• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Course in Negotiation, Mediation and other alternative dispute resolution

Details
Code SP-NM
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 40
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4,
00-316 Warszawa, pokój 2.5
tel. 22 55 25 920, 22 55 25 923
Office opening hours Poniedziałki 12.00-14.00,
środy 10.00-12.00
WWW address https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (10.06.2022 00:00 – 10.10.2022 23:59)

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na przyswojenie zagadnień z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji i negocjacji oraz sposobów efektywnego komunikowania się.

Kandydaci

Studia są skierowane do osób zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym szczególnie mediacjami i negocjacjami oraz sztuką komunikacji w zawodach prawniczych. Program studiów realizuje wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów, tym samym stanowiąc świetne przygotowanie teoretyczne i praktycznie dla wszystkich osób, które chcą specjalizować się w tej dziedzinie.

Opis Studiów

Program studiów

Studia obejmujące około 170 godzin zajęć podzielone są na dwa semestry.

W semestrze zimowym (październik - styczeń) program studiów koncentruje się na zagadnieniach wstępnych, teorii i psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz negocjacjach

Semestr letni trwający od lutego do czerwca, jest poświęcony przede wszystkim mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzane są zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, karnych, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.

Większość zajęć odbywa się w formie interaktywnego wykładu ze szczególnym naciskiem położonym na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji dostosowywana jest do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (symulacja negocjacji – I semestr, symulacja mediacji – II semestr) w grupach, która jest obserwowana przez udzielających informacji zwrotnej trenerów.

Przedmioty:

·         Wykład inauguracyjny

·         Wykład wprowadzający w tematykę Studiów

·         Rozwiązywanie sporów w społeczeństwach dawnych

·         Podstawy filozoficzne dialogu

·         Konflikt/zarządzanie konfliktem

·         Negocjacje

·         Komunikacja interpersonalna

·         Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji

·         Negocjacje – rola prawa i prawników w negocjacjach

·         Negocjacje międzykulturowe i międzynarodowe

·         Praktyczne wykorzystanie negocjacji

·         Wstęp do mediacji, Etapy mediacji

·         Przegląd regulacji prawnych dot. mediacji

·         Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy

·         Mediacja w sprawach z udziałem osób nieletnich

·         Arbitraż

·         Mediacja w postępowaniu karnym

·         Mediacja w sporach rodzinnych

·         Przygotowanie do mediacji

·         Impas w mediacji

·         Mediacja w sprawach karnych z perspektywy sędziego

·         Facylitacja – grupowe rozwiązywanie problemów

·         Wybrane metody rozwiązywania  międzynarodowych konfliktów zbrojnych

·         Konflikty międzykulturowe

·         Charakter prawny ugody zawartej w wyniku mediacji

·         Praktyka sądów w stosowaniu mediacji w sporach cywilnych

·         Rola prawa i prawników w mediacji

·         Mediacje w sporach gospodarczych

·         Mediacje w praktyce

Wykładowcy

Wykładowcy: Sędzia A. Rękas, Sędzia A. Owczarewicz, Sędzia R. Cebula, dr hab. E. Gmurzyńska, prof. dr hab. Paweł Waszkiewicz, dr A. Cybulko, dr A. Winiarska, doc. dr A. Rosner, dr A. Gójska, dr R. Morek, dr M. Wawrzyniak, mgr R. Boch, mgr M. Tański, mgr K. Tchórzewska, mgr A. Siedlecka-Andrychowicz, mgr K. Sobczyk, mgr K. Markert i in.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

12 weekendowych zjazdów, soboty (godz. 9:00 – 16:00), niedziele (9:00 – 14:00)

Zaliczenia

W trakcie studiów odbywają się 2 egzaminy pisemne, na koniec semestru zimowego oraz letniego.

Absolwenci

Absolwenci PSNiM posiadają pogłębioną znajomość teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacjach i mediacjach.


Rekrutacja

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 • posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 • zarejestrowała się w systemie IRK;
 • wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN.

Wymagane dokumenty

Kandydat obowiązany jest złożyć poniższe  dokumenty:

1.   podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;

2.   oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;

3.   podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;

4.   podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;

5.   podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK;

6.   w przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

a)  poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;

b)  tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;

c)  zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia onostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Informacja dla kandydatów w celu uznania zagranicznego dyplomu w Polsce - podjęcia lub kontynuacji studiów znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

W przypadku, gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studium Podyplomowego w wyniku odbycia rozmowy kwalifikacyjnej lub przedłożenia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Dokumenty należy wydrukować z systemu IRK i podpisać.

Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie IRK należy wysłać na adres: Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych AMRS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa lub złożyć osobiście w biurze Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych AMRS, pokój 3.5 (II piętro), budynek WPiA UW, ul. Lipowa 4.

Terminy

Termin rejestracji: 10.06.2022 r. - 10.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 11.10.2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć: do 14.10.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 10.06.2022 r. - 11.10.2022 r.

Czesne

5500 zł – opłata jednorazowa, płatna do 15 października 2022 r. 

5700 zł - opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2850 zł) płatna do 15 października 2022 r.
 • II rata (2850 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.

6200 zł - opłata w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata (1550 zł) płatna do 15 października 2022 r.
 • II rata (1550  zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.
 • III rata (1550 zł) płatna do 15 marca 2023 r.
 • IV rata (1550 zł) płatna do 15 maja 2023 r.