• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Cultures of the Mediterranean

Details
Code S2-KS
Organizational unit Faculty of "Artes Liberales"
Field of studies Cultures of the Mediterranean
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 5
Admission limit 6
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
tel. (22) 55-25-910 wew. 141, 142, 144
WWW address http://al.uw.edu.pl/kierunki-studiow/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 12.07.2024 23:59)

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscypliny: nauki o kulturze i religii (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo

Cechy i cele programu:

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach współprowadzonych również z ekspertami ze świata kultury (reżyserowie, pisarze, aktorzy, dziennikarze), uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po czasy współczesne. Ponadto studenci uczestniczą w nowych rozbudowanych modułach językowych obejmujących konwersatoria prowadzone przez native speakerów w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie C1. Mają okazję do zdobycia znajomości drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom dodatkowo konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim.

Studenci mają wyjątkową możliwość włączenia się w projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym prowadzone na Wydziale, co wiąże się dla nich z uczestnictwem w konferencjach naukowych, wygłoszeniem referatu, publikacjami naukowymi.

Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy, oraz solidne podstawy do dalszego kształcenia na studia doktoranckich i pracy w środowiskach naukowych.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich, ul. Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium Artes Liberales w Białej Willi, ul. Dobra 72, w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji, w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć, znajdują się na podstronie internetowej kierunku Wydziału „Artes Liberales”: www.cs.al.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto (także dzięki znajomości języków basenu śródziemnomorskiego na poziomie zaawansowanym) potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej oraz rozpoczęcia pracy badawczej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego oraz znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Na studia mogą rejestrować się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) por. pkt. 1* lub które są tuż przed obroną - por. pkt. 2**.

* 1. kandydaci posiadający jeden z ww. dyplomów lub poświadczone przez uczelnię macierzystą zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej zamieszczają skan tego dokumentu w systemie IRK na swoim koncie rekrutacyjnym;

** 2. osoby przed obroną pracy dyplomowej zamieszczają w systemie IRK na swoim koncie rekrutacyjnym skan wydanego przez uczelnię macierzystą zaświadczenia potwierdzającego planowany termin obrony pracy dyplomowej wraz z informacją o średniej ze studiów. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) oryginału dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię macierzystą zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej zawierającego informację o ocenie na dyplomie najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.

Niezałączenie do systemu IRK we wskazanym terminie skanu dokumentu potwierdzającego ocenę na dyplomie powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się punktacja za posiadaną ocenę na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena orientacji w zagadnieniach związanych z wybranymi przez kandydata ścieżkami studiowania oraz predyspozycji do podjęcia studiów.

Oceniając rozmowę kwalifikacyjną kandydata komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • predyspozycje do podjęcia studiów kulturoznawczych,
 • ogólne przygotowanie kandydata do studiów II stopnia,
 • podstawową wiedzę na temat Śródziemnomorza,
 • znajomość bibliografii tematu.

Kandydat wskazuje zakres tematyczny (wraz z listą lektur) rozmowy kwalifikacyjnej, która ma dotyczyć współczesności jednego z kręgów kulturowych północnych wybrzeży Morza Śródziemnego, tj. kręgu hiszpańskiego bądź włoskiego. Rozmowa może dotyczyć kultury, literatury lub historii wybranego kręgu.

Z rozmowy kwalifikacyjnej można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Za zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się zdobycie minimum 10 pkt.

Kandydaci załączają proponowane listy lektur w formie plików wczytanych na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK UW nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia.

Do punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim. Ocena z dyplomu jest punktowana w następujący sposób:

 1. ocena celujący – 50 punktów,
 2. ocena bardzo dobry – 40 punktów,
 3. ocena dobry plus – 30 punktów,
 4. ocena dobry – 20 punktów,
 5. ocena dostateczny plus – 15 punktów,
 6. ocena dostateczny – 10 punktów

Łącznie z rozmowy kwalifikacyjnej oraz punktacji za ocenę na dyplomie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Suma punktów uzyskanych z dwóch elementów postępowania kwalifikacyjnego wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Wyniki na dyplomach zagranicznych zostaną odpowiednio dostosowane do skali ocen zaprezentowanej w zasadach rekrutacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, komisja rekrutacyjna sprawdzi kompetencje językowe kandydata do studiowania na Wydziale „Artes Liberales” w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja sprawdza umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, a także umiejętności komunikacji w języku polskim, w tym prowadzenia dyskusji akademickiej.

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na poziomie co najmniej B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku kulturoznawstwo z oceną na dyplomie co najmniej dobry.

Wyniki na dyplomach zagranicznych zostaną odpowiednio dostosowane do skali ocen obowiązującej w Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci legitymujący się dyplomami zagranicznymi, którzy ukończyli kierunek kulturoznawstwo i korzystają z ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym, zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, komisja rekrutacyjna sprawdzi kompetencje językowe kandydata do studiowania na Wydziale „Artes Liberales". W trakcie rozmowy na temat krótkiego tekstu (około 1 strony formatu A4), który na początku sprawdzianu kandydat czyta po cichu i streszcza ustnie komisji, komisja zadaje kandydatowi 5 pytań związanych z przeczytanym tekstem. Z każdego pytania kandydat może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Osobno oceniana jest (także na 5 pkt) umiejętność zaprezentowania się i prowadzenia konwersacji na tematy codzienne (umiejętność formułowania i opisywania doświadczeń, wydarzeń i aspiracji oraz umiejętność krótkiego uzasadnienia i wyjaśnienia swoich opinii i planów).

Z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego można uzyskać maksymalnie 30 pkt. Aby zaliczyć sprawdzian, kandydat musi zdobyć minimum 20 pkt. W trakcie rozmowy komisja sprawdza stopień zrozumienia przez kandydata tekstu pisanego, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, a także umiejętności komunikacji w języku polskim.

Punkty zdobyte ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wliczają się do końcowego wyniku postępowania rekrutacyjnego. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2024 r., godz. 9:00, Wydział "Artes Liberales", ul. Dobra 72

UWAGA: Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały stacjonarnie. Na prośbę kandydata, w uzasadnionych przypadkach, przewidujemy możliwość przeprowadzenia rozmowy z kandydatem w formie zdalnej na platformie Zoom.

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales

Więcej informacji: http://www.cs.ibi.uw.edu.pl/cs_on_wp/?page_id=925