• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate education Microbiology, Hygiene, Environment

Details
Code SP-MHS
Organizational unit Faculty of Biology
Field of studies Biology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 34
Admission limit 38
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa tel. 0 22 55 41 404
e-mail: psmhs@biol.uw.edu.pl l
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00
WWW address https://www.biol.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-mikrobiologia-higiena-srodowisko/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.06.2022 00:00 – 31.08.2022 23:59)

Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraził zgodę na zmianę nazwy kierunku, poprzednia nazwa: "Studia Podyplomowe Mikrobiologia, Higiena, Środowisko - Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej".

Studia organizuje Instytut Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego korzystając ze wsparcia firmy GBA POLSKA Sp. z o.o.

Cel studiów

Celem studiów jest poznanie zasad oraz ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej, zgodnie z obowiązującymi normami. Program proponowanych studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową i są podyktowane wymaganiami stawianymi przy wytwarzaniu produktów leczniczych, kosmetycznych oraz spożywczych. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem oraz poznania nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych stosowanych w akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych działających dla przemysłu.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (250 godz. dydaktycznych, 60 ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Mikroorganizmy w środowisku; Laboratorium mikrobiologiczne – organizacja i zasady bezpiecznej pracy; Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów; Higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością; Mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych; Monitoring higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym; Mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody; Bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności; Mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych; Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (HACCP, GMP/GHP); Audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych.

Absolwent Podyplomowych Studiów „Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wykładowcy

Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego oraz wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z  tematyką studiów, a także doświadczeni praktycy zajmujący się zapewnieniem jakości w branży farmaceutycznej i spożywczej oraz osoby pracujące w akredytowanym laboratorium do kontroli mikrobiologicznej żywności.

Wśród wykładowców są: dr Ewa Drozd, dr Magdalena Garbolińska, dr hab. Renata Godlewska, dr hab. Anna Grudniak, dr inż. Andrzej Herman, dr hab. Tomasz Jagielski, dr Karolina Jaworska, dr hab. Dorota Korsak, dr hab. Agnieszka Kwiatek, dr Anna Łasica, dr Jadwiga Marczewska, dr Julia Pawłowska, dr Magdalena Płecha, dr hab. Magdalena Popowska prof. UW, dr hab. Adrianna Raczkowska, mgr Anna Skotnicka dr Mateusz Wilk, mgr Maciej Wojciechowski, dr Halina Wróblewska, dr hab. Agnieszka Wyszyńska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym, w systemie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (niestandardowa częstotliwość). Niektóre wykłady i warsztaty mogą być prowadzone w formie zdalnej (synchronicznie) przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Google Meet.

Studia trwają jeden rok (II semestry),  rozpoczynają się 14 stycznia 2023 r.

Zaliczenia

Zajęcia na studiach prowadzone są w formie wykładów, warsztatów lub ćwiczeń.

Wykłady oceniane są na podstawie:

 • obecności;
 • egzaminu pisemnego w formie testu zawierającego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Test przeprowadzany jest po zakończeniu  każdego bloku tematycznego.

Zaliczenie ćwiczeń i warsztatów odbywa się na podstawie:

 • obecności na zajęciach;
 • pracy/aktywności na zajęciach;
 • przygotowania sprawozdania z ćwiczenia/warsztatów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieobecności na zajęciach.

Językiem wykładowym jest język polski.

Absolwenci

Absolwent Podyplomowych Studiów „Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wiedza:

Ma wiedzę na temat międzynarodowych standardów dotyczących jakości procesu wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz zna podstawowe akty prawne dotyczące tych zagadnień. Wykazuje znajomość zasad planowania analiz w zakresie analizy jakości, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowej mikrobioty człowieka i mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zagrożeń płynących z zanieczyszczeń bakteryjnych, grzybowych oraz wirusowych w procesie produkcji. Wykazuje szeroką wiedzę dotyczącą rozmieszczenia mikroorganizmów w środowisku, a także postrzegania środowiska jako źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w procesie produkcji. Zna zasady samodzielnego przeprowadzania badania czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz opracowywania wyników w formie raportów. Ma wiedzę o zasadach higieny produkcji oraz systemach monitoringu stanu sanitarnego pomieszczeń produkcyjnych, higieny procesów technologicznych oraz personelu. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie nowych metod i technik diagnostycznych, wykorzystywanych do identyfikacji mikroorganizmów. Wykazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat rodzajów audytów oraz zasad ich przeprowadzania. Zna zasady opracowywania i wdrażania GHP i GMP w praktyce przemysłowej. Wykazuje znajomość zasad opracowywania i wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w sektorze spożywczym.

Umiejętności:

Stosuje metody kontroli mikrobiologicznej środowiska wytwarzania produktów leczniczych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami farmakopei Europejskiej, norm ISO, rozporządzeń i dyrektyw UE. Wykazuje umiejętność przygotowywania dokumentacji laboratoryjnej oraz wymaganej od audytowanego laboratorium mikrobiologicznego. Potrafi tworzyć instrukcje i weryfikować procedury zapewniające skuteczne funkcjonowanie zasad higieny i czystości w procesie produkcji. Wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania procedur i instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie procesu przemysłowego w sektorze spożywczym. Wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń oraz monitorowania punktów kontrolnych w produkcji przemysłowej sektora spożywczego. Potrafi przeprowadzić audit systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznego zgodnie z normą PN-ENISO/IEC 17025.

Kompetencje społeczne:

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów. Rozumie znaczenie monitorowania czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz docenia wagę nowoczesnych metod identyfikacji mikroorganizmów chorobotwórczych. Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne. Wykazuje odpowiedzialność za przeprowadzone badania mikrobiologiczne w oparciu o stosowane techniki i procedury badawcze. Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej. Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o zagrożeniach płynących z nieprzestrzegania zasad higieny produkcji oraz potrzebie kontroli mikrobiologicznej wyrobów leczniczych, spożywczych i kosmetycznych.


Rekrutacja

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister) o profilu biologiczno-chemicznym. Studia kierowane są do osób poszukujących pracy, a także związanych zawodowo z proponowaną tematyką, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają kandydaci z wykształceniem lub doświadczeniem mikrobiologicznym (praca w laboratorium mikrobiologicznym).

Podstawą udziału w rekrutacji jest rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Wymagane dokumenty

Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • życiorys,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty należy składać osobiście do sekretariatu studiów Instytutu Mikrobiologii, Wydziału Biologii UW pokój 404A, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu 9:00-15:30 lub przesłać pocztą.

Harmonogram rekrutacji

 I tura rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: 15.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 15.09.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 16.09.2022 r. - 30.09.2022 r.

 

W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc w pierwszej turze rekrutacji otwarta zostanie druga tura rekrutacji na tych samych zasadach.

 II tura rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: 03.10.2022 r. - 24.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 25.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 07.11.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 08.11.2022 r. - 22.11.2022 r.

Czesne

Opłata za studia wynosi 6600 zł

Opłata jednorazowa wnoszona do 31.10.2022 r.

Opłata wnoszona w II ratach

I rata 3300 zł - płatna do 31.10.2022 r.

II rata 3300 zł - płatna do 10.01.2023 r.

Opłata jest wnoszona na indywidualny numer konta generowany po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Immatrykulacja w aplikacji USOS umożliwia przenoszenie danych kandydatów na studia z systemu IRK do USOS.