• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Menedżerskie – Zarządzania procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Details
Code SP-PRK-ZA-ZPL
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181 / 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-zarzadzanie-procesem-legalizacji-i-zatrudniania-cudzoziemcow-w-polsce/rekrutacja
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zgodnego z prawem i teorią zarządzania, sposobu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

Partnerem merytorycznym studiów jest kancelaria C&C Chakowski & Ciszek.

Kandydaci

Studia dedykowane są przede wszystkim menedżerom i pracownikom działów kadr i legalizacji firm zatrudniających cudzoziemców, pracownikom instytucji publicznych obsługujących pracodawców i cudzoziemców, oraz wszystkim innym osobom, pragnącym zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Opis Studiów

Program studiów

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

1.      

Polska w UE – członkostwo w strefie Schengen

4

dr Izabela Florczak

2.      

Swoboda przepływu osób w ramach UE z uwzględnieniem obywateli krajów trzecich

4

dr Izabela Florczak

3.      

Rola instytucji rynku pracy w zatrudnianiu cudzoziemców – konwersatorium

4

dr hab. Grażyna Spytek Bandurska

4.      

Podstawy postępowania administracyjnego

8

dr Andrzej Nałęcz

5.      

Szczególne postępowanie administracyjne w sprawach cudzoziemskich

6

adw. Piotr Raczak

6.      

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

12

r.pr. Przemysław Ciszek

7.      

Weryfikacja statusu cudzoziemców

4

r.pr. Przemysław Ciszek

8.      

Kontrole pracodawców przez Straż Graniczną, ZUS, PIP

6

adw. Piotr Raczak

9.      

Konsekwencje negatywnych kontroli dla osób fizycznych i prawnych w tym odpowiedzialność członków zarządów

2

adw. Piotr Raczak

10.   

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

4

dr hab. Andrzej Patulski prof. UW

11.   

Zatrudnienie zewnętrzne za pośrednictwem APT oraz outsourcing

4

dr Maciej Chakowski

12.   

Zarządzanie czasem pracy cudzoziemców

4

dr hab. Krzysztof Walczak

13.   

Przetwarzanie danych osobowych cudzoziemców

4

dr Anna Kamińska

14.   

Działanie związków zawodowych z udziałem cudzoziemców

4

dr hab. Krzysztof Walczak

15.   

Wynagradzanie i motywowanie

8

dr hab. Krzysztof Walczak

16.   

Opodatkowanie dochodów cudzoziemców – zasady ogólne

8

dp Wojciech Garczyński

dp Grzegorz Ziomkowski

17.   

Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne cudzoziemców

8

prof. dr hab. Gertruda Uścińska/dr Andrzej Szybkie

18.   

Optymalizacja kosztów zatrudnienia cudzoziemców

4

dp Wojciech Garczyński

dp Grzegorz Ziomkowski

19.   

Wpływ kultury na zarządzanie organizacją

8

dr hab. Agnieszka Postuła

20.   

Kompetencje kulturowe w zarządzaniu pracownikami zagranicznymi

16

dr hab. Izabella Łęcka

dr hab. Tomasz Ochinowski

21.   

Przeciwdziałanie mobbingowi i  dyskryminacji – konwersatorium

4

dr Barbara Godlewska Bujok

22.   

Delegowanie cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce do krajów UE

8

r.pr Katarzyna Ziólkowska

23.   

Zarządzanie projektami

8

dr Przemysław Dubel

24.   

Seminarium końcowe

10

 

 Łącznie godzin: 152

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia będą się prowadzone w trybie zaocznym. Odbywać się w soboty i niedziele (przeciętnie, co dwa - trzy tygodnie).

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

15 i 16.X.2022 r.

5 i 6.XI.2022 r.

19 i 20.XI.2022 r.

3 i 4.XII.2022 r.

17 i 18.XII.2022 r.

21 i 22.I.2023 r.

Zaliczenia

Test sprawdzający na zakończenie pierwszego i drugiego semestru oraz praca końcowa napisana pod kierunkiem jednego z wykładowców.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych posiada kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do zgodnego z prawem i efektywnego zatrudnienia cudzoziemców, w tym w szczególności: 

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat stosowania przepisów prawa imigracyjnego w praktyce;
 • wie jaki jest cel kontroli, jakie ustalenia czynią poszczególne służby, jakie działania może podejmować w ramach procesu kontroli legalności zatrudnienia;
 • posiada wiedzę o trybie dalszego postępowania po zakończeniu kontroli oraz możliwych do podjęcia działaniach obronnych;
 • wie na jakiej podstawie prawnej można zatrudniać cudzoziemców oraz jakie wiążą się konsekwencje związane z wyborem każdej z tych form zatrudnienia;
 • posiada wiedzę w jaki sposób rozliczać daniny publiczne związane z zatrudnieniem cudzoziemców;
 • wie na czym polega  zarządzanie międzykulturowe i komunikacja międzykulturowa w miejscu pracy oraz wykorzystuje ją do praktyki zarządczej w konkretnej organizacji;
 • rozumie zasadę swobody świadczenia usług jako swobody unijnej oraz zna zasady legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców delegowanych z innych państw UE.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

·     O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 18.10.2022 r. 

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)