• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Swiss Studies

Details
Code S2-HW
Organizational unit Faculty of Modern Languages
Field of studies Swiss Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 12
Admission limit 60
Duration 2 years
Recruitment committee address j.dominowska@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-950
WWW address https://www.germanistyka.uw.edu.pl/kandydaci/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 12.07.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2024/2025
  Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 13.09.2024 23:59)

Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek unikatowy w skali światowej, który integruje dziedzinę nauk humanistycznych z dziedziną nauk społecznych. Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną z perspektywą nauk społecznych. Studia skierowane są do osób, które pragną połączyć wiedzę w zakresie kultury z wiedzą ekonomiczną, prawną i politologiczną o Szwajcarii. Absolwenci helwetologii są specjalistami z zakresu funkcjonowania Szwajcarii, jako państwa, jej relacji z Unią Europejską oraz pozycji ekonomicznej i politycznej w świecie.

Studia mają profil ogólnoakademicki, jednak obejmują również moduły służące zdobywaniu i poszerzaniu kompetencji miękkich, które w połączeniu z pogłębioną wiedzą i umiejętnościami teoretycznymi o Szwajcarii. Warsztaty z zakresu marketingu, zarządzania projektami, kompetencji miękkich, dyplomacji oraz wystąpień publicznych realizowane są przez specjalistów z podmiotów gospodarczych i dyplomatycznych, które współpracują z kierunkiem.

Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski i Szwajcarii.

Wiedza, pogłębione umiejętności oraz kompetencje społeczne będą nabywane w trakcie studiów II stopnia w ramach zajęć m.in. z kultury, literatury, socjolingwistyki, komparatystyki oraz helwetologii i metod badań helwetologicznych. Wprowadzą one w realia potencjalnej pracy zawodowej, jak i najwyższej jakości pracy naukowej. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako dyplomaci, pracownicy agencji rządowych i pozarządowych; jako wysoko wykwalifikowani urzędnicy państwowi i personel administracyjny, a także pracownicy zarówno polskich, jak i szwajcarskich urzędów, firm, przedstawicielstw i przedsiębiorstw ze Szwajcarii działających na terenie Polski. Absolwenci mogą też pracować jako kadra w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury szwajcarskiej.

Studia są organizowane przez Wydział Neofilologii, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Prawa Szwajcarskiego oraz Międzywydziałowe Centrum nad Edukacją i Komunikacją Międzykulturową. Prace koordynuje Ośrodek Studiów Szwajcarskich.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość jednego języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona jest w języku polskim i języku obcym wskazanym przez kandydata: niemieckim/francuskim/włoskim i sprawdza wiedzę w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Szwajcarii.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30.
Minimalna liczba punktów: 18, przy czym kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów za każdą odpowiedź.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomami zagranicznymi są zobowiązani przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w uchwale rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, jest przeprowadzany sprawdzian ze znajomości języka polskiego na poziomie B2 w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do odbywania studiów w tym języku.

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie tekstu w języku polskim

Kryteria oceny:

 • umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów)
 • umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów)
 • znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów)

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów za każde kryterium.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 17 lipca 2024 r., od godz. 12:00, Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55, s. 2.110

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2024 r., od godz. 12:00, Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55, s. 2.110

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Germanistyki