• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

National Security

Details
Code SP-BN
Organizational unit Faculty of Political Science and International Studies
Field of studies National Security
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 35
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
budynek Collegium Politicum
Sekcja Studencka Dziekanatu
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 pokój 12 wejście B stanowisko „C”
00-927 Warszawa
Office opening hours Poniedziałek – Piątek
w godz. 9.00-15.00
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Analiza obszaru bezpieczeństwa państwa, szczególnie w obliczu nowych, współczesnych zagrożeń  wskazuje, że istnieje duża potrzeba organizacji systemowego kształcenia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności zarządzania kryzysowego. Doświadczenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wskazują na duże potrzeby sektora administracji publicznej, gospodarczej i społecznej w zakresie wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem. Odpowiedzią na wskazane zapotrzebowanie są interdyscyplinarne studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Kandydaci

Osoby z wyższym wykształceniem (mające tytuł magistra lub inżyniera, ewentualnie licencjata) zainteresowane problematyką bezpieczeństwa i pragnące zdobyć usystematyzowaną wiedzę w zakresie Bezpieczeństwa narodowego.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty: 

 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
 • Komunikacja społeczna,
 • Ocena ryzyka i zarządzanie nim,
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • Planowanie cywilne,
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
 • Współpraca cywilno-wojskowa,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Wprowadzenie do systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 • Stany nadzwyczajne i nie zwyczajne,
 • Współpraca krajowa w ramach systemu zarządzania kryzysowego,
 • Sektor prywatny w ochronie infrastruktury państwa,
 • System zarządzania kryzysowego oraz świadomość sytuacyjna w zarządzaniu kryzysowym,
 • Zabezpieczenie techniczne w obiektach infrastruktury krytycznej,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Współczesne zagrożenia terrorystyczne,
 • Studium przypadku,
 • Wizyty studyjne w CZK.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz wybitni praktycy reprezentujący Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, m.in. szef Wydziału Polityki Informacyjnej RCB, szef  i specjaliści Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania Cywilnego RCB, szef  i specjaliści Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Główny Specjalista w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia prowadzone są w trybie zaocznym, zjazdy sobotnio - niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Zaliczenia odbywać się będą na podstawie testu, pracy pisemnej, aktywnej obecności na zajęciach, prezentacji, opracowania projektu i ustnej prezentacji.

Absolwenci

Absolwenci Podyplomowych Studiów będą przygotowani do realizacji zadań w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem podmiotów administracji publicznej i działalności komercyjnej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, ochrony infrastruktury krytycznej i informacji niejawnych oraz danych osobowych, w szczególności zdobędą umiejętności sporządzania dokumentów planistycznych i procedur ciągłości działania. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Wymagane dokumenty

  Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK);
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 • curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass;
 • oświadczenie o adresie e-mail (wydrukowane z systemu IRK);
 • umowa ponoszenia kosztów (wydrukowana z systemu IRK w dwóch egzemplarzach);
 • zobowiązanie dokonywania odpłatności za studia (wydrukowane z systemu IRK w dwóch egzemplarzach);
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do jednostki) na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

AB "Bezpieczeństwo narodowe"

Gmach Audytoryjny pokój 12

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

I tura

Termin rejestracji: 15.08.2022 r. - 31.08.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 12.09.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 05.09.2022 r. do 09.09.2022 r.

II tura zostanie uruchomiona na tych samych zasadach

Termin rejestracji: 13.09.2022 r. - 29.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 08.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 04.10.2022 r. do 07.10.2022 r.

III tura zostanie uruchomiona na tych samych zasadach

Termin rejestracji: 03.10.2022 r. - 14.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 15.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 24.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 21.10.2022 r.

Czesne

4 800 zł płatne do 30.11.2022 r.

W dwóch ratach:

I rata 2 400 zł płatna do 30.11.2022 r.

II rata 2 400 zł płatna do 28.02.2023 r.