• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie

Details
Code SJ-KL
Organizational unit Faculty of Medicine
Field of studies Medicine
Form of studies Full-time
Level of education Long cycle (first + second cycle)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 10
Admission limit 60
Duration 6 years
Recruitment committee address medycyna@uw.edu.pl
tel. (22) 55-44-601
WWW address https://medycyna.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2024 00:00 – 10.07.2024 23:59)

Studia na kierunku lekarskim są sześcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim. Program studiów jest zgodny z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. Kierunek lekarski wpisuje się w najlepsze praktyki kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, a wyróżniają go następujące elementy:

 • nacisk na rozwój naukowy studentów,
 • wysokie umiędzynarodowienie,
 • nowe technologie stosowane w nauczaniu i praktyce medycznej,
 • humanizacja medycyny,
 • indywidualizacja ścieżek kształcenia.

Szczególna uwaga będzie poświęcona rozwojowi naukowemu studentów i ich udziałowi w prowadzonych na uczelni projektach badawczych. Będzie to możliwe dzięki:

 • udziałowi studentów w działalności naukowo-badawczej w ramach kół naukowych, współpracy międzywydziałowej oraz własnej bazie dydaktycznej Wydziału Medycznego;
 • indywidualizacji podejścia do kształcenia studentów;
 • wdrażaniu nauczania w oparciu o wiedzę praktyczną, bezpośredni kontakt z pacjentem i zastosowaniu praktyki klinicznej od początku studiów;
 • unikalnemu na skalę krajową elementowi kształcenia, jakim będzie obowiązkowy udział każdego studenta w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym w 6-letnim cyklu kształcenia.

Studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim będą prowadzone z zapewnieniem ich znaczącego umiędzynarodowienia. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki specjalistycznym lektoratom z języków obcych, zapewniających wysoką biegłość językową studentów, udziałowi nauczycieli akademickich i studentów w wymianie międzynarodowej, jak i prowadzeniu zajęć przez nauczycieli akademickich zza granicy. Szczególne możliwości rozwoju studentów w tym zakresie wynikają z udziału Uniwersytetu Warszawskiego w Sojuszu 4EU+, stanowiącego sojusz europejskich uczelni, do którego należą również: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) oraz Uniwersytet Genewski (Szwajcaria). Ponadto Uniwersytet Warszawski współpracuje z ponad 350 zagranicznymi instytucjami z ponad 70 krajów w ramach umów o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi, amerykańskimi, azjatyckimi i afrykańskimi. Wielu partnerów zagranicznych prowadzi kształcenie w dziedzinie medycyny.

Kolejny element wyróżniający na kierunku lekarskim to wykorzystanie w procesie kształcenia nowych technologii. Kształcenie będzie oparte na współpracy oraz wykorzystywaniu unikalnej i specjalistycznej bazy laboratoryjnej, dydaktycznej oraz infrastrukturalnej innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych. Kształcenie kliniczne realizowane będzie w nowoczesnych, warszawskich placówkach medycznych.

W procesie kształcenia, począwszy od pierwszego roku studiów, intensywnie będą wykorzystywane metody symulacji medycznych. Do dyspozycji studentów będzie specjalistyczny sprzęt przeznaczony do symulacji medycznych, a także pomieszczenia do rozwijania własnych projektów badawczych oraz samokształcenia. Co więcej, wprowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji umożliwi uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i wszechstronne przygotowanie studentów w zakresie umiejętności analitycznych oraz wykorzystywania potencjału BIG DATA, narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji w procesach leczenia pacjentów.

Wśród elementów innowacyjnych kierunku lekarskiego na UW znajdzie się również nowe podejście do kształcenia lekarzy zgodnie z ideą humanizacji medycyny, polegającej na wzmacnianiu m.in. aspektów komunikacji z pacjentem, kompleksowym podejściu do pacjenta i jego bezpieczeństwa, współpracy w zespole terapeutycznym osób z różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu pozostałych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych naszej uczelni.

Niezwykle istotne będzie także indywidualne podejście do studenta, w ramach którego realizowane będą najlepsze praktyki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. praca w małych grupach zajęciowych, sprzyjająca tworzeniu i pielęgnowaniu relacji mistrz-uczeń. Dodatkowy nacisk położony będzie na kształcenie nie tylko kompetencji kluczowych, lecz również na rozwijanie kompetencji uniwersalnych u studentów. W programie studiów przewidziano znaczną liczbę godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia nauczycielami akademickimi. Studenci kierunku lekarskiego będą również mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć do wyboru realizowanych tak na Wydziale Medycznym, jak i na pozostałych 24 wydziałach uczelni oraz innych jednostkach w ramach unikatowej w skali kraju oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Celem procesu kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie do uzyskania przez absolwentów kwalifikacji zawodowych zgodnych z obowiązującym standardem kształcenia, aktualnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Mowa tu o wyposażeniu absolwentów w aktualną wiedzę medyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, a także osadzeniu w realiach dynamicznie rozwijających się nauk medycznych i zmieniających się warunków pracy. Nadrzędnym celem realizowanego programu jest wykształcenie absolwenta kierunku lekarskiego w taki sposób, aby posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną pracę w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa w oparciu o zasady science based medicine, komunikacji klinicznej, aktualne standardy i procedury postępowania oraz literaturę naukową, oraz pozwalające na prowadzenie badań naukowych w naukach medycznych.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie przygotowany do udzielania świadczeń w placówkach o zróżnicowanym profilu, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Poza praktyką kliniczną, będą mogli także realizować ścieżkę rozwoju naukowego poprzez kontynuowanie kształcenia w szkołach doktorskich oraz osiągać kolejne szczeble awansu naukowego.


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia, a przyjęcie wszystkich tych kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, stosuje się dodatkowe kryterium naboru. Dodatkowym kryterium będzie wynik uzyskany z przedmiotu w kolejności: biologia, chemia albo fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, język angielski. Wynik z przedmiotu zostanie ustalony zgodnie z zasadami określonymi w tabeli dla poszczególnych rodzajów matur, z pominięciem wagi.

Kandydaci z maturą 2005 – 2024

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Biologia

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/fizyka

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Ważne informacje dla kandydatów z maturą dwujęzyczną z języka obcego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Biologia

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 5%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performace*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Biologia

p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka

p. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Biologia

p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka

p. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Biologia

 

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka

waga = 5%

waga = 15% 

waga = 10% 

waga = 40% 

waga  = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Forma sprawdzianu potwierdzającego znajomość języka polskiego: rozmowa

Rozmowa dotyczy ogólnych zagadnień biologicznych, nie sprawdza merytoryki wypowiedzi, ale zrozumienie zadawanego pytania i umiejętność sformułowania przez kandydata odpowiedzi w języku polskim. Maksymalnie można osiągnąć 50 punktów, a sprawdzian uznaje się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 25 punktów.

Punkty uzyskane z rozmowy sprawdzającej kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 16 lipca 2024 r.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI:

 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN;
 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

UWAGA! Po zarejestrowaniu na kierunek i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, Kandydat może sam wygenerować ze swojego konta w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Medyczny