• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in the field of Negotiation in Business

Details
Code SP-PRK-ZA-NB
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181/ 0 22 55 34 032
psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-negocjacji-w-biznesie/rekrutacja
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Program studiów ma na celu przybliżenie słuchaczom obszaru negocjacji  biznesowych. Omawiamy pojęcie konfliktów, które są punktem wyjścia do negocjacji. Główny nacisk położony jest na zajęcia warsztatowe, interaktywne, mające prowokować uczestników do trenowania konkretnych umiejętności negocjacyjnych. Opieramy zajęcia na grach symulacyjnych. Wyjaśniamy przy tym podstawowe taktyki i techniki negocjacyjne w celu podnoszenia świadomości słuchaczy w tym zakresie. Wartością dodaną tych studiów jest zwiększenie skuteczności prowadzonych na co dzień negocjacji oraz zbudowanie pewności siebie w sytuacjach konfliktowych.

Kandydaci

Studia skierowane są w szczególności do kadr menedżerskich i pracowniczych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, członków rad nadzorczych.

Opis Studiów

Program studiów

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

1.      

Negocjacje 1

24

Dr hab. Agnieszka Postuła

2.      

Negocjacje 2     

24

Dr Krzysztof Kałucki

3.      

Kulturowy kontekst negocjacji

8

Dr hab. Agnieszka Postuła

4.      

Mediacja i facylitacja

8

Dr Rafał Stefański

5.      

Komunikacja interpersonalna

8

Dr Michał Mijal

6.      

Budowanie zespołów

16

Mgr Leszek Olszanowski

Mgr Jan Bełdycki

7.      

Psychologia w negocjacjach

8

Dr Agnieszka Brzozowska

8.      

Savoir vivre

8

Dr Paulina Gawryszewska

9.      

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

8

Dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW

10.   

Elementy prawa w negocjacjach

12

Dr hab. Igor Postuła, prof. UW

11.   

Projekt doradczy

16

Prof. Aleksander Chrostowski

12.   

Public Relations

8

Mgr Edyta Barmentloo

13.   

Budowanie przewagi konkurencyjnej

8

Dr Tomasz Rosiak

14.   

Stres i relaksacja

8

Mgr Dominika Pruszczak

15.   

Konsultacje projektów zespołowych

6

Dr hab. Agnieszka Postuła

 Łącznie godzin: 170

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny. Zjazdy odbywają się przeciętnie, co dwa tygodnie w trybie sobota-niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW:

22 i 23.X.2022 r.

12 i 13.XI.2022 r.

26 i 27.XI.2022 r.

10 i 11.XII.2022 r.

14 i 15.I.2023 r.

28 i 29.I.2023 r.

Zaliczenia

Udział w warsztatach, prace pisemne (indywidualne i zespołowe), prezentacje, obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią działania w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, zwiększy skuteczność poprzez wykorzystanie poznanych podczas studiów metod i narzędzi. Wiedza w zakresie negocjacji i komunikacji pozwoli na konstruowanie efektywnych metod działania absolwentom zatrudnionym w różnego rodzaju organizacjach.

  Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • zna podstawy teorii konfliktów oraz interdyscyplinarne zagadnienia związane z negocjacjami (teoria gier, ekonomia, prawo);
 • rozróżnia podejście integratywne i dystrybutywne w negocjacjach;
 • zna i rozróżnia szkoły negocjacyjne (harwardzka i stanfordzka), zna podstawy negocjacji opartych o zasady (Fishera i Ury’ego);
 • wie, jak budować porozumienia korzystne dla obu stron;
 • potrafi samodzielnie przygotować się do negocjacji biznesowych;
 • rozpoznaje podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne;
 • wie, czym jest proces negocjacyjny i z jakich składa się elementów;
 • rozróżnia najważniejsze strategie i taktyki stosowane w negocjacjach biznesowych oraz potrafi je zaaplikować w praktyce;
 • umie rozpoznawać główne płaszczyzny marketingu w firmie;
 • posiada zdolność opisywania i rozróżniania szczegółów każdej z płaszczyzn marketingowych;
 • wie jak interpretować powiązania strategiczne między składowymi strategii marketingowej;
 • posiada umiejętność dokonywania rozróżnień pomiędzy marketingiem zewnętrznym a marketingiem wewnętrznym firmy;
 • umie analizować powiązania między uczestnikami kanału dystrybucji;
 • rozróżnia możliwości i ograniczenia głównych form promocji;
 • umie analizować skuteczność różnych technik promocyjnych;
 • umie interpretować zadania dla kampanii promocyjnej;
 • umie samodzielnie sporządzać briefy kampanii promocyjnej;
 • wie jak analizować przekazy promocyjne;
 • umie kontrolować realizację i budżety kampanii promocyjnej;
 • umiejętnie wykorzystuje techniki negocjacyjne;
 • posiada umiejętność posługiwania się technikami wywierania wpływu i perswazji oraz prawidłowego dokonywania  ustępstw;
 • rozumie kontekst negocjacji międzynarodowych;
 • ma świadomość podstawowych ograniczeń w skutecznych negocjacjach międzynarodowych;
 • wykazuje lepszą sprawność w skutecznym komunikowaniu się (z naciskiem na słuchanie i zadawanie pytań);
 • posiada umiejętność analizy informacji z wielu dziedzin (ekonomia, finanse, prawo) i wykorzystuje je w negocjacjach;
 • potrafi przygotować sekwencje alternatywnych propozycji negocjowanych porozumień oraz wykorzystać efekt zakotwiczenia w negocjacjach dystrybutywnych;
 • zajęcia uczą także myślenia lateralnego;
 • umie definiować różne sytuacje konfliktowe i świadomie stosuje odpowiednie do sytuacji style postępowania w konfliktach;
 • potrafi kontrolować emocje w rozmowach biznesowych i rozumie rolę pozytywnych i negatywnych emocji w negocjacjach;
 • zna zasady tworzenia koalicji;
 • rozumie rolę percepcji pozycji negocjacyjnej w negocjacjach biznesowych;
 • rozpoznaje i kontroluje uprzedzenia poznawcze w negocjacjach;
 • jest uwrażliwiony na specyfikę negocjacji wielokulturowych;
 • zna zasady negocjacji wielostronnych, potrafi współdziałać zespołowo, rozumie logikę negocjacji zbiorowych.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

·     O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższychuzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r.

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 300 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 600 płatność w II ratach

I rata 3 300 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 300 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

6 800 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 850 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)