• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Economic data analysis with Microsoft Excel and VBA programming language

Details
Code SP-EXCEL
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Economics
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 64
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
e-mail: studiapodyplomowe-excel@wne.uw.edu.pl
Office opening hours https://www.wne.uw.edu.pl/members/profile/view/357
WWW address https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/ekonomiczna-analiza-danych-w-ms-excel-i-vba
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych. Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Został stworzony z myślą o zastosowaniach biurowych i ekonomicznych, dzięki czemu nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zakres aplikacji analitycznych, statystycznych, czy finansowych. Problemem pozostaje niska efektywność rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów:

 • niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania),
 • niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Studia „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” przygotują słuchaczy do pokonania obu wymienionych ograniczeń.

Głównym celem studiów podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” jest szeroko rozumiany rozwój umiejętności pracy z danymi u słuchaczy - od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. W trakcie studiów słuchacze zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzania szeroko rozumianej ekonomicznej analizy danych.

Co więcej, program studiów, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej. Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Studia w roku akademickim 2022/2023 realizowane będą w formie stacjonarno-zdalnej.

Wybór preferowanej formy należy do uczestników:

 • Forma stacjonarna – w sali komputerowej na WNE UW, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50.
 • Forma zdalna – za pośrednictwem platformy MS Teams.

Studia są prowadzone w języku polskim. [The courses are conducted in Polish.]

Po pełną informację o studiach zapraszamy na stronę internetową Wydziału Nauk Ekonomicznych:

https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/ekonomiczna-analiza-danych-w-ms-excel-i-vba

Kandydaci

Studia są kierowane do osób pracujących w programie MS Excel i posiadających podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowania VBA. 

Uwaga: studia wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych i dużo pracy własnej. Cały drugi semestr poświęcony jest programowaniu w VBA.

Opis Studiów

Program studiów

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 dotyczy analiz w programie Microsoft Excel, zaś semestr 2 dotyczy programowania w VBA.

Na wszystkich przedmiotach przekazywana jest wiedza stricte praktyczna, dzięki czemu studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Sama forma zaliczenia, polegająca na opracowaniu projektu zaliczeniowego, a następnie jego prezentację, ma na celu stworzenie tzw. własnych projektów pokazowych, stanowiących atut podczas ubiegania się o pracę zawodową i przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych.

Semestr I (zimowy)

 1. Wykład inauguracyjny - 1 godz.
 2. Wprowadzenie do analizy danych w programie MS Excel - 20 godz. (+ 10 w e-learningu)
 3. Modelowanie finansowe w programie MS Excel - 10 godz. (+ 20 godz. w e-learningu)
 4. Analiza biznesowa w programie MS Excel - 10 godz. (+ 5 godzin w e-learningu)
 5. Analiza statystyczna w programie MS Excel - 10 godz. (+ 5 godzin w e-learningu)
 6. Efektywna praca w programie MS Excel - 30 godz.
 7. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 3 godz.

 

Semestr II (letni)

 1. Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA - 20 godz.
 2. Wydajna praca w VBA w programie MS Excel - 20 godz. (+ 10 godzin w e-learningu)
 3. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - projektowanie interfejsu użytkownika - 20 godz. (+10 godz. w e-learningu)
 4. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami - 20 godz. (+15 godz. w e-learningu)
 5. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 3 godz.
 6. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 8 godz.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą eksperci z dziedziny Excela i VBA, m.in.:

 • dr hab. Katarzyna Kopczewska prof. ucz.
 • dr Dominika Gadowska-dos Santos
 • dr Przemysław Kusztelak prof. ucz.
 • mgr Piotr Ćwiakowski
 • mgr Michał Duraj
 • mgr Łukasz Filipiuk
 • mgr Patryk Samborski

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia zaoczne realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru), 9 weekendowych zjazdów (sobota i niedziela), standardowo co dwa tygodnie (dwie grupy – naprzemiennie).

Zaliczenia

Prace zaliczeniowe po każdym bloku zajęć oraz końcowy projekt zaliczeniowy (opracowanie i prezentacja) wykonywany grupowo - stanowiący tzw. własny projekt pokazowy do przedstawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

Absolwenci 

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny ekonomicznej analizy danych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • znał efektywne metody pracy w programie MS Excel oraz zaawansowane narzędzia służące do pracy z danymi;
 • znał na poziomie zaawansowanym język programowania VBA i wydajne metody służące do pracy z danymi;
 • posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko pojętej tematyki analizy danych (m.in. metod statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego, finansów przedsiębiorstw);
 • posiadał wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w programie MS Excel przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi służących do pracy z danymi;
 • programowania w VBA na poziomie zaawansowanym i korzystania z zaawansowanych metod służących do pracy z danymi;
 • automatyzacji pracy z danymi wykorzystując do tego język programowania VBA;
 • sterowania innymi programami z poziomu programu MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do obsługi poczty, programami do tworzenia prezentacji;
 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej programu MS Excel i języka programistycznego VBA w oparciu o literaturę teoretyczną;
 • doboru metod analizy danych (m.in. statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego oraz finansów przedsiębiorstw) najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego problemu;
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych programu MS Excel i języka programistycznego VBA;
 • tworzenia automatycznie generowanych raportów z przeprowadzonych analiz danych;
 • samodzielnego tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych w środowisku Microsoft Office.

