• log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Course in Ukrainian Translation

Details
Code SP-TJU
Organizational unit Department of Ukrainian Studies
Field of studies Translations, Ukrainian Studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish, Ukrainian
Minimum number of students 16
Admission limit 25
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Dobra 55
02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 252
e-mail:ku@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do czwartku 11.00-14.00
WWW address http://www.ukraina.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza. W toku studiów student zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński tekstów prawniczych i sądowych (w tym uwierzytelnionych), tekstów ekonomicznych i biznesowych oraz tekstów z zakresu mass mediów. Program obejmuje ćwiczenia translacyjne z uwzględnieniem nie tylko różnic językowych, ale także tych wynikających ze specyfiki systemu ekonomicznego, prawa i sądownictwa. Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym oraz w aspekcie porównawczym. Program studiów obejmuje więc przekazanie studentom podstaw wiedzy specjalistycznej oraz terminologii niezbędnej do profesjonalnego tłumaczenia tekstów różnorodnych pod względem tematycznym i stylistycznym z/na język ukraiński/polski, jak również wprowadzenie w praktyczne problemy pracy tłumacza, w tym także przysięgłego.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) z bardzo dobrą znajomością języka polskiego i ukraińskiego.

Opis studiów

Program studiów

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza. Student zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński tekstów prawniczych i sądowych (w tym uwierzytelnionych), tekstów ekonomicznych i biznesowych oraz tekstów z zakresu mass mediów. Ponadto program obejmuje zajęcia z zakresu narzędzi CAT i etyki pracy tłumacza.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Iryna Kononenko, dr hab. Irena Mytnik, dr hab. Switłana Romaniuk, dr Anna Kizińska, mgr Magdalena Jeż, mgr Marta Saniewska, mgr Łukasz Rejter.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Zaliczenia

Wykładane przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Podstawą uzyskania zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć oraz zaliczenie zajęć w formie ustalonej przez prowadzącego.
Kryteria oceniania ćwiczeń: kontrola bieżącego przygotowania, sprawdziany tłumaczeniowe.
Wykłady oceniane są na podstawie: kontrola bieżącego przygotowania, projekty indywidualne.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Ukraińskiego otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie, w tym z egzaminu końcowego.

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej translatoryki; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię i teorie z zakresu językoznawstwa ukraińskiego i polskiego; zna odpowiednie słownictwo, terminologię i konstrukcje gramatyczne niezbędne do tłumaczenia różnego typu tekstów, w tym pism i dokumentów z dziedziny prawa, ekonomii, biznesu, dziennikarstwa w języku ukraińskim i polskim; posiada ogólną wiedzę z zakresu wykonywania pisemnych i ustnych tłumaczeń, w tym sądowych i uwierzytelnionych. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach praktyki tłumaczeń z teorią przekładu; posiada pogłębioną wiedzę o powiązaniu nauki języka ukraińskiego jako języka specjalistycznego z kulturologią, historią, polityką, a także dotyczącą podobieństw i różnic wynikających ze specyfiki systemu prawnego i ekonomicznego na Ukrainie i w Polsce. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą terminologii prawnej oraz translatoryki polskich i ukraińskich tekstów sądowych. Posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do pisania tekstów w różnych stylach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i zmienności znaczeń.

Posiada pogłębione umiejętności obserwacji, analizy, oceny i selekcji informacji dotyczących funkcjonowania specjalistycznego języka ukraińskiego (m.in. języka handlu, mass mediów, sądownictwa, prawa). Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; jest świadomy różnorodności problemów przekładowych i potrafi je umiejętnie rozwiązywać. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych kierunków w zakresie językoznawstwa ukraińskiego oraz jej zastosowania. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w języku polskim i ukraińskim. Potrafi sprawnie porozumiewać się i posługiwać wiedzą językową i translatorską z zakresu prawa, handlu, mass mediów i ekonomii w typowych sytuacjach profesjonalnych. Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia i rozumienia wypowiedzi w języku ukraińskim w sytuacjach typowych dla sfery prawa, handlu, mass mediów, w tym umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych prawnych i prawniczych z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński. Ma umiejętności językowe w zakresie języka ukraińskiego na poziomie C2, w tym umiejętności przekładowe.

Rozumie potrzebę pogłębiania nabytych w trakcie zajęć kompetencji językowych i translatorskich, rozumie potrzebę stałego doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem, czemu służą stosowane w czasie zajęć metody aktywizujące. Prawidłowo określa priorytety służące do realizacji określonego przez siebie i innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych licencjata lub inżyniera lub magistra, znać język ukraiński i polski na poziomie conajmniej C1, zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Opis rekrutacji

Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka ukraińskiego i polskiego na poziomie C1 przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej biegłość językową. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kandydat zostanie poinformowany na swoim indywidualnym koncie w IRK. 

Rozmowa odbędzie się online.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK);
  • zobowiązanie do ponoszenia opłat za studia (wygenerowane z systemu IRK);
  • oryginał certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego i ukraińskiego na poziomie co najmniej C1 celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub inżynierskich lub magisterskich celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do złożenia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów.

Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą dodatkowo wymagane są:

  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Ukrainistyki osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) z dopiskiem "Studia Podyplomowe" na adres:

Katedra Ukrainistyki

ul. Dobra 55 pokój 2.619

00-312 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

I tura

Termin rejestracji w systemie IRK: 15.08.2022 r. - 23.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 24.09.2022 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej (potwierdzenie biegłości językowej): 01.10.2022 r. (13:30 - rozmowa online)

Termin ogłoszenia wyników: 02.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 24.09 - 25.09.2022 r.

II tura

Termin rejestracji w systemie IRK: 24.10.2022 r. - 07.11.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 08.11.2022 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej (potwierdzenie biegłości językowej): 16.11.2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników: 16.11.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 19.11.2022 r.

 

Czesne

3 000 PLN płatne w dziesięciu ratach:

    1)        300 PLN do 15 października 2022 r.

    2)        300 PLN do 15 listopada 2022 r.

    3)        300 PLN do 15 grudnia 2022 r.

    4)        300 PLN do 15 stycznia 2023 r.

    5)        300 PLN do 15 lutego 2023 r.

    6)        300 PLN do 15 marca 2023 r.

    7)        300 PLN do 15 kwietnia 2023 r.

    8)        300 PLN do 15 maja 2023 r.

    9)        300 PLN do 15 czerwca 2023 r.

  10)        300 PLN do 15 lipca 2023 r.