• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Cybersecurity

Details
Code S2-CB
Organizational unit Faculty of Political Science and International Studies
Field of studies Cybersecurity
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
WWW address https://wnpism.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Cele kierunku

Głównym celem kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa i tym samym zmniejszenie deficytu specjalistów z przedmiotowego obszaru na rynku pracy.

Kształtowanie umiejętności studentów ma na celu sprostanie stale zmieniającym się wymaganiom dzisiejszego cyfrowego świata. Szybki w ostatnich latach rozwój technologii informatycznych i rynku IoT oraz wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej spowodował wzrost zapotrzebowania firm i organizacji na specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Celem kierunku jest podniesienie poziomu edukacji i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Przeciętny obywatel nie wie, w jaki sposób chronić swoje dane i prywatność w sieci, często nie jest świadom utraty danych, bądź tego, że stał się ofiarą ataku. Ochrona przed cyberprzestępcami jest jedyną drogą prowadzącą do poprawy ogólnospołecznego bezpieczeństwa państwa i świata.

Organizacja studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i wykształcenie z zakresu kształtowania i stosowania polityki cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców akademickich oraz przedstawicieli firm prywatnych i instytucji państwowych pracujących w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Do dyspozycji studentów są sale wyposażone w najnowszy sprzęt komputerowy.

Program studiów

Główne założenia programu skierowane są na rozpoznawanie potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa IT, kształtowania polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie państwowym oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym UE.

Program studiów zakłada kształcenie absolwentów w oparciu o dwa poniższe filary:

I filar wiedza z zakresu kształtowania i stosowania polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie firm, organizacji, instytucji państwowych i europejskich, w tym:

 • rozpoznawanie potrzeb oraz kształtowanie polityki i strategii cyberbezpieczeństwa,
 • sposoby tworzenia zasad kontrolnych i ochronnych dla zasobów technologicznych i informacyjnych przedsiębiorstw,
 • rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa funkcjonujące na szczeblu państwowym,
 • zasady polityki UE mające na celu zwiększenie cyberodporności, walkę z cyberprzestępczością, wzmocnienie cyberdyplomacji i cyberobrony,
 • prawo karne i ochrona cyberprzestrzeni,
 • zarządzanie ryzykiem i ocena bezpieczeństwa systemów IT,
 • ochrona prywatności w Internecie,
 • społeczna percepcja zagrożeń,
 • dezinformacja oraz narzędzia i techniki manipulowania opinią publiczną.

Powyższe zagadnienia obejmują tworzenie i kształtowanie polityki bezpieczeństwa w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • zabezpieczenia systemów operacyjnych i bazodanowych,
 • bezpieczeństwo komunikacji sieciowej i elektronicznej,
 • technologie i zabezpieczenia internetowe,
 • bezpieczeństwo pracy w chmurze,
 • bezpieczeństwo infrastruktury,
 • bezpieczeństwo IoT.

II filar to wybrane zagadnienia dotyczące obszarów IT, które wspierają operacje cyberbezpieczeństwa i których poznanie jest konieczne do realizacji zagadnień z I filaru, takie jak:

 • sztuczna inteligencja,
 • Big Data i analiza danych,
 • technologie budowy serwisów i portali internetowych,
 • podstawy programowania w cyberprzestrzeni,
 • web 2.0 i media społecznościowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku zyskają solidne podstawy do pracy na stanowiskach w obszarze cyberbezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych w kraju i za granicą. Nauczą się diagnozować i analizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, a także stosować narzędzia służące do ich ograniczania i eliminacji. Poznają zasady polityki cyberbezpieczeństwa i sposoby jej kształtowania oraz zdobędą wiedzę dotyczącą mechanizmów, technologii i systemów zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami.

Program ukierunkowany jest na rozwój kompetencji w zakresie podnoszenia poziomu świadomości występowania cyberzagrożeń i możliwości zapobiegania ich gospodarczym, społecznym, psychologicznym i politycznym konsekwencjom. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych security IT, niezbędnej do definiowania zagrożeń w cyberprzestrzeni i stosowania środków zapobiegawczych.

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów, a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw, co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 20 pkt.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy, składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych, przeprowadzany z zakresu następujących zagadnień:

 1. Sposoby ochrony komputera osobistego przed cyberprzestępcami.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z korzystania z mediów społecznościowych.
 3. Istota cyberwojny
 4. Możliwe konsekwencje społeczne wynikające z braku działania:
 1. Internetu,
 2. sieci społecznościowych,
 3. serwisów informacyjnych.
 1. Powszechnie znane wycieki danych osobowych w sieciach komputerowych. Istota i środki zaradcze podjęte w celu ograniczenia ryzyka ich wystąpienia w przyszłości.
 2. Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej w Polsce.
 3. Prawo do zapomnienia.
 4. Sposoby zabezpieczenia smartfonu przed atakami cyberprzestępców.
 5. Korzyści wynikające z używania legalnie nabytego oprogramowania komputerowego.
 6. Możliwe konsekwencje korzystania z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50.

Literatura do egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomami zagranicznymi, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka.

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny:

 • zasobu słownictwa - 0-10 pkt.
 • poprawności gramatycznej wypowiedzi - 0-10 pkt.
 • stylu, kompozycji wypowiedzi - 0-10 pkt.

Próg kwalifikacji: 16 pkt.

Punktacja za rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 30 lipca 2024 r., godz. 8:00-20:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin wstępny: 29 lipca 2024 r., godz. 11:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 1 sierpnia 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 2, 5-6 sierpnia 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 7-8 sierpnia 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 12-13 sierpnia 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych