• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Humanitarian Aid

Details
Code SP-PH
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, CIUW, pokój 5
tel. (22) 55 24 367
e-mail: psph@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours prosimy o przesyłanie dokumentów drogą pocztową
WWW address https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 03.10.2022 23:59)

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno-prawny, moduł „Klastry pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy (sobota i niedziela), przeciętnie co 2-3 tygodnie.

Zaliczenia

Kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalona na podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia jest również systematyczny udział w zajęciach.


Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej na poziomie VI PRK).

Wymagane dokumenty

Po rejestracji w IRK kandydat składa następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1)2), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

 1) W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albooświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

2) W przypadku gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studiów Podyplomowych w wyniku odbycia rozmowy kwalifikacyjnej lub przedłożenia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Dokumenty składa się w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie (liczy się data przyjęcia dokumentów przez Sekretariat) na adres: Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Terminy

Termin rejestracji: 01.06.2022 r. - 03.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 04.10.2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć: do 14.10.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 01.06.2022 r. - 07.10.2022 r.

Czesne

4000 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października 2022 r.

4200 zł - Opłata w systemie ratalnym (2 raty):

I rata 2100 zł płatna do 31 października 2022 r.

II rata 2100 zł płatna do 15 stycznia 2023 r.

Harmonogram zjazdów: I semestr 2022/2023

 • 15-16 października
 • 05-06 listopada
 • 19-20 listopada
 • 03-04 grudnia
 • 17-18 grudnia
 • 14-15 stycznia
 • 28-29 stycznia