• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied Linguistics

Details
Code S2-LS-2
Organizational unit Faculty of Applied Linguistics
Field of studies Applied Linguistics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 50
Admission limit 170
Duration 2 years
Recruitment committee address ikomendacka@uw.edu.pl
WWW address http://wls.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 08.07.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2024/2025
  Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony przez dwie jednostki: IKSI (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) oraz ILS (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Oba Instytuty mieszczą się w budynku przy ulicy Dobrej 55, który jest siedzibą Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Tłumaczenia ustne – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Wybór specjalności następuje po przyjęciu na kierunek.

Na specjalność tłumaczenia ustne obowiązuje dodatkowy sprawdzian predyspozycji w obu językach obcych, przeprowadzany po przyjęciu na kierunek.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w językach: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek. 

Specjalność realizowana jest w jednym z następujących wariantów:

 • z jednym językiem obcym (B albo C) - kontynuacja przygotowania uzyskanego na studiach pierwszego stopnia;
 • z dwoma językami obcymi (B i C) - kontynuacja przygotowania uzyskanego na studiach pierwszego stopnia;
 • z jednym językiem obcym (B albo C) - bez uprzedniego przygotowania na studiach pierwszego stopnia, całość uprawnień do nauczania jednego języka obcego w szkołach wszystkich typów.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali i utrwala znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w ćwiczeniach z terminologii poszczególnych dziedzin, warsztatach przekładowych, a także w zajęciach językoznawczych i literaturoznawczych prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych pisemnych, w tym wspomaganych komputerowo, audiowizualnych, konsekutywnych i symultanicznych, zajęć z lokalizacji, zajęć projektowych o charakterze terminologicznym, a kompetencję kulturową podczas zajęć literaturoznawczych oraz wykładów specjalizacyjnych.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów i konwersatoriów z językoznawstwa, w tym m.in. metodologii badań nad przekładem, socjologii przekładu, przekładu literackiego i specjalistycznego, leksykografii specjalistycznej, lingwistyki tekstu specjalistycznego, terminologii, translatoryki, teorii przekładu ustnego i przekładu środowiskowego, przekładu uwzględniającego specjalne potrzeby (respeaking, audiodeskrypcja), w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy magisterskiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Program studiów magisterskich umożliwia studentowi modelowanie swojej ścieżki kształcenia. Większość oferowanych przedmiotów to zajęcia do wyboru, dzięki czemu student ma możliwość, z jednej strony, rozwijania różnych zainteresowań, a z drugiej – skupienia się na pogłębionym studiowaniu wybranej dyscypliny oraz specjalizacji.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada zaawansowaną umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym stosowanego, i literaturoznawstwa oraz realizowania projektów badawczych w tych dyscyplinach.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • potrafi dokonać tłumaczenia pisemnego dziedzinowego o znacznym stopniu złożoności w ramach trzech studiowanych języków,
 • potrafi dokonać doboru właściwych narzędzi w procesie tłumaczenia, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe i postedycja,
 • zna podstawy lokalizacji,
 • zna i stosuje techniki tłumaczenia audiowizualnego takie jak napisy, wersja lektorska, dubbing
 • potrafi kierować pracą zespołu w projekcie tłumaczeniowym,
 • potrafi działać na rzecz dostępności mediów dla osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie audiodeskrypcji, napisów międzyjęzykowych, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. społeczno-ekonomiczną, prawno-prawniczą, polityczną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią fachową wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • jest przygotowany do udziału w projektach tłumaczeniowych i współpracy w projektach terminologicznych: posiada umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym, potrafi zweryfikować i ocenić przedstawione tłumaczenie, posiada wiedzę o tworzeniu różnych zasobów terminologicznych wspomagających pracę z tekstami fachowymi.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności tłumaczenia ustne :

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego przez dobór właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAI,
 • zna środowisko pracy tłumacza ustnego i proces tłumaczenia ustnego (konferencyjnego i środowiskowego),
 • potrafi przetłumaczyć różne rodzaje tekstów/wypowiedzi ustnych z języków B i C na język rodzimy (język A) oraz z języka rodzimego (język A) na język B (i C) – konsekutywnie i symultanicznie,
 • potrafi kierować pracą zespołu tłumaczy ustnych, a w szczególności współpracować z innymi tłumaczami podczas wykonywania zadania tłumaczeniowego.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł

