• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Alternative Education with Art Education

Details
Code S2-EAEA
Organizational unit Faculty of Education
Field of studies Alternative Education with Art Education
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.pedagog@uw.edu.pl
tel. (22) 55-30-848
WWW address https://www.pedagog.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 10.07.2024 23:59)

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

To nowy kierunek studiów kształcący edukatorów artystycznych oraz osoby chcące pracować w obszarze szeroko rozumianej edukacji alternatywnej, bogato włączającej sztukę i animację w proces edukacji.

Studia zakładają przygotowanie absolwentów do pracy w:

 • edukacji pozaszkolnej (działania edukacyjne w instytucjach kultury, w instytucjach artystycznych: muzea, galerie sztuki, teatry, domy i centra kultury itp.),
 • placówkach kształcenia, będących alternatywą dla szkoły tradycyjnej (homeschooling, flexi-schooling, szkoły alternatywne, szkoły demokratyczne itp.).

Studia łączą efektywnie obszar edukacji i sztuki, przygotowując do pracy w charakterze edukatorów alternatywnych i artystycznych, prowadzących działania związane z rozwojem twórczości, kreatywności, kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz wrażliwości estetycznej odbiorców sztuki w każdym wieku.

Podstawowym miejscem odbywania się zajęć dydaktycznych będzie Wydział Pedagogiczny UW. W ramach zajęć projektowane są także działania w siedzibach partnerów, prowadzących działalność edukacyjną w zakresie edukacji alternatywnej, artystycznej i animacyjnej (placówki edukacji alternatywnej, instytucje artystyczne i instytucje kultury). Dodatkowo, zgodnie z założeniami outdoor education, część zajęć planowana jest w przestrzeni otwartej w formie bloków odbywających się w terenie.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka jest przygotowany/a do prowadzenia działalności edukacyjnej w obszarze szeroko rozumianej edukacji alternatywnej, edukacji artystycznej oraz kulturalnej:

 • pracy edukacyjnej z wykorzystaniem alternatywnych metod nauczania i uczenia się;
 • planowania, realizowania i ewaluowania projektów edukacyjnych i artystycznych, integrujących wiedzę z zakresu edukacji i sztuki;
 • pracy w placówkach edukacji alternatywnej, w działach edukacyjnych instytucji kultury i instytucji artystycznych (muzea, galerie sztuki, teatry, domy i centra kultury itp.),
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze edukacji alternatywnej i artystycznej;
 • planowania procesów i działania w zespołach edukacyjnych, artystycznych i badawczych;

Podczas studiów studenci realizują praktyki zawodowe w instytucjach kultury i sztuki (działy edukacji w muzeach, galeriach sztuki, teatrach itp.) oraz placówkach edukacji alternatywnej.

Studenci uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu: pedagoga/edukatora edukacji alternatywnej, edukatora w działach edukacyjnych instytucji artystycznych i instytucji kultury, instruktora amatorskiego ruchu artystycznego (teatralnego), kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo po zrealizowaniu studiów I i II stopnia na kierunku edukacja alternatywna - uzyskają uprawnienia pedagoga szkolnego.

Ukończenie studiów na kierunku Edukacja alternatywna z edukacją artystyczną uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym.

Kandydaci kwalifikowani są na studia na podstawie:

 • średniej ze studiów,
 • oceny na dyplomie,
 • udokumentowanego udziału w działaniach pedagogicznych i wychowawczych w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych, pomocy społecznej, kulturalno-artystycznych, organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji (praca, wolontariat).

Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:

 • K1- średnia ocen 0-30 pkt.
 • K1 = (średnia ocen-3)/2x30 przy czym jeżeli średnia<3, to przyjmujemy wartość 3
 • K2- ocena na dyplomie x 10
 • K3 - 0-20 pkt. (zaświadczenie - 5 pkt.); maksymalnie cztery zaświadczenia
 • W= K1+K2+K3

Maksymalna liczba punktów: 100.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Próg kwalifikacji: 50 punktów.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym.

Kandydaci kwalifikowani są na studia na podstawie:

 • średniej ze studiów (oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim),
 • oceny na dyplomie (oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim),
 • udokumentowanego udziału w działaniach pedagogicznych i wychowawczych w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych, pomocy społecznej, kulturalno-artystycznych, organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji (praca, wolontariat).

Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:

 • K1- średnia ocen 0-30 pkt.
 • K1 = (średnia ocen-3)/2x30 przy czym jeżeli średnia<3, to przyjmujemy wartość 3
 • K2- ocena na dyplomie x 10
 • K3 - 0-20 pkt. (zaświadczenie - 5 pkt.); maksymalnie cztery zaświadczenia

W= K1+K2+K3

Maksymalna liczba punktów: 100.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego dotyczy tylko kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Punkty uzyskane przez kandydata w czasie rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie są uwzględniane w końcowej punktacji rekrutacji na kierunek studiów.

1. Tematy do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego koncentrują się wokół typowych sytuacji życia codziennego oraz zagadnień związanych z edukacją i wybranym przez kandydata kierunkiem studiów.

2. Wymagany zakres umiejętności

Kandydat:

 1. rozumie najważniejsze treści i intencje zawarte w tekstach mówionych i pisanych poruszających tematy ogólne, konkretne i abstrakcyjne;
 2. potrafi w sposób naturalny rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę dotyczącą poruszonych tematów;
 3. umie prowadzić swobodnie dialog z rozmówcą, formułując wyjaśnienia, argumenty i komentarze;
 4. umie wypowiadać się na znane tematy ogólne, relacjonować zdarzenia, opisywać przeżycia i doświadczenia związane z własnymi zainteresowaniami;
 5. tworzy logiczne i uporządkowane wypowiedzi, przedstawiając własne stanowisko i stosując przekonującą argumentację;
 6. potrafi streścić i skomentować obejrzany film, przeczytaną książkę lub artykuł prasowy;
 7. w wypowiedziach stosuje wyrażenia o charakterze frazeologicznym, idiomatycznym, reguły konwersacyjne, rządzące komunikacją mówioną w języku polskim.

3. Kryteria oceny

Kandydat:

 1. Czyta przedstawiony tekst i wykazuje jego pełne rozumienie na poziomie bezpośrednim i przenośnym - maksymalna liczba punktów – 20.
 2. Rozumie pytania na wybrany spośród katalogu temat, odpowiada w sposób konkretny i uporządkowany - maksymalna liczba punktów – 20.
 3. Opowiada o własnych zainteresowaniach, przedstawia wydarzenia opisujące ich rozwój - maksymalna liczba punktów – 20.
 4. Przedstawia własne stanowisko i formułuje argumenty na zadany temat - maksymalna liczba punktów – 20.
 5. Streszcza i komentuje obejrzany film, książkę lub artykuł prasowy - maksymalna liczba punktów – 20.

Kandydat musi uzyskać co najmniej 50 punktów z rozmowy, aby potwierdzić kompetencje do studiowania w języku polskim. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego wynosi 100 pkt.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 16 lipca 2024 r.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny