Post-graduate education Microbiology, Hygiene, Environment


In power from: 23 May 2022

Registration criteria

Rekrutacja

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister) o profilu biologiczno-chemicznym. Studia kierowane są do osób poszukujących pracy, a także związanych zawodowo z proponowaną tematyką, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają kandydaci z wykształceniem lub doświadczeniem mikrobiologicznym (praca w laboratorium mikrobiologicznym).

Podstawą udziału w rekrutacji jest rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Wymagane dokumenty

Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:

Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty należy składać osobiście do sekretariatu studiów Instytutu Mikrobiologii, Wydziału Biologii UW pokój 404A, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu 9:00-15:30 lub przesłać pocztą.

Harmonogram rekrutacji

 I tura rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: 15.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 15.09.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 16.09.2022 r. - 30.09.2022 r.

 

W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc w pierwszej turze rekrutacji otwarta zostanie druga tura rekrutacji na tych samych zasadach.

 II tura rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: 03.10.2022 r. - 24.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 25.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 07.11.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 08.11.2022 r. - 22.11.2022 r.

Czesne

Opłata za studia wynosi 6600 zł

Opłata jednorazowa wnoszona do 31.10.2022 r.

Opłata wnoszona w II ratach

I rata 3300 zł - płatna do 31.10.2022 r.

II rata 3300 zł - płatna do 10.01.2023 r.

Opłata jest wnoszona na indywidualny numer konta generowany po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Immatrykulacja w aplikacji USOS umożliwia przenoszenie danych kandydatów na studia z systemu IRK do USOS.