 • opcjonalną specjalność nauczycielską – uzyskuje uprawnienia do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C) we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim oraz dyplomem zagranicznym

1. Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie przez kandydata podczas składania wymaganych dokumentów:

a. dyplomu/dyplomów z kierunku studiów: filologia lub kulturoznawstwo, lub lingwistyka stosowana w zakresie wybranych języków B i C

albo, w przypadku braku dyplomu potwierdzającego znajomość z języka B albo C,

b. odpowiedniego certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość tego języka na poziomie C1 lub wyższym wg ESOKJ.

2. Jeżeli kandydat nie posiada dyplomu z żadnego z wymienionych wyżej kierunków studiów, składa dyplom dowolnego kierunku studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra (lub równoważnego dyplomu uczelni zagranicznej) oraz odpowiednie certyfikaty językowe potwierdzające znajomość wybranych języków B i C na poziomie C1 lub wyższym wg ESOKJ.

W ramach lingwistyki stosowanej można studiować języki:

 • zarówno jako języki pierwsze, jak i drugie:
  • angielski
  • francuski
  • hiszpański
  • niemiecki
  • rosyjski
  • włoski
 • tylko jako języki drugie:
  • japoński
  • szwedzki

Rejestrując się w systemie IRK, kandydat wybiera dwa języki do studiowania, jeden jako pierwszy (B) i jeden jako drugi (C). Można zadeklarować tylko jedną kombinację języków.

Obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa dla wszystkich kombinacji językowych, sporządzana według wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunki kwalifikacji na studia

 1. Zdanie egzaminu ustnego złożonego z dwóch części: z wybranego języka B oraz z wybranego języka C z elementami tłumaczenia na język polski.
 2. Egzamin potwierdza również wystarczającą znajomość języka polskiego oraz stanowi podstawę przyznania punktów w procesie rekrutacji i ułożenia rankingu osób zakwalifikowanych.

Przebieg egzaminu i zasady oceny:

1. Podczas egzaminu kandydat losuje dwa krótkie teksty: w języku B oraz w języku C, a następnie po krótkim przygotowaniu odpowiada na pytania egzaminatora związane z tekstem, stanowiące podstawę swobodnej, spontanicznej wypowiedzi w języku B; kandydat będzie ponadto poproszony o przetłumaczenie na język polski wybranych fragmentów tekstu. Taki sam przebieg ma część egzaminu w języku C.

2. Z egzaminu można uzyskać maksymalnie 100 punktów za każdy język obcy (B i C) wg następujących kryteriów:

1) treść, umiejętność tłumaczenia – maks. 30 pkt
2) wymowa – maks. 10 pkt
3) poprawność gramatyczna – maks. 25 pkt
4) bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maks. 25 pkt
5) rozumienie ze słuchu – maks. 10 pkt

3. Próg kwalifikacji – 60 punktów, w tym:

Część egzaminu z pierwszego języka obcego (B) nie mniej niż 30 pkt., tj. 30%
Część egzaminu z drugiego języka obcego (C) nie mniej niż 30 pkt., tj. 30%
Uzyskanie poniżej 30 punktów z jednej części oznacza ocenę niedostateczną i eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

4. Komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów . Miejsce kandydata na liście rankingowej zależy od liczby punktów uzyskanych na egzaminie (z zastrzeżeniem pkt. 3).

Wraz z dokumentami, kandydaci składają pisemną deklarację wyboru specjalności (przekład i technologie tłumaczeniowe lub terminologia i tłumaczenia specjalistyczne). Zainteresowani specjalnością tłumaczenia ustne składają deklarację przystąpienia do dodatkowego egzaminu predyspozycji (ustnego).

Po przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przeprowadzany jest wśród osób chętnych egzamin predyspozycji na specjalność tłumaczenia ustne. Osoby, które nie zakwalifikują się na tę specjalność, kwalifikowane są na specjalność zadeklarowaną pierwotnie.

 

Terminy

Egzamin: 16-17 lipca 2024 r., godz. 9:00, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Znajdź nas na mapie:
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej