• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Radiogenomics

Details
Code S2-RG
Organizational unit Faculty of Chemistry
Field of studies Radiogenomics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 2
Admission limit 30
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.chemia@uw.edu.pl
tel. 603-181-414
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 08.07.2024 23:59)

Studia prowadzone są w języku polskim

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Radiogenomika koncentruje się na odnajdywaniu korelacji pomiędzy danymi molekularnymi uzyskiwanymi z technik genetycznych, np. sekwencjonowania genomu, z informacjami uzyskiwanymi w wyniku diagnostyki pacjenta z wykorzystaniem technik obrazowania molekularnego, np. MRI, PET, CT. Uzyskiwane dane analizowane są przy pomocy opracowanych do tego celu algorytmów obliczeniowych, w szczególności wykazujących cechy samouczenia. Radiogenomika otwiera nowe możliwości w diagnozowaniu, planowaniu leczenia i monitorowaniu postępu leczenia wielu chorób.

Kierunek studiów Radiogenomika łączy efekty kształcenia z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i fizycznych i dlatego prowadzony jest przez Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz Wydział Fizyki.

W ramach studiów dla wyróżniających się studentów będą możliwe wyjazdy naukowe, szkolenia specjalistyczne z zakresu badań przedklinicznych oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Absolwenci tego kierunku studiów będą posiadali unikatową/interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponujące ich do kontynuacji nauki w ramach szkół doktorskich, a w przyszłości działalności naukowej..

Absolwent kierunku Radiogenomika będzie posiadał następujące kompetencje:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki związanych z diagnostyką m.in. chorób na poziomie komórkowym;
 • umiejętność przeprowadzenia podstawowych badań biochemicznych;
 • umiejętność planowania procedur eksperymentalnych;
 • umiejętność łączenia i interpretacji wyników uzyskiwanych w ramach procedur biologicznych i fizycznych;
 • wiedzę w jaki sposób promieniowanie jonizujące oddziałuje z materią ożywioną oraz umiejętność jakościowego i ilościowego określenia jakie są tego skutki;
 • znajomość technik pomiarowych takich jak NMR, IR, SPECT, CT, PET;
 • wiedzę na temat podstaw modelowania właściwości układów biologicznie czynnych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku radiogenomika mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera lub magistra albo równorzędny uzyskany w jednej z dziedzin: nauk chemicznych, nauk biologicznych, nauk fizycznych, informatyki, matematyki, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku radiogenomika wymagana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku równego lub wyższego 50% możliwych do zdobycia punktów (maksymalnie można uzyskać 100 punktów).

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trwającą 10 minut prezentację z zagadnień zawartych w pracy dyplomowej kandydata oraz egzamin ustny z zagadnień określonych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia, lub biologia, lub fizyka (do wyboru).

Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie oceny prezentacji, wyniku uzyskanego z egzaminu ustnego i średniej ocen z ostatniego etapu nauki (całego toku studiów I stopnia albo II stopnia, albo jednolitych magisterskich) przy czym:

 • za prezentację można uzyskać maksymalnie 35 punktów (35% ostatecznego wyniku)
 • za egzamin z wybranych zagadnień można uzyskać maksymalnie 35 punktów (35% ostatecznego wyniku)
 • za średnią ocen z ostatniego etapu nauki – maksymalnie 30 punktów (30% ostatecznego wyniku):
  • średnia 4,81 – 5,00 – 30 punktów
  • średnia 4,51 – 4,80 – 25 punktów
  • średnia 4,01 – 4,50 – 20 punktów
  • średnia 3,51 – 4,00 – 10 punktów
  • średnia 3,00 – 3,50 – 5 punktów
  • średnia poniżej 3,00 – 0 punktów

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Zdanie egzaminu wstępnego w języku polskim potwierdza jednocześnie kompetencje kandydatów do studiowania w tym języku.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 16-17 lipca 2024 r., od godz. 10:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

UWAGA! Po zarejestrowaniu na dowolny kierunek prowadzony przez Wydział Chemii UW i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, Kandydat może sam wygenerować ze swojego konta w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy.
Złożenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na Wydziale Chemii jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii