• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Labour Law

Details
Code SP-PP
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 200
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Oboźna 6,
00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 0 22 55 20 479,
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours od poniedziałku do piątku 10.00-14.00
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (09.05.2022 00:00 – 29.09.2022 23:59)

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych instytucji polskiego i europejskiego prawa pracy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście ich funkcjonowania w praktyce. Program obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym (różne formy zatrudnienia, czas pracy, urlopy pracownicze czy wynagrodzenie za pracę), jak też zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy.

Kandydaci

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - osób zajmujących się problematyką kadrową, pracodawców i kadry kierowniczej, prawników, a także pracowników administracji publicznej, w tym osób zajmujących się implementacją prawa wspólnotowego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym, jak też zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy. Obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Semestr

Wprowadzenie do prawa pracy

10

2

I

Różne formy zatrudnienia (egzamin)

15

4

I

Kształtowanie treści stosunku pracy

12

3

I

Ustanie i zmiana treści stosunku pracy (egzamin)

16

4

II

Wynagrodzenie za pracę

15

3

I

Czas pracy (egzamin)

20

4

II

Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy (egzamin)

8

2

II

Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy

8

1,5

II

Dokumentacja pracownicza

8

1,5

I

Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy

18

4

I

Działalność socjalna pracodawcy

8

1,5

I

Odpowiedzialność stron stosunku pracy

8

1,5

II

Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw

15

3

I

Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych

15

3

II

Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy

12

3

II

Zbiorowe prawo pracy

25

5

II

Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy (zajęcia warsztatowe)

5

1

II

Europejskie prawo pracy

8

1,5

I

Prawo urzędnicze

10

2

II

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

25

5

I

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

5

1

II

Prawo pracy w szkołach wyższych

8

1,5

I

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

5

1

II

Zatrudnianie cudzoziemców

5

1

II

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rączka, prof. ucz. dr hab. Łukasz Pisarczyk, dr hab. Piotr Grzebyk, dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, dr hab. Michał Raczkowski, dr hab. Dorota Dzienisiuk, dr Agnieszka Zwolińska, dr Anna Dubowik, dr Wojciech Ostaszewski, dr Elżbieta Łojko, prof. ucz. dr hab. Joanna Unterschütz, prof. ucz. dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr Dominika Dorre-Kolasa, dr Joanna Górska, sędzia Anna Lubińska-Harczuk, mec. Piotr Wojciechowski - ekspert prawa pracy, Halina Tulwin, Karolina Główczyńska-Woelke. Zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy prowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Zaliczenia studiów i częstotliwość zajazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Zaliczenia

W trakcie studiów 4 egzaminy z wiodących przedmiotów i zaliczenia wynikające z programu studiów.

Absolwenci

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.


Rekrutacja

Rekrutacja od 9 maja do 29 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 15 października 2022 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty

W przypadku zakwalifikowania na Studia, kandydat obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK;
 6. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Informacja dla kandydatów w celu uznania zagranicznego dyplomu w Polsce - podjęcia lub kontynuacji studiów znajduje się tu: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

Dokumenty należy wydrukować z systemu IRK i podpisać.

Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na stronie należy składać w Sekretariacie Podyplomowego Studium Prawa Pracy pokój 1.11 pierwsze piętro budynek przy ul. Oboźnej 6 lub wysłać pocztą na adres studium: Podyplomowe Studium Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji UW Collegium Iuridicum III, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa

Terminy

Termin składania dokumentów: 10 maja - 30 września 2022 r.
Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 10 października 2022 r.

Czesne

4500 zł – opłata jednorazowa , płatna do 15 października 2022 r.

4800 zł - opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2400 zł) płatna do 15 października 2022 r.
 • II rata (2400 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.

5000 zł - opłata w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata (1250 zł) płatna do 15 października 2022 r.
 • II rata (1 250 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.
 • III rata (1250 zł) płatna do 15 marca 2023 r.
 • IV rata (1250 zł) płatna do 15 maja 2023 r.