• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate education of the environmental protection

Details
Code SP-OS
Organizational unit Faculty of Biology
Field of studies Biology, Environmental Protection
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 34
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Miecznikowa 1 pok. 404A
02-096 Warszawa
tel. 22 55 41 040
e-mail: k.smet@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
WWW address https://www.biol.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-ochrony-srodowiska/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

 

Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska dedykowane są osobom zainteresowanym lub związanym zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania aktualnych problemów związanych z Ochroną Środowiska poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie szeroko pojętych nauk przyrodniczych, monitorowania i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z rozwojem cywilizacji oraz zdobywanie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych - licencjackich, inżynierskich i magisterskich zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

W szczególności pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracy (w tym dużych koncernów) odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony środowiska, a także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, edukatorom (nauczycielom na każdym poziomie edukacyjnym), dziennikarzom oraz przedstawicielom samorządów.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (210 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Prawne aspekty ochrony środowiska,
 • Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój,
 • Ekologiczne podstawy ochrony środowiska,
 • Zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem,
 • Zagrożenia pedosfery,
 • Gatunki inwazyjne,
 • System informacji geograficznej (GIS),
 • Ekotoksykologia,
 • Mikroorganizmy i ich rola w procesach samooczyszczania się wód,
 • Analityka w monitoringu i ochronie środowiska - m.in. zajęcia laboratoryjne,
 • Technologie oczyszczania ścieków - zajęcia terenowe,
 • Gospodarka odpadami,
 • Zanieczyszczenie żywności - konsekwencje dla środowiska,
 • Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe - zajęcia seminaryjne,
 • Technologie przetwarzania odpadów - m.in. zajęcia terenowe,
 • Promieniowanie jonizujące w środowisku. Nanotechnologie,
 • Biotechnologie dla środowiska - Bioremediacja, Fitoremediacja, Oczyszczanie ścieków,
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami,
 • Odnawialne  źródła energii,
 • Organizmy genetycznie modyfikowane w środowisku przyrodniczym,
 • Aplikowanie o środki na ochronę środowiska,
 • Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zajęcia seminaryjne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy UW:  prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka; dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.; dr hab. Waldemar Siuda, prof. ucz.; dr hab. Iwona Jasser, prof. ucz.; dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. ucz.; dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. ucz.; dr Monika Asztemborska; dr Takao Ishikawa; dr hab. Iwona Jasser; prof. ucz.; dr Alina Gerlée; dr Piotr Golec; dr hab. Dorota Korsak; dr Monika Mętrak; dr Andrzej Mikulski; dr Barbara Pietrzak. dr Paweł Pawlikowski, oraz pracownicy innych jednostek: Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Arkadiusz Świerczok; dr hab. inż.  Bogusław Białko, prof. ucz.; AGH w Krakowie: dr inż. Iwona Kuczyńska;  Firma BYŚ – Profesjonalna gospodarka odpadami: mgr inż. Karol Wójcik.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia są prowadzone w trybie zaocznym, zjazdy odbywają się w soboty, max. 3 razy w miesiącu. W określonych przypadkach istniej możliwość zorganizowania wybranych wykładów zdalnie (wymagana zgoda wykładowcy i słuchaczy).

Zajęcia terenowe odbywają się w 2 piątki (w kwietniu lub maju), dokładne daty uzgodnione ze słuchaczami na początku roku akademickiego.

Zaliczenia

W obowiązku wykładowcy danego przedmiotu jest poinformowanie słuchaczy na pierwszych zajęciach o formie zaliczenia: (sprawozdanie, projekt, prezentacja, wykonanie określonego zadania w trakcie trwania zajęć oraz obecność). Wszystkie przedmioty zaliczane są na zal.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrony Środowiska otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnymi w ochronie środowiska, organizacją ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej społeczeństwa. Zdobywa umiejętność zastosowania geograficznego systemu informacji GIS, a także aplikowania o środki na ochronę środowiska.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Ochrony Środowiska piszą pracę dyplomową z zakresu wybranej specjalności, często związaną ze swoją pracą zawodową. W pracy dyplomowej zobowiązani są uwzględnić najnowsze wyniki badań z danej dziedziny co przyczynia się do poszerzenia wiedzy i podwyższenia kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Zdobyta wiedza i umiejętności ukierunkują pracę absolwentów w swoich branżach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Mogą pracować w charakterze np.: specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, w Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Gminnych, inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami, konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów, diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń, propagatora ochrony środowiska w społecznościach.

Absolwent powinien rozumieć problematykę z zakresu ochrony środowiska w takim stopniu aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk, a więc z prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Wymagane dokumenty

 Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK);
 • życiorys (generowany z systemu IRK);
 • zobowiązanie do ponoszenia opłat za studia (wygenerowane z systemu IRK);
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich lub inżynierskich lub równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania.

Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą dodatkowo wymagane są:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów osobiście w godzinach 9:00 - 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) z dopiskiem "Studia Podyplomowe" na adres:

Instytutu Mikrobiologii

Wydziału Biologii UW

ul. Miecznikowa 1 pokój 404A

02-096 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: 31.10.2022 r. - 03.11.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 04.11.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10.11.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 10.11 - 14.11.2022 r.

Czesne

6 000 zł jednorazowo płatne do 17.11.2022 r.

W dwóch ratach 6 000 zł

I rata 3 000 zł płatna do 17.11.2022 r.

II rata 3 000 zł płatna do 15.02.2023 r.