• log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in the field of General Managerial

Details
Code SP-ZA-OG
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181/ 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-zarzadzanie-o-kierunku-ogolnomenedzerskim/rekrutacja
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności sprawnego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej. Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz ogromne doświadczenie naszych wykładowców zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący słuchaczy do budowania i wdrażania wygrywających strategii. Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod aktywizujących.

Kandydaci

Kadry kierownicze oraz specjaliści zatrudnieni w spółkach, małych i średnich przedsiębiorstwach, placówkach oświatowych, organach administracji centralnej i samorządowej, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych, członkowie rad nadzorczych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Networking, Podstawy zarządzania, Rachunkowość, Zarządzanie personelem, Marketing, Prawo podatkowe, Finanse, Prawo pracy, Prawo spółek, Public Relations, System finansowy gospodarki, Zarządzanie strategiczne, Biznesplan, Prawo gospodarcze publiczne, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Seminarium dyplomowe.

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

      1.

Podstawy zarządzania

 18

Dr hab. Jacek Pasieczny

2.

 Networking

9

Dr Waldemar Grzywacz

      3.

Marketing

18

Mgr Krzysztof Podstawka

4.

Zarządzanie personelem

15

Dr Stanisław Kownacki

5.

Prawo gospodarcze publiczne

12

Mgr Jacek Kiryło

6.

Rachunkowość

18

Dr A. Chmielewski

7.

Prawo podatkowe

9

Dr Piotr Sokół

8.

P.R.

12

Prof. Mariusz Trojanowski

9.

System finansowy gospodarki

12

 Dr hab. Jakub Górka

10.

Dosk. umiejętności menedżerskich (DUM)

15

Prof. Beata Glinka

Dr Grzegorz Tchorek

Dr hab. Agnieszka Postuła

11.

Finanse

12

Dr Andrzej Rutkowski

12.

Prawo pracy

12

Prof. Andrzej Patulski

13.

Biznesplan

9

Dr Aleksander Kusak

14.

Prawo spółek

12

Dr Robert Pietrusiński

15.

Zarządzanie strategiczne

9

Mgr M.Kuczara

16.

Seminarium

12

 

Łącznie godzin:189

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab., prof. ucz Andrzej Patulski, dr hab., prof. ucz. Jacek Pasieczny, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr Jacek Kowalczyk, dr Włodzimierz Piotrowski, dr Stanisław Kownacki, dr Aleksander Kusak, dr Robert Pietrusiński, dr Andrzej Rutkowski, dr Piotr Sokół, dr Sławomir Wymysłowski, dr Waldemar Grzywacz, dr Tomasz Ludwicki, dr Adam Chmielewski, mgr Jacek Kiryło, mgr Krzysztof Podstawka.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny. Zjazdy odbywają się przeciętnie, co dwa tygodnie w trybie piątek - sobota.

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

14 i 15.X.2022 r.

4 i 5. XI. 2022 r.

18 i 19. XI.2022 r.

2 i 3. XII.2022 r.

16 i 17. XII.2022 r.

20 i 21.I.2023 r.

Zaliczenia

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będą egzaminy, testy, zaliczenia w oparciu o analizy przypadków oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej o charakterze analityczno-projektowym.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów absolwent zna najważniejsze uwarunkowania procesu kierowania organizacją. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie ludźmi, rachunkowość, finanse, prawo. Z założenia w ramach studium słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze praktyki – oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich menedżerów. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale również dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studiów są przygotowywani do tego aby identyfikować najważniejsze szanse i zagrożenia towarzyszące pracy menedżera i nabywać umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Wiedza dostarczana słuchaczom sprawia, iż potrafią oni samodzielnie zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesów organizacji a także pola potencjalnych zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie studium są również bardzo przydatne w procesie przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnych firm. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Rekrutacja

 ·    Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

·     O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

 Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
  • CV (generowane z IRK),
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższychuzyskanym za granicą:

  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 18.10.2022 r. 

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)