• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in Marketing Pharmaceutical Products

Details
Code SP-ZA-MPF
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181/ 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-marketingu-produktow-farmaceutycznych/rekrutacja
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem programu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na najwyższym poziomie merytorycznym, zgodnej z realiami polskiego rynku z zakresu Marketingu Produktów Farmaceutycznych, która stanowi podstawę do rozwoju umiejętności osób odpowiedzialnych za decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.

Podczas zajęć omawiane będą aktualne zagadnienia, związane z prowadzeniem biznesu w obszarze rynku farmaceutycznego, jednego z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki (tj. producenci produktów farmaceutycznych, hurtownie, apteki, placówki medyczne i kosmetyczne). Treści zajęć, związane z planowaniem i zarządzaniem marketingowym (tj.: analiza otoczenia marketingowego, planowanie działań produktowych, promocyjnych, dystrybucyjnych oraz cenowych, budżetowanie), z badaniami marketingowymi i klinicznymi leków, z polityką zakupową na rynku farmaceutycznym, z farmakoekonomiką, z innowacjami w przemyśle farmaceutycznym, z zarządzaniem służbami sprzedażowymi w branży farmaceutycznej, PR-em i E-Marketingiem oraz budowaniem marki w branży farmaceutycznej,  stanowić będzie solidny fundament w rozwoju kwalifikacji i kompetencji każdego uczestnika zajęć.

Kandydaci

Osoby zainteresowane Rynkiem Farmaceutycznym, chcące prowadzić działalność w obszarze producenta, hurtownika, apteki lub placówek medycznych, Pracownicy działów marketingu i sprzedaży, a w szczególności - Product Menedżerowie, Kierownicy Sprzedaży, Dyrektorzy Marketingu Hurtowni Farmaceutycznych, Farmaceuci, Właściciele firm, Pracownicy Klinik Medycznych, Pracownicy urzędów państwowych z obszaru branży farmaceutycznej oraz osoby planujące karierę zawodową w wymienionych obszarach.

Opis Studiów

W trakcie studiów będą wykorzystywane różne metody nauczania: wykłady, ćwiczenia przy komputerach, dyskusje grupowe, studia przypadków, debaty, spotkania z gośćmi i praca w grupach. Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, świadectwo ugruntowanej i solidnej wiedzy stanie się gwarancją przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz możliwością ubiegania się o pracę w najlepszych i największych firmach farmaceutycznych na polskim rynku produktów farmaceutycznych.

Program studiów

Program studiów obejmuje 186 godzin, co daje łącznie 60 pkt ECTS.

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

1.    

Badania kliniczne leków

6

dr hab. Józef Haczyński

2.    

Badania marketingowe w farmacji

8

dr Paweł Wójcik

3.    

Budżetowanie z elementami finansów

6

prof. dr hab.

Grzegorz Karasiewicz

4.    

E-Marketing

8

mgr Edyta Barmentloo

5.    

Etyka w biznesie

4

dr hab. Józef Haczyński

6.    

Farmakoekonomika

4

prof. dr hab. Marcin Czech

7.    

Gra symulacyjna – Segmentacja na

rynku farmaceutycznym

6

mgr Henryk Niczyj,

mgr Mikołaj Dulny

8.    

Informacja farmaceutyczno-medyczna

8

dr hab. Józef Haczyński

9.    

Integracyjny trening psychologiczny

6

dr hab. Anna Pawłowska

10.   

Merchandising w farmacji

4

mgr Kamil Otrocki

11.   

Plan marketingowy

16

dr hab. Monika Skorek,

dr Agnieszka Wilczak

12.   

Negocjacje

4

dr hab., prof. ucz.

Mariusz Trojanowski

13.   

Podstawy farmakologii

8

dr hab. Józef Haczyński

14.  

Podstawy marketingu farmaceutycznego

8

dr hab. Monika Skorek

15.   

Podstawy prawne funkcjonowania rynku farmaceutycznego

6

mec. Michał Pietrusiński

16.   

Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie

6

dr hab., prof. ucz.

Mariusz Trojanowski

17.   

 Projektowanie i zarządzanie dystrybucją

4

prof. dr hab.

Grzegorz Karasiewicz

18.   

 Public Relations w przemyśle farmaceutycznym

6

dr hab., prof. ucz.

Mariusz Trojanowski

19.   

 Strategie cenowe na rynkach farmaceutycznych

4

prof. dr hab.

Grzegorz Karasiewicz

20.   

Techniki sprzedaży na rynku farmaceutycznym

8

dr hab., prof. ucz.

Mariusz Trojanowski

21.   

Zarzadzanie marką

6

dr hab. Monika Skorek

22.   

Zintegrowana komunikacja marketingowa

8

mgr Krzysztof Podstawka

23.   

Zarządzanie działem sprzedaży w firmie farmaceutycznej

8

mgr Michał Spoczyński

24.   

Zarządzanie kategorią w aptece

4

mgr Marek Krasowski

25.

Zarządzanie projektem na rynku farmaceutycznym

16

dr hab. Monika Skorek,

dr Agnieszka Wilczak

26.

Polityka lekowa państwa

4

prof. dr hab. Marcin Czech

27.

 Polityka zakupowa na rynku farmaceutycznym

6

mgr Damian Janiszewski

28.

Zajęcia do wyboru

4

 

 Łącznie godzin: 186

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół praktyków oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia prowadzone są w trybie zaocznym, przeciętnie dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela). Zajęcia są zorganizowane w układzie 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych w roku akademickim.

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

22 i 23.X.2022 r.

12 i 13.XI.2022 r.

26 i 27.XI.2022 r.

10 i 11.XII.2022 r.

14 i 15.I.2023 r.

28 i 29.I.2023 r.

Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się poprzez opracowanie i zaprezentowanie grupowego projektu, związanego z rozwiązaniem problemu marketingowego dotyczącego rynku farmaceutycznego.

Absolwenci

Absolwenci potrafią m.in.:

 • zaplanować kampanię promocyjną na rynku farmaceutycznym;
 • identyfikować oraz interpretować szanse i możliwości rynkowe na rynku produktów farmaceutycznych;
 • zaprojektować działania marketingowe wraz z kosztorysami i harmonogramami działań marketingowych, zdefiniować cele i wymagania w planie marketingowym, zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji planu marketingowego na podstawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej;
 • zastosować różne techniki sprzedażowe;
 • sporządzić budżet marketingowy i zaplanować politykę cenową firmy;
 • prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia);
 • posługiwać się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceutycznego;
 • kierować pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych;
 • komunikować się z zespołem w sposób efektywny;
 • wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych;
 • zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz;
 • podejmować odważne decyzje w obszarze zarządzania marką.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r. 

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)