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia i komunikowania wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, finansów, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdolność do przekazywania merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych dla środowiska Microsoft Office stworzonych przez inne podmioty;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz metod ilościowych, ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw;
 • umiejętność zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych obsługi programu MS Excel i języka programistycznego VBA do pracy zawodowej wykonywanej w wielu branżach i na różnych stanowiskach;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, rachunkowość, audyt, ubezpieczenia);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Rekrutacja

1. W ramach danej tury rekrutacji kandydat dokonuje kompletnego zgłoszenia, tj.:

 • w terminie rejestracji w IRK (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) dokonuje prawidłowej rejestracji w systemie IRK, tj. zapisuje się na studia za pomocą konta zawierającego kompletne dane wymagane przez system (w tym prawidłowo wprowadzone zdjęcie do identyfikacji wizualnej) oraz adres e-mail i numer telefonu,
 • w terminie składania dokumentów (zgodnie z harmonogramem) składa w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój A-402) lub przesyła listem poleconym kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów na adres:
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Długa 44/50
  00-241 Warszawa
  z dopiskiem: "SP-Excel - rekrutacja"
 • do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK uiszcza opłatę rejestracyjną w kwocie 85 (zgodnie z postanowieniem nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2021 r.).

2. Kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów zawiera:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK),
 • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów,
 • CV wg własnego wzoru kandydata,
 • 2 kopie uzupełnionej o dane umowę o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r. Wzory umów wstępnie uzupełnione dla studiów SP-EXCEL dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych:

3. Kwalifikowani są prawidłowo zapisani kandydaci według kolejności dokonania kompletnych zgłoszeń, tj. uwzględniających wszystkie ww. elementy. W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową decyduje data nadania przesyłki.

4. W dniu ogłoszenia wyników wszyscy prawidłowo zapisani kandydaci są informowani o wyniku rekrutacji i dalszych krokach poprzez system IRK.

5. Osoby niezakwalifikowane otrzymują poprzez system IRK elektroniczną decyzją o nieprzyjęciu na studia, wraz z uzasadnieniem. Zakwalifikowani w danej turze kandydaci zostają przyjęci na studia (otrzymują elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia), pod warunkiem uiszczenia opłaty za studia podyplomowe.

6. W przypadku osiągnięcia limitu przyjęć w danej turze, każdy kolejny kandydat powyżej limitu wpisywany jest na listę rezerwową według kolejności dokonania kompletnego zapisu na studia. W przypadku rezygnacji uczestnika ze studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, na jego miejsce zostaje przyjęty pierwszy kandydat z listy rezerwowej.

7. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w dniu ogłoszenia wyników dla danej tury rekrutacji, w IRK uruchamiana jest kolejna tura (zgodnie z harmonogramem).

8. Uczestnik dokonuje opłaty na indywidualne konto studenta w systemie USOS zgodnie z wybranym programem ratalnym i terminem wyznaczonym przez KJD w odrębnym zarządzeniu, jednak nie później niż do ostatniego dnia przed rozpoczęciem zajęć.

9. Po dokonaniu opłaty za studia Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników studiów podyplomowych, a tym samym nabywa prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych, zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Terminy

Przewiduje się maksymalnie trzy tury rekrutacji:

I TURA

 • termin rejestracji w IRK: 05.05.2022 - 23.10.2022
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 24.10.2022
 • termin dostarczenia dokumentów: 05.05.2022 - 03.11.2022
 • ogłoszenie wyników: 04.11.2022

II TURA (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

 • termin rejestracji w IRK: 05.11.2022 - 20.11.2022
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 21.11.2022
 • termin dostarczenia dokumentów: 05.11.2022 - 27.11.2022
 • ogłoszenie wyników: 28.11.2022

III TURA (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I i II turze)

 • termin rejestracji w IRK: 29.11.2022 - 01.12.2022

 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 02.12.2022

 • termin dostarczenia dokumentów: 29.11.2022 - 07.12.2022

 • ogłoszenie wyników: 08.12.2022

   

Opłata

Opłata w roku akademickim 2022/23 wynosi 6970,00 zł (+ 85,00 zł opłaty rekrutacyjnej).

Zasady odpłatności za studia oraz zwrotu odpłatności regulują „umowa o odpłatności za studia” lub „umowa o odpłatności za studia finansowane przez osobę trzecią”, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6120/M.2022.36.Zarz.20.pdf

Wysokości opłat, terminy płatności oraz dodatkowe zasady związane z opłatami reguluje Zarządzenie Nr 8 Prodziekana Ds. Studenckich - Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/23

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWNE/Lists/Dziennik/Attachments/679/DWNE.2022.23.ZKJD.8.pdf