w wymiarze teoretycznym i stosuje je w wymiarze praktycznym – w zakresie obu studiowanych języków (odpowiednio: podstawy przekładu migowego w przypadku PJM);
 • potrafi zastosować narzędzia analizy dyskursu na potrzeby przekładu,
 • potrafi dokonać przekładu pisemnego w ramach obu studiowanych języków i języka polskiego,
 • zna podstawy przekładu ustnego w stopniu pozwalającym na dalszą specjalizację, posiada umiejętność przekładu konsekutywnego krótkich wypowiedzi bez notacji,
 • zna podstawy przekładu audiowizualnego,
 • posiada umiejętność przekładu z zastosowaniem różnorodnych technologii cyfrowych, a także z zastosowaniem narzędzi CAT.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. ekonomiczną, prawną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o niskim i średnim stopniu nasycenia terminologią fachową, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • posiada wiedzę o strukturze różnego rodzaju słowników oraz zna zasady tworzenia słowników terminologicznych,
 • potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać formy ekwiwalentne w słownikach terminologicznych, a także potrafi stosować w pracy tłumacza odpowiednie media.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – rozpoczyna przygotowanie do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C) - które po kontynuacji na studiach magisterskich zapewni pełne uprawnienia do nauczania języków obcych w szkołach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

W ramach lingwistyki stosowanej można studiować dwa języki obce od poziomu zaawansowanego.

Rejestrując się w systemie IRK, kandydat wybiera dwa języki do studiowania, jeden jako pierwszy i jeden jako drugi spośród:

  • angielski,
  • francuski,
  • hiszpański,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • włoski.

Język pierwszy jest językiem zaawansowanym, trzeba mieć potwierdzenie jego znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Wynik egzaminu maturalnego z tego języka należy wskazać w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (pierwszy)”.

Język drugi jest również językiem zaawansowanym. Kandydat musi mieć potwierdzenie znajomości tego języka w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Wynik maturalny z tego języka należy wskazać w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (drugi)”.

Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa sporządzana według wyników rekrutacyjnych.

Istnieje możliwość studiowania drugiego języka od podstaw w zakresie poniżej wymienionych języków:

  • japoński,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • szwedzki,
  • włoski,
  • polski język migowy (PJM).

Dla grup z językiem drugim uczonym od podstaw obowiązują ustalone limity.

Podczas rekrutacji kandydat może zadeklarować chęć studiowania jednego z języków uczonych od podstaw. Po zakwalifikowaniu na studia taki kandydat zostanie przydzielony zgodnie z deklaracją do wybranej grupy z językiem drugim uczonym od podstaw, na podstawie wyników osiągniętych podczas rekrutacji. W przypadku, gdy limit na wybrany przez niego drugi język od podstaw zostanie wypełniony przez osoby z wyższą pozycją na liście rankingowej, drugim językiem studiowanym przez kandydata będzie język zaawansowany wskazany w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (drugi)”.

Kandydat może studiować w ramach tylko jednej kombinacji językowej. Przydzielenie kandydata do grupy z drugim językiem obcym uczonym od podstaw jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiowania w grupie z dwoma językami zaawansowanymi.

Kandydat wybiera specjalność (Przekład i technologie tłumaczeniowe lub Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne) po wpisie na listę studentów. W przypadku, gdy liczba chętnych na daną specjalność przewyższa liczbę oferowanych miejsc (dotyczy to języków, w których oferowane są obie specjalności tj. sześciu kombinacji: j. angielski – j. niemiecki, j. angielski – j. rosyjski, j. niemiecki – j. angielski, j. niemiecki – j. rosyjski, j. rosyjski – j. angielski, j. rosyjski – j. niemiecki), o możliwości zapisu decyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia.

Kandydaci z maturą 2005 – 2024

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z*:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z*:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 35%

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej;
Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Ważne informacje dla kandydatów z maturą dwujęzyczną z języka obcego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z*:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z*:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 10%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 35%

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej;
Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego;
**Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej;
Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego;
**Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej;
Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

 

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z*:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z*:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski

waga = 10%

waga = 15% 

waga = 40% 

waga = 35% 

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej;
Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), nieposiadający honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, przystępują do egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego, diagnozującego zdolność kandydata do udziału w zajęciach tłumaczeniowych z języka polskiego i na język polski.

Przebieg egzaminu:

 1. Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia egzaminacyjne).
 2. Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją.

Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Egzamin z języka polskiego uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez kandydata minimum 30 pkt, tj. 30%. Ocena z egzaminu nie wlicza się do ogólnej punktacji. Uzyskanie wyniku niższego niż 30 pkt. uniemożliwia kandydatowi dalsze uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Rola mediów w życiu publicznym
 2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej
 3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie
 4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska
 5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie
 6. Główne problemy społeczne w Polsce
 7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata
 8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek
 9. Konsumpcja w świecie współczesnym
 10. Problemy równouprawnienia
 11. Rola Polski w Unii Europejskiej
 12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku
 13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku
 14. Sport jako forma walki i rekreacji
 15. Formy przemocy we współczesnym świecie
 16. Formy i skutki nietolerancji
 17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem
 18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski
 19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata
 20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską
 21. Globalizacja a tożsamość narodowa
 22. Blaski i cienie kultury masowej
 23. Rola nauki w świecie współczesnym
 24. Internet jako źródło wiedzy
 25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie
 26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty
 27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku
 28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX wieku.
 29. Książki ważne dla polskiej kultury
 30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 16 lipca 2024 r., godz. 9:00, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu, któremu przypisana jest największa waga otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Znajdź nas na mapie: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej