• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Interdisciplinary Postgraduate Studies in Translation and Interpreting (IPSKT)

Details
Code SP-IPSKT
Organizational unit Institute of Applied Linguistics
Field of studies Applied Linguistics
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction English, French, Spanish, German, Polish, Russian, Italian
Minimum number of students 11
Admission limit 180
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Dobra 55,
00-312 Warszawa, pokój 00.101
tel. 0 22 55 26 021, 0 22 55 26 033,
faks 0 22 55 26 032
Office opening hours poniedziałek-piątek 10-14, pok. 00.101, tel.: +48 22 5526033 oraz 5526021
WWW address https://www.ils.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (14.06.2022 00:00 – 28.08.2022 23:59)

 Studia oferują zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Na studia planowane jest przyjęcie maksimum 20 osób w każdej grupie językowej. Przewiduje się utworzenie: 

3 grup angielskich,

2 grup niemieckich,

1 grupę francuską,

1 grupę hiszpańską,

1 grupę rosyjską,

1 grupę włoską.

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych, niekoniecznie filologicznych, z bardzo dobrą znajomością języka obcego (do wyboru: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (360 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Tłumaczenie poświadczone, Podstawy prawa polskiego, Podstawy prawa obszaru obcojęzycznego, Metodologia przekładu sądowego, Warsztaty przekładowe (pisemne i ustne), Warsztaty przekładowe CAT, Stylistyka polskiego języka prawa, Analiza obcojęzycznego dyskursu prawnego, Metodologia przekładu prawniczego.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą m.in. pracownicy naukowi UW, tłumacze przysięgli, prawnicy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zjazdy odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów zostaną podane przed rozpoczęciem semestru na stronie www ILS.

Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy.

Absolwenci

Profesjonalny tłumacz tekstów prawniczych, który w toku studiów nabył praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji specjalistycznej oraz potrafi wykorzystywać teoretyczne podstawy tłumaczenia poświadczonego, metodologii przekładu prawniczego oraz metodologii przekładu sądowego do wyboru i interpretacji strategii translatorskich w tłumaczeniu pisanych i mówionych tekstów specjalistycznych.


Rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym może wziąć udział kandydat, który:

 • posiada wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub licencjat), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia. W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą wymagane jest:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille; https://nawa.gov.pl/uznawalnosc;
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 • posiada bardzo dobrą znajomość wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego);
 • zarejestrował się w systemie IRK,
 • wniósł opłatę rekrtuacyjną 85 zł, na konto podane w IRK.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zsumowania punktów z egzaminu pisemnego, którego celem jest ustalenie stopnia znajomości języka obcego wybranego spośród oferowanych w programie studiów (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz punktów za doświadczenie zawodowe oceniane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie analizy kwestionariusza.

Egzamin obejmuje przetłumaczenie pisemne 2 tekstów o tematyce ogólnej – jednego na język polski i jednego na wybrany język obcy. Egzamin trwa maksymalnie 120 minut. Podczas egzaminu nie można korzystać ze słowników ani żadnych innych pomocy.

Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 50. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy z każdej części postępowania rekrutacyjnego uzyskają min. 30%, czyli:

 1. tłumaczenie pisemne z języka obcego na język polski: min. 6 punktów, max. 20 punktów;
 2. tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy: min. 6 punktów, max. 20 punktów;
 3. ocena kwestionariusza osobowego: min. 3 punkty, max. 10 punktów.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w danej sekcji językowej, do przyjęcia na studia rozpatrywani będą kandydaci, którzy nie spełnili powyższego wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów z każdej części postępowania rekrutacyjnego, przy czym uzyskanie przez kandydata 0 punktów za którekolwiek z dwóch ww. tłumaczeń wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego, tzn.:

 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który w ogóle nie przystąpił do tłumaczenia jednego z tekstów – kandydat ten otrzymuje z tej części egzaminu 0 punktów,
 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który przetłumaczył tekst, lecz popełnił błędy, które po zsumowaniu dają wynik 0 punktów z tej części egzaminu.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. ksero dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał dyplomu do wglądu (oryginał dyplomu do wglądu w dniu egzaminu, jeśli dokumenty zostały wysłane pocztą).

 2. podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK);

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (generowany z IRK);

 4. deklaracja wyboru języka (generowana z IRK).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w godz. od 10:00 do 13:30 w sekretariacie ILS UW, ul. Dobra 55 pok. 00.099 lub 00.101, 00‑312 Warszawa. Dokumenty można przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu ILS).

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK: od 14.06.2022 r. do 28.08.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 29.08.2022 r.

Termin egzaminu: 05.09.2022 r. godz. 9:00 (ul. Dobra 55, Warszawa)

Ogłoszenie wyników: 12.09.2022 r.

Składanie dokumentów: od 20.06.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz od 16.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Czesne

Opłata za studia wynosi 7500 zł (3750 zł za semestr).

Możliwość płatności w IV ratach:

I rata 1875 zł - płatna do 30.09.2022 r.

II rata 1875 zł - płatna do 15.11.2022 r.

III rata 1875 zł - płatna do 15.02.2023 r.

IV rata 1875 zł - płatna do 15.04.2023 r.