• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Data analytics using SQL (MS Access and Oracle) and Business Intelligence tools (Power BI and Tableau)

Details
Code SP-SQL
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Economics
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 64
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Długa 44/50, pok. A-402
00-241 Warszawa
e-mail: studiapodyplomowe-sqlbi@wne.uw.edu.pl
Office opening hours https://www.wne.uw.edu.pl/members/profile/view/357
WWW address https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/analityka-danych-z-sql-i-business-intelligence
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.05.2022 00:00 – 09.10.2022 23:59)

Głównym celem studiów podyplomowych „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” jest szeroko rozumiany rozwój umiejętności pracy z danymi u słuchaczy - od pozyskania ich bezpośrednio z dowolnej bazy danych, przez wstępną obróbkę i przygotowanie do analizy, wizualizację oraz raportowanie i prezentację. Program studiów, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej - 100% zajęć prowadzonych jest przez praktyków biznesowych z wielkim doświadczeniem i ma formę warsztatową przy komputerach. Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez analityków metodami oraz narzędziami stosowanymi podczas przetwarzania danych. Nabędą ważną umiejętność pracy z danymi w sposób wydajny i efektywny. W ten sposób, słuchacze będą gotowi, aby bezpośrednio po studiach wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej, jak i będą potrafili samodzielnie rozszerzać swoje kompetencje w dowolnym kierunku z zakresu szeroko pojętej analityki danych.

Studia w roku akademickim 2022/2023 realizowane będą w formie stacjonarno-zdalnej.

Wybór preferowanej formy należy do uczestników:

 • Forma stacjonarna – w sali komputerowej na WNE UW, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50.
 • Forma zdalna – za pośrednictwem platformy MS Teams.

Studia są prowadzone w języku polskim. [The courses are conducted in Polish.]

Po pełną informację o studiach zapraszamy na stronę internetową Wydziału Nauk Ekonomicznych:

https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/analityka-danych-z-sql-i-business-intelligence

Kandydaci

Studia są kierowane do osób pracujących w programie MS Excel, znających ten program co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym i posiadających podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z baz danych, języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence (BI). Studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Uwaga: studia wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych i dużo pracy własnej (zaliczenie studiów wymaga od uczestników m.in. przygotowania sześciu prac domowych oraz końcowego projektu zaliczeniowego).

Opis Studiów

Program studiów

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 dotyczy pracy w bazach danych z wykorzystaniem języka SQL, zaś semestr 2 dotyczy tworzenia interaktywnych dashboardów z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence.

Na wszystkich przedmiotach przekazywana jest wiedza stricte praktyczna, dzięki czemu studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Sama forma zaliczenia, polegająca na opracowaniu i zaprezentowaniu końcowego projektu zaliczeniowego, ma na celu stworzenie tzw. własnych projektów pokazowych, stanowiących atut podczas ubiegania się o pracę zawodową i przygotowanie do tworzenia narzędzi biznesowych stosowanych w firmach.

Semestr I (zimowy)

 1. Wykład inauguracyjny - 1 godz.
 2. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL w MS Access - 20 godz. (+ 10 w e-learningu)
 3. Relacyjne bazy danych i język SQL w Oracle - 30 godz. (+ 5 godz. w e-learningu)
 4. SQL w praktyce biznesowej na poziomie zaawansowanym - 30 godz.
 5. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 3 godz.

Semestr II (letni)

 1. Wprowadzenie do narzędzi Business Intelligence w MS Excel - 20 godz. (+ 10 godzin w e-learningu)
 2. Business Intelligence w Power BI Desktop - 20 godz. (+ 5 godzin w e-learningu)
 3. Business Intelligence w Tableau w praktyce biznesowej - 30 godz.
 4. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 3 godz.
 5. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 16 godz.

Wykładowcy

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą praktycy i eksperci z języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence, o długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych opiniach.

 ·         dr Przemysław Kusztelak prof ucz.

 ·         mgr Bartosz Chmielak

 ·         mgr Michał Duraj

 ·         mgr Łukasz Filipiuk

 ·         mgr Mateusz Heba

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia zaoczne realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru), 9 weekendowych zjazdów (sobota i niedziela), standardowo co dwa tygodnie (dwie grupy – naprzemiennie).

Zaliczenia

Prace zaliczeniowe po każdym bloku zajęć oraz końcowy projekt zaliczeniowy (opracowanie i prezentacja) wykonywany grupowo, stanowiący tzw. własny projekt pokazowy do przedstawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

Absolwenci 

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny analityki danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau).

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu przetwarzania informacji zawartych w bazach danych oraz raportowania i wizualizacji, a dokładniej:

 • znać efektywne metody pracy z bazami danych oraz program SQL Developer od Oracle;
 • znać na poziomie zaawansowanym język zapytań SQL i wydajne metody służące do uzyskiwania informacji ze środowiska bazodanowego;
 • posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania bazy danych w przedsiębiorstwie;
 • posiadać na poziomie zaawansowanym wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych wizualizacji oraz kokpitów menedżerskich w Power BI i Tableau;
 • rozumieć w jaki sposób efektownie oraz efektywnie prezentować rezultaty analiz oraz wnioski z nich płynące.

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadać umiejętność pracy z bazami danych oraz narzędziami Business Intelligence, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w dowolnym środowisku bazodanowym, w szczególności w Oracle oraz MS Access;
 • pisania efektywnych i wydajnych zapytań w języku SQL pozwalających na wykorzystanie informacji zawartych w wielu tabelach oraz wykonania różnorodnych agregacji danych;
 • tworzenia przejrzystych i czytelnych raportów analitycznych;
 • wizualizacji danych w wielu środowiskach, poczynając od wbudowanych narzędzi MS Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View), a kończąc na dedykowanych programach: Power BI i Tableau;
 • samodzielnego doboru metod wizualizacji danych oraz prezentowania wyników;
 • udostępniania kokpitów menedżerskich poprzez osadzenie ich na dedykowanym serwerze oraz zarządzanie dostępami odbiorców biznesowych.

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadać następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie cenione na rynku pracy połączenie kompetencji technicznych w postaci analizy i agregacji danych oraz budowy zaawansowanych wizualizacji z kompetencjami miękkimi w postaci profesjonalnej, rzetelnej i zrozumiałej prezentacji rezultatów w otoczeniu biznesowym;
 • zdolność do analizy zakresu informacji znajdujących się w bazie danych oraz rozumienie możliwości ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji biznesowych;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu analizy danych pozwala na czynny udział w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie;
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych pisania zapytań oraz obsługi środowisk Oracle, Power BI, Tableau na wielu stanowiskach związanych z analizą i przetwarzaniem danych;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. bankowość, consulting, FMCG, badania naukowe);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

 


Rekrutacja

1. W ramach danej tury rekrutacji kandydat dokonuje kompletnego zgłoszenia, tj.:

 • w terminie rejestracji w IRK (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) dokonuje prawidłowej rejestracji w systemie IRK, tj. zapisuje się na studia za pomocą konta zawierającego kompletne dane wymagane przez system (w tym prawidłowo wprowadzone zdjęcie do identyfikacji wizualnej) oraz adres e-mail i numer telefonu,
 • w terminie składania dokumentów (zgodnie z harmonogramem) składa w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój A-402) lub przesyła listem poleconym kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów na adres:
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Długa 44/50
  00-241 Warszawa
  z dopiskiem: "SP-PRK-SQL - rekrutacja"
 • do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK uiszcza opłatę rejestracyjną w kwocie 85 (zgodnie z postanowieniem nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2021 r.).

2. Kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów zawiera:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK),
 • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów,
 • CV wg własnego wzoru kandydata,
 • 2 kopie uzupełnionej o dane umowę o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r. Wzory umów wstępnie uzupełnione dla studiów SP-PRK-SQL dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych:

3. Kwalifikowani są prawidłowo zapisani kandydaci według kolejności dokonania kompletnych zgłoszeń, tj. uwzględniających wszystkie ww. elementy. W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową decyduje data nadania przesyłki.

4. W dniu ogłoszenia wyników wszyscy prawidłowo zapisani kandydaci są informowani o wyniku rekrutacji i dalszych krokach poprzez system IRK.

5. Osoby niezakwalifikowane otrzymują poprzez system IRK elektroniczną decyzją o nieprzyjęciu na studia, wraz z uzasadnieniem. Zakwalifikowani w danej turze kandydaci zostają przyjęci na studia (otrzymują elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia), pod warunkiem uiszczenia opłaty za studia podyplomowe.

6. W przypadku osiągnięcia limitu przyjęć w danej turze, każdy kolejny kandydat powyżej limitu wpisywany jest na listę rezerwową według kolejności dokonania kompletnego zapisu na studia. W przypadku rezygnacji uczestnika ze studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, na jego miejsce zostaje przyjęty pierwszy kandydat z listy rezerwowej.

7. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w dniu ogłoszenia wyników dla danej tury rekrutacji, w IRK uruchamiana jest kolejna tura (zgodnie z harmonogramem).

8. Uczestnik dokonuje opłaty na indywidualne konto studenta w systemie USOS zgodnie z wybranym programem ratalnym i terminem wyznaczonym przez KJD w odrębnym zarządzeniu, jednak nie później niż do ostatniego dnia przed rozpoczęciem zajęć.

9. Po dokonaniu opłaty za studia Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników studiów podyplomowych, a tym samym nabywa prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych, zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Terminy

Przewiduje się maksymalnie trzy tury rekrutacji:

I TURA

 • termin rejestracji w IRK: 05.05.2022 - 09.10.2022
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 10.10.2022
 • termin dostarczenia dokumentów: 05.05.2022 - 17.10.2022
 • ogłoszenie wyników: 18.10.2022

II TURA (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

 • termin rejestracji w IRK: 19.10.2022 - 07.11.2022
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 08.11.2022
 • termin dostarczenia dokumentów: 19.10.2022 - 13.11.2022
 • ogłoszenie wyników: 14.11.2022

III TURA (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I i II turze)

 • termin rejestracji w IRK: 15.11.2022 - 17.11.2022
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 18.11.2022
 • termin dostarczenia dokumentów: 15.11.2022 - 23.11.2022
 • ogłoszenie wyników: 24.11.2022

 

Opłata

Opłata w roku akademickim 2022/23 wynosi 7970,00 zł (+ 85,00 zł opłaty rekrutacyjnej).

Zasady odpłatności za studia oraz zwrotu odpłatności regulują „umowa o odpłatności za studia” lub „umowa o odpłatności za studia finansowane przez osobę trzecią”, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6120/M.2022.36.Zarz.20.pdf

Wysokości opłat, terminy płatności oraz dodatkowe zasady związane z opłatami reguluje Zarządzenie Nr 8 Prodziekana Ds. Studenckich - Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/23

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWNE/Lists/Dziennik/Attachments/679/DWNE.2022.23.ZKJD.8.pdf