• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Accounting and Controlling

Details
Code S2-RC
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Accounting and Controlling
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 90
Duration 1,5 years
Recruitment committee address rekrutacja@wz.uw.edu.pl
tel. (22) 55-34-100
WWW address https://wydzialzarzadzania.wz.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 08.07.2024 23:59)

Dziedzina:

nauki społeczne

Dyscypliny:

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca:

ekonomia i finanse

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia „Rachunkowość i Controlling” mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i znającego w stopniu pogłębionym zagadnienia w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw oraz wykorzystania controllingu w procesach zarządczych odnoszących się do dyscypliny ekonomia i finanse jak i w dyscyplinach uzupełniających, takich jak: nauki o zrządzaniu oraz nauki prawne.

Celem programu jest wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Program ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z decyzjami zarządczymi w organizacji.

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego jak i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących m. in. rachunkowości, rachunku kosztów, zarządzania dokonaniami podmiotów finansowych i niefinansowych oraz skutecznego ich komunikowania w języku polskim i angielskim. Celem programu jest również przygotowanie absolwenta do samodzielnego uczenia się oraz aktualizowania wiedzy, wspierania innych w tym zakresie, przygotowanego go do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru zarządzania efektywnością, oceny wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w rachunkowości i controllingu.

Specjalności/ Ścieżki kształcenia:

 • Rachunkowość i Rewizja Finansowa
 • Rachunkowość i Controlling

Wybór danej ścieżki kształcenia, będzie dokonywany na podstawie deklaracji przy przyjęciu na studia. Uruchomienie w/w ścieżki kształcenia będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do (najpóźniej) godz. 19.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne);
 • w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące rachunkowości i controllingu,
 • w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności dotyczące obszarów wiedzy związanych z rachunkowością i controllingiem;
 • w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz rewizji finansowej;
 • złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie całej gospodarki oraz organizacji w zakresie budowy systemów informacyjnych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
 • zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności potrafi:

 • wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z zakresu rachunkowości i controllingu, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody, jak i formułować oraz testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi;
 • prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz oceniać ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł;
 • samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z rachunkowością i controllingiem w organizacjach, komunikatywnie je prezentować zróżnicowanym grupom odbiorców oraz prowadzić debatę, także w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne;
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w szczególności dla potrzeb zarządzania finansami, rachunkowości oraz controllingu;
 • planować, organizować i kierować pracą zespołową oraz współpracować w zespołach i podejmować wiodącą rolę w działaniach zespołów;
 • wypracować zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

 • oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z rachunkowością i controllingiem w organizacji;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym;
 • przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego, np. w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego o różnej skali działalności, zarówno produkcyjnych, handlowych jak i usługowych,
 • instytucjach sektora publicznego, np. w podmiotach administracji rządowej i instytucjach sektora publicznego,
 • specjalistycznych podmiotach usługowych, jak firmy doradcze, biura rachunkowe czy instytucje finansowe regulujące rynek (np. KNF),
 • samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: Dyrektor/Kierownik Controllingu, Główny/Starszy księgowy, Analityk bankowy, Analityk ubezpieczeniowy, Analityk ds. raportowania, Analityk finansowy, itp.

Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak:

 • biegły rewident;
 • makler giełdowy,
 • doradca inwestycyjny;
 • doradca podatkowy;
 • agent lub broker ubezpieczeniowy;
 • Chartered Financial Analyst (CFA) – Certyfikowany Analityk Finansowy;
 • Financial risk manager (FRM) – certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem finansowym;
 • Professional Risk Manager (PRM).

Studia te dają również umiejętności i wiedzę, która może być wykorzystana w przygotowaniu do egzaminów i certyfikatów:

 • CIMA (ang. The Chartered Institute of Management Accountants) Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości Zarządczej;
 • ACCA (ang. The Association of Chartered Certified Accountants) Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Zakłada się, że ukończenie kierunku studiów „Rachunkowość i Controlling” może być podstawą do uzyskania zwolnienia Absolwenta z egzaminów ACCA: Business and Technology (BT); Management Accounting (MA); Financial Accounting (FA); Corporate and Business Law (LW).

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 25 pkt.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmujący zakres zagadnień z ekonomii, rachunkowości i finansów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50.

Literatura do egzaminu:

 1. J. Rutkowska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2022.
 2. G. Lew, E. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2023.
 3. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G. Świderska, Difin, Warszawa 2017.
 4. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.
 5. Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
 6. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Tekst jednolity, Dz. U. 2023 poz. 120).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów z dyplomami zagranicznymi, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego (zgodnego z ogólnymi wymogami określonymi w uchwale rekrutacyjnej), sprawdzane są podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a.

Kompetencje te podlegają odrębnej ocenie.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie kompetencji językowych: 5.
Liczba punktów konieczna do uznania kompetencji językowych za wystarczające do podjęcia studiów w języku polskim: 3.

Punktacja dotycząca oceny kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 17 lipca 2024 r., godz. 13:00 (egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania