• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate education of Evidence Law, Forensic Science and related sciences

Details
Code SP-PDKiNP
Organizational unit Center for Forensic Science University of Warsaw
Field of studies Law, Forensic Science
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 41
Admission limit 100
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa, pokój 104 A
tel. 0 22 55 41 105, faks 0 22 55 41 106
e-mail: podyplomowe.cns@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://www.cns.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Program studiów podyplomowych obejmujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminalistyki – praktycznej nauki o rozpoznawaniu, zapobieganiu, wykrywaniu i dowodzeniu przestępstw i innych negatywnych zjawisk społecznych. Proponowany program obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne należące do kompetencji Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydaci

 O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani proponowaną tematyką. Studia podyplomowe skierowane są zarówno do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również wszystkich absolwentów różnych kierunków studiów (społecznych, przyrodniczych lub technicznych) pragnących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i pokrewnych zagadnień. Wielodyscyplinarny charakter programu sprawia, że skorzystać mogą z niego wszystkie osoby, niezależnie od szczegółów wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Opis studiów

Program studiów

 Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Wstęp do prawnych nauk penalnych: zarys systemu prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości.
 • Przebieg procesu dowodzenia: problematyka dowodu naukowego oraz udziału biegłych w postępowaniu karnym.
 • Prawne i praktyczno-taktyczne zasady planowania i realizacji czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia).
 • Omówienie wybranych „klasycznych” metod badawczych i technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, traseologia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia, archeologia kryminalistyczna, badania broni palnej, analiza śladów krwawych).
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Elementy medycyny sądowej oraz antropologii sądowej.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: informatyka kryminalistyczna i techniki poszukiwania informacji w źródłach otwartych, profilowanie geograficzne, analiza biometryczna.
 • Zapoznanie z praktyczną stroną pracy techników kryminalistyki w formie fakultatywnych warsztatów terenowych opartych na symulacji oględzin miejsca zdarzenia (na koniec drugiego semestru zajęć).

Absolwent programu posiada wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce. Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody i formułować odpowiednie pytania, w szczególności w kontekście opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, w tym roli i zadań biegłych z zakresu różnych dyscyplin nauk sądowych.

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 o    Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)

 o    Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)

 o    Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)

 o    Prof. dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)

 o    Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)

 o    Dr Anna Grochowska-Wasilewska (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)

 o    Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)

 o    Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)

 o    Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)

 o    Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)

 o    Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)

 o    Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)

 o    Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

 o    Dr Marcin Fudalej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 o    Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)

 o    Dr Michał Górski (MISMap UW)

 o    Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)

 o    Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)

 o    Mgr Błażej Stromczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Mgr Janusz Janowski (Pracownia Skanerów 3D UW)

 o    Mgr Kacper Choromański (Centrum Nauk Sądowych UW)

 o    Mgr Krzysztof Worek (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)

 o    Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW)

 o    Mgr Stanisław Rabczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Prok. Jędrzej Kupczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)

 o    Insp. Urszula Cur

 o    Insp. Krystian Wojciechowski

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w wybranych datach w:
Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15
Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

 • 22-23 października 2022 r.
 • 19-20 listopada 2022 r.
 • 26-27 listopada 2022 r.
 • 10-11 grudnia 2022 r.
 • 17-18 grudnia 2022 r.
 • 14-15 stycznia 2023 r.
 • 28-29 stycznia 2023 r.
 • 11-12 lutego 2023 r.
 • 25-26 lutego 2023 r.
 • 11-12 marca 2023 r.
 • 25-26 marca 2023 r.
 • 15-16 kwietnia 2023 r.
 • 22-23 kwietnia 2023 r.
 • 13-14 maja 2023 r.

Jednocześnie wskazujemy terminy "rezerwowe" – na wypadek konieczności przeniesienia zajęć na inną datę lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 1)       20 i 21 maja 2023 r.

 2)       27 i 28 maja 2023 r.

 3)       3 i 4 czerwca 2023 r.

 4)       17 i 18 czerwca 2023 r.

 Zajęcia są planowane do realizacji w trybie stacjonarnym (na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego). W razie zmiany przepisów dotyczących formy zajęć (z uwagi na ew. sytuację epidemiologiczną) zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 Forma zaliczenia programu

  Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na zajęciach oraz pisemnej pracy dyplomowej.


Rekrutacja

Decyduje kolejność zgłoszeń w IRK. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby Kandydatów zastrzegamy możliwość nieuruchomienia studiów.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani proponowaną tematyką.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem portalu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) według harmonogramu.

Kandydat powinien dokonać rejestracji w IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Dokumenty

 Po rejestracji w IRK należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych CNS UW następujące dokumenty umożliwiające przyjęcie na studia podyplomowe:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 2. oryginał (celem sporządzenia kopii) lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą* albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów;
 3. uzupełnioną i podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK,

*Tylko w przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:  tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski, a jeżeli jest to wymagane: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

Dokumenty można złożyć: osobiście lub korespondencyjnie (liczy się data przyjęcia dokumentów przez Sekretariat, a nie data nadania) pod adresem: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, pok.104A (Wydział Biologii) 02-096 Warszawa, z dopiskiem „rekrutacja na studia podyplomowe”. 

 

UWAGA: Studia prowadzone są w języku polskim. W przypadku gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studiów Podyplomowych w rozmowie kwalifikacyjnej lub w razie przedłożenia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Rozmowa może odbyć się nie później niż do końca terminu przyjmowania dokumentów przez Sekretariat.

Terminy

I tura

Termin rejestracji: 10.06.2022 r. - 05.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 06.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 11.10.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 05.09.2022 r. - 07.10.2022 r.

II tura

Termin rejestracji: 14.10.2022 r. - 17.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 18.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 21.10.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 14.10.2022 r. - 18.10.2022 r.

Opłaty

4500 PLN  - opłata jednorazowa wniesiona do 21 października 2022 r.

 

4600 PLN - opłata wniesiona w II ratach:

I rata 2300 PLN  płatna do 21 października 2022 r.

II rata 2300 PLN płatna do 15 lutego 2023 r.

 

5000 PLN - opłata wniesiona w IV ratach:

I rata 1250 PLN płatna do 21 października 2022 r.

II rata 1250 PLN płatna do 15 stycznia 2023 r.

III rata 1250 PLN płatna do 15 marca 2023 r.

IV rata 1250 PLN płatna do 15 maja 2023 r.

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych Imię i Nazwisko Kandydata

Nr rachunku 
64 1160 2202 0000 0000 9659 0409