• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Forensic Psychology

Details
Code SP-PS-PS
Organizational unit Faculty of Psychology
Field of studies Psychology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 14
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Stawki 5/7 pokój 4
00-183 Warszawa
tel. 22 55 49 708
sadowa@psych.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00
WWW address http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (11.07.2022 00:00 – 26.09.2022 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Admission for postgraduate studies 2022/2023 from the summer semester 2022/2023
  Phase 1 (02.12.2022 00:00 – 26.01.2023 23:59)

Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego. Mają na celu poszerzenie oraz uaktualnienie wiedzy teoretycznej, dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości. Studia pozwalają także nabyć i udoskonalić umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego, niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz przygotowują do innych zadań psychologa sądowego.

Tematyka zajęć została zaplanowana tak, by dostarczyć uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształcenia umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych.

Kandydaci

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości lub zainteresowanych taką współpracą.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów składa się z trzech bloków:

 • podstawowa wiedza teoretyczna,
 • problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa,
 • podstawy prawne opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.

Program studiów (210 godzin, 46 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:

 • Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych.
 • Wybrane problemy zaburzonych rodzin.
 • Teoria opiniowania.
 • Prawa i obowiązki biegłego.
 • Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw.
 • Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, dr Maria Gordon, dr Jerzy Wojciechowski, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr Zuzanna Toeplitz, dr hab. Małgorzata Dragan, mgr Urszula Cur, mgr Alicja Budzyńska,  lek. med. Agnieszka Kwiatkowska, dr Dorota Pamowska, dr Agnieszka Haś,  prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, dr Michał Fajst, dr Aleksandra Winiarska, mgr Anna Cybulko.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy są w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Całość studiów będzie zaliczana na podstawie ocen z egzaminu pisemnego (podzielonego na 2 części), obejmującego większość przedmiotów z programu studiów oraz zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa studiów będzie ustalana na podstawie średniej ważonej z ocen z egzaminu i zaliczeń.

Absolwenci

Absolwent powinien charakteryzować się:
-
znajomością współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej patologii społecznej i mechanizmów zaburzeń zachowania,

- umiejętnością stosowania metod diagnozy adekwatnych do specyfiki ekspertyzy sądowej,
- umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce diagnostycznej,
- znajomością podstawowych regulacji prawnych, dotyczących pracy psychologa jako biegłego sądowego,
- umiejętnością dostrzegania ograniczeń możliwości diagnostycznych i podstawowych dylematów etycznych w praktyce psychologa sądowego.


Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien się zarejestrować w IRK i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 • życiorys zawodowy - generowany z systemu IRK;
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
a) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
b) tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
c) zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

W przypadku, gdy kandydat na studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może podjąć studia jeżeli przedstawi certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach jego pracy, w terminie wskazanym w harmonogramie poniżej. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu) na adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydziału Psychologii UW

ul. Stawki 5/7

00 - 183 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: 11.07.2022 r. - 26.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 27.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 30.09.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 03.10.2022 r. - 07.10.2022 r.

Czesne

7 200 zł jednorazowo płatne do 10.10.2022 r.

W dwóch ratach 7 400 zł

I rata  3 700 płatna do 10.10.2022 r.

II rata 3 700 zł płatna do 31.01.2023 r.

W czterech ratach 7 600 zł

I rata  1 900 płatna do 15.10.2022 r.

II rata 1 900 zł płatna do 31.01.2023 r.

III rata  1 900 płatna do 31.03.2023 r.

IV rata 1 900 zł płatna do 29.05.2023 r.