• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in the field of Internal Audit and Control

Details
Code SP-ZA-AIK
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181/0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-audyt-i-kontrola-wewnetrzna/rekrutacja
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Na mocy art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, osoby kończące oferowane przez Wydział Zarządzania UW studia podyplomowe i legitymujące się dwuletnią praktyką w zakresie audytu wewnętrznego, mogą zostać zatrudnione na stanowiskach audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w jednostkach prywatnych. Ponadto uczestnicy studiów uzyskują kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych. Słuchacze mają szansę pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, standardów audytu, w tym standardów IIA oraz INTOSAI, zarządzania komórką audytu wewnętrznego i szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach zajęć poruszane są także zagadnienia związane z audytem śledczym oraz audytem realizowanym w ramach struktur unijnych.

Kandydaci

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zatrudnionych lub planujących pracę w komórkach audytu wewnętrznego, zwłaszcza w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Studia są też rekomendowane osobom, które pełnią lub mają zamiar pełnić w przyszłości funkcje kontrolne w innych podmiotach, niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 188 godzin.

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

1.      

Audyt i kontrola wewnętrzna

56

mgr Marcin Dobruk,

mgr Tadeusz Mojsa

2.      

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

24

mgr Tadeusz Mojsa

3.      

Elementy prawa pracy

12

dr hab. Andrzej Patulski

4.      

Finanse publiczne

24

doc. dr Piotr Sokół

dr Katarzyna Trzpioła

5.      

Fundusze Unijne

12

dr hab. inż. Przemysław Dubel

6.      

Postępowanie administracyjne. Prawo zamówień publicznych

15

dr Andrzej Nałęcz

prof. dr hab. Igor Postuła

7.      

Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek gospodarczych

24

Dr Małgorzata Winter

8.      

Doskonalenie umiejętności audytora

12

Osoby ww lub inny specjalista, praktyk w zależności od aktualnego zapotrzebowania

9.      

Seminarium dyplomowe

9

 

 Łącznie godzin: 188

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez Wykładowców i praktyków związanych z Wydziałem Zarządzania UW. Są to biegli rewidenci, audytorzy wewnętrzni, osoby posiadające doświadczenie praktyczne związane z prezentowanymi w czasie studiów zagadnieniami. Do grona wykładowców należą m.in. dr Michał Ambroziak, mgr Marcin Dobruk, dr hab. inż. Przemysław Dubel, mgr Tadeusz Mojsa, dr Andrzej Nałęcz, dr hab. Andrzej Patulski, doc. dr Piotr Sokół, dr Katarzyna Trzpioła, dr Małgorzata Winter.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny, Zjazdy odbywają się przeciętnie, co dwa tygodnie w trybie sobota-niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

22 i 23.X.2022 r.

12 i 13.XI.2022 r.

26 i 27.XI.2022 r.

10 i 11.XII.2022 r.

14 i 15.I.2023 r.

28 i 29.I.2023 r.

Zaliczenia

Przedmioty są zaliczane na podstawie aktywności słuchaczy i uczestniczenia przez nich w warsztatach i ćwiczeniach realizowanych w czasie zajęć, zaliczenie studiów w oparciu o pracę dyplomową o charakterze praktycznym przygotowaną pod kierunkiem wybranego promotora.   

Absolwenci

Absolwent studiów potrafi samodzielnie prowadzić komórkę audytu wewnętrznego. Umie przygotować roczny plan audytu, zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia audytu i kontroli zarządczej w jednostkach niepublicznych. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

Absolwent:

 • zna podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej;
 • wie, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych a także w pozostałych podmiotach;
 • zna standardy audytu wewnętrznego;
 • zna metody przeprowadzania audytu oraz kontroli;
 • zna metody szacowania ryzyka i jego zarządzaniem;
 • zna wymogi stawiane audytowi sprawozdań finansowych i funduszy unijnych;
 • wie, jakie narzędzia statystyczne znajdują zastosowanie w pracy audytora;
 • wie, jakie są najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze;
 • wie, jakie wymogi stawiane są ewidencji księgowej i zna jej znaczenie dla audytora oraz kontrolera wewnętrznego;
 • zna wymogi formalne stawiane audytorom i oczekiwane postawy etyczne audytora;
 • rozumie znaczenie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej dla prawidłowego funkcjonowania państwa;
 • potrafi zarządzać komórką audytu wewnętrznego;
 • umie określić miejsce, rolę i zadania komitetu audytu w jednostkach zaufania publicznego;
 • umie ustalić wymogi prawne dla audytowanego obszaru;
 • potrafi określić ryzyko dla danego zadania audytowego;
 • potrafi opracować plan audytu dla dowolnego obszaru działalności jednostki gospodarczej;
 • potrafi przeprowadzić analizę finansową (sprawozdań finansowych) ukierunkowaną na wykrycie manipulacji księgowych;
 • umie ocenić wiarygodność sprawozdania finansowego, poprzez ocenę „jakości wyniku finansowego”;
 • potrafi przeprowadzić wstępny audyt środków unijnych;
 • umie określić wymogi stawiane danej jednostce gospodarczej jako podatnikowi, płatnikowi oraz w zakresie innych rozliczeń o charakterze publiczno-prawnym;
 • umie dokonać oceny formalnej i merytorycznej prawidłowości przeprowadzenia przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • potrafi wykorzystać proste narzędzia statystyczne dla celów audytu;
 • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się;
 • potrafi przekonać innych do znaczenia audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej;
 • potrafi pracować w zespole, a także kierować pracą innych;
 • inspiruje otoczenie do praktycznej implementacji standardów audytu;
 • swoją postawą potwierdza wysoki poziom merytoryczny i etyczny.

Rekrutacja

      Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej  Rejestr Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

      O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższychuzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r. 

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)