• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in the field of Management on the Market of Works of Art

Details
Code SP-ZA-RDS
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181 / 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-zarzadzania-na-rynku-dziel-sztuki/rekrutacja
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Na Rynku Dzieł Sztuki mają na celu przygotowanie doradców inwestycyjnych, pracowników muzeów i galerii prywatnych, domów aukcyjnych, antykwariuszy, kuratorów prywatnych kolekcji oraz osób zainteresowanych inwestowaniem w dzieła sztuki do zarządzania na rynku sztuki, umożliwiając im zdobycie nowego dla nich zawodu menedżera.

Studia prowadzone są wspólnie z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka.

Kandydaci

Pracownicy muzeów, galerii, domów aukcyjnych, instytucji kultury, placówek oświatowych, samorządów lokalnych, kuratorzy prywatnych kolekcji, kadra banków, firm ubezpieczeniowych, doradcy inwestycyjni.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów podyplomowych, który obejmuje dwa semestry nauki (177 godzin wykładowych) realizowany jest przez ekspertów z wielu dziedzin – zarządzania, nauk prawnych, muzealnictwa, galerii i domów aukcyjnych.

Podstawy zarządzania, Zarządzanie przez projekt, Funkcje i rola nowoczesnego menedżera, Podstawy finansów i rachunkowości, Podstawy marketingu, Negocjacje, Zarządzanie różnorodnością, Dziedziny współczesnego rynku sztuki - wybrane zagadnienia, Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie, Galerie prywatne na polskim rynku sztuki, Zarządzanie galerią, Muzeum a rynek sztuki, Domy aukcyjne, Prywatne i korporacyjne kolekcje sztuki współczesnej, Wartość dzieła sztuki, Targi Sztuki, Wybrane aspekty roli kuratora na rynku sztuki, Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI w – ewolucja koncepcji i form, Wystawa jako strategia „przepisywania” kanonu, Sztuka w przestrzeni publicznej, Wprowadzenie do historii sztuki, Fałszerstwa dzieł sztuki, Muzea uniwersyteckie – hybryda na rynku sztuki, Regulacje prawne dotyczące wywozu zabytków za granicę, Granty na projekty artystyczne, Podstawowe zagadnienia prawne na rynku sztuki, Prawo autorskie na rynku dzieł sztuki, Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów, Restytucje zagrabionych dzieł sztuki - aspekty prawne, Umowy na rynku dzieł sztuki, Ubezpieczenia na rynku sztuki, Case Studies - Prezentacja najlepszych  krajowych i zagranicznych przypadków związanych ze współczesnym rynkiem sztuki.

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

1.     

Podstawy zarządzania

6

2.     

Zarządzanie przez projekt

8

3.     

Funkcje i rola nowoczesnego menedżera

6

4.     

Podstawy finansów i rachunkowości

6

5.     

Podstawy marketingu

12

6.     

Negocjacje

4

7.     

Zarządzanie różnorodnością

6

8.     

Seminarium dyplomowe

10

9.     

Dziedziny współczesnego rynku sztuki - wybrane zagadnienia:

14

Rynek designu 2

 

Rynek sztuki jako rynek dóbr luksusowych 2

Case Studies - Prezentacja najlepszych  krajowych i zagranicznych przypadków związanych ze współczesnym rynkiem sztuki. Case Studies dotyczyć będę najciekawszych i  najnowszych trendów w sztuce polskiej i światowej 10

 

10.   

Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie:

10

Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie 6

 

Rynek sztuki w Azji Południowo – Wschodniej 4

 

11.   

Galerie prywatne na polskim rynku sztuki:

8

Galerie prywatne na polskim rynku sztuki 6

 

Zarządzanie galerią 2

 

12.   

Muzeum a rynek sztuki

8

13.   

Domy aukcyjne

4

14.   

Prywatne i korporacyjne kolekcje sztuki współczesnej:

6

Prywatne i korporacyjne kolekcje sztuki współczesnej 4

 

Przewodnik kolekcjonowania i inwestowania w sztukę współczesną 2

 

15.   

Wartość dzieła sztuki:

6

Wartość dzieła sztuki 4

 

Case Studies - Prezentacja  przypadków związanych z wartością dzieła sztuki  2

 

16.   

Targi Sztuki

6

17.   

Wybrane aspekty roli kuratora na rynku sztuki:

6

Wybrane aspekty roli kuratora na rynku sztuki 4

 

Case Studies - Prezentacja najlepszych przypadków dotyczących roli kuratora we współczesnym rynku sztuki  2

 

18.   

Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI w – ewolucja koncepcji i form:

11

Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI w – ewolucja koncepcji i form 7

 

Wystawa jako strategia „przepisywania” kanonu 2

 

Sztuka w przestrzeni publicznej 2

 

19.   

Wprowadzenie do historii sztuki

6

20.   

Fałszerstwa dzieł sztuki

6

21.   

Muzea uniwersyteckie – hybryda na rynku sztuki

5

22.   

Regulacje prawne dotyczące wywozu zabytków za granicę

2

23.   

Granty na projekty artystyczne

8

24.   

Podstawowe zagadnienia prawne na rynku sztuki

2

25.   

Prawo autorskie na rynku dzieł sztuki

6

26.   

Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów

2

27.   

Restytucje zagrabionych dzieł sztuki - aspekty prawne

2

28.   

Umowy na rynku dzieł sztuki

2

29.   

Ubezpieczenia na rynku sztuki

1

 Łącznie godzin: 177


Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Przemysław Hensel, dr hab. inż. Przemysław Dubel, dr Małgorzata Winter, dr Agnieszka Wilczak, dr hab. Agnieszka Postuła, Agata Szkup (DESA), Cezary Lisowski (DESA), Tomasz Dziewicki (DESA), Katarzyna Żebrowka, dr Marcin Lewandowski, Ania Muszyńska (Spectra Art Space), Anna Tryc-Bromley (MSN), dr Natalia Kaliś, Grzegorz Piątek, Joanna Mytkowska (MSN), Juliusz Windorbski, Anna Povejsilova, Łukasz Gorczyca (Galeria Raster), Beata Peluch, Agnieszka Tarasiuk, Marta Dziewańska, Sebastian Cichocki, dr Jarosław Trybuś, Jan Koszutski, dr hab. Huber Kowalski, Karolina Nowak-Sarbińska (Art Advisory),Tadeusz Piątek, Marcin Goch, Bogna Świątkowska, Wojciech Dziomdziora, Joanna Wierzejska, dr Aleksandra Auleytner (DZP), Blanka Kuzdro-Chodor.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny. Zjazdy odbywają się przeciętnie, co dwa tygodnie w trybie sobota-niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

22 i 23.X.2022 r.

12 i 13.XI.2022 r.

26 i 27. XI. 2022 r.

10 i 11.XII.2022 r.

14 i 15.I.2023 r.

28 i 29.I.2023 r.

Zaliczenia

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.

Zaliczenie studiów - uzyskanie 33 punktów ECTS z przedmiotów, przygotowanie i obrona prezentacji, z zakresu tematycznego związanego z seminarium dyplomowym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów, absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 • orientowania się w poszczególnych dziedzinach rynku sztuki w tym malarstwa, fotografii, rysunku, sztuk wizualnych, rzeźby, wzornictwa, grafiki użytkowej, plakatu;
 • skutecznego uczestnictwa w aukcjach najważniejszych domów aukcyjnych w Polsce i na świecie;
 • zarządzania domem aukcyjnym, galerią i antykwariatem;
 • poznania metod podrabiania dzieł sztuki oraz metod walki z fałszerstwami;
 • tworzenia kolekcji prywatnych i strategii kolekcjonowania;
 • poruszania się po najważniejszych targach sztuki, w tym Art Basel, Frieze FIAC, Paris Photo;
 • orientowania się w polskim rynku antykwarycznym;
 • pozyskiwania dzieła sztuki do zbiorów prywatnych i muzeów;
 • współpracy z kuratorami;
 • organizacji pracy nad wystawami;
 • orientowania się w problematyce prawnej i podatkowej obrotu dziełami sztuki;
 • aktywnego korzystania z narzędzi finansowania zakupu dzieł sztuki i działalności muzeów i galerii;
 • skutecznego ubezpieczania dzieł sztuki;
 • efektywnego korzystania ze strategii i instrumentów marketingu kultury.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

·     O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższychuzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r.

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

III tura

Rejestracja w systemie IRK: od 19.10.2022 r. do 20.11.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 21.11.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 25.11.2022 r.

Składanie dokumentów: od 19.10.2022 r. do 21.11.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)