• log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in the field of Management in Health Care

Details
Code SP-ZA-ZOZ
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181/ 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-zarzadzania-w-ochronie-zdrowia/rekrutacja
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i specjalistów w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Jest on realizowany przez prezentacje teorii i metod nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia oraz nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej podmiotów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach - quasi-rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Przyczynia się do wzrostu skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Kandydaci

Obecna i przyszła kadra menedżerska oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (184 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy współczesnego zarządzania, Ustawodawstwo w ochronie zdrowia, Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych, System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - organizacja i funkcjonowanie, Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, Umiejętności menedżerskie - skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi, Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia, Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia, Prywatyzacja i komercjalizacja, prawo spółek, umowy cywilnoprawne, organizacje użyteczności publicznej, Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce, Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, Skuteczna organizacja i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, Etyka i polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia, Innowacje w ochronie zdrowia, Podstawy organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Strategie dla jednostek ochrony zdrowia, Biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia, Strategie rozwoju podmiotów leczniczych, Projektowanie struktur organizacyjnych, Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia [panel], Seminarium specjalistyczne (prace projektowe).

 

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

1.

Umiejętności menedżerskie – zarządzanie ludźmi i skuteczne przywództwo

16

Dr hab. prof. ucz. Tomasz Ochinowski

Dr Stanisław Jachowicz

2.

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia

16

Dr Robert Pietrusiński

3.

Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia

16

Dr Małgorzata Winter

4.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

8

Dr Maciej Murkowski

5.

Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych

8

Dr hab. Hanna Kuzińska

6.

Innowacje w ochronie zdrowia

8

Dr nauk med. Sławomir Chomik

Dr Marcin Murawski

7.

Marketing usług i produktów zdrowotnych

8

Dr hab. prof. ucz.Mariusz Trojanowski

8.

Podstawy ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia

8

Dr Zofia Skrzypczak

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

9.

Strategie rozwoju podmiotów leczniczych

4

Dr nauk med. Maciej Rogala

10.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

8

Dr Andrzej Rutkowski

11.

Podstawy współczesnego zarzadzania

4

Dr hab. prof. ucz. Jacek Pasieczny

12.

Strategie dla jednostek ochrony zdrowia

4

Dr nauk med. Maciej Rogala

13.

Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem  w praktyce  

8

Dr hab. prof. ucz. Mariusz Trojanowski

14.

Biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia

8

Dr Sławomir Wymysłowski

15.

Ustawodawstwo w ochronie zdrowia - RODO i prawa pacjenta

4

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

16.

System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce -  rola NFZ

4

Dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH

17.

Panel ekspertów: Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia

4

Dr Stanisław Jachowicz

18.

Polityka lekowa/Farmakoekonomika

4

Prof. dr hab. Marcin Czech

19.

Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia

8

Dr hab., prof. ucz. Krzysztof Walczak

20.

Projektowanie struktur organizacyjnych

4

Prof. dr hab. Przemysław Hensel

21.

Etyka w ochronie zdrowia

4

Dr Waldemar Grzywacz

22.

Skuteczna organizacja i  metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia

8

Mgr Izabela Dubiak

23.

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

4

Dr. hab. prof. ucz. Igor Postuła

24.

Polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia

4

Mec. Anna Hlebicka-Józefowicz (DZP)

25.

Seminarium dyplomowe

12

 

 Łącznie godzin: 184


Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. prof. ucz.Tomasz Ochinowski, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab. prof. ucz. Krzysztof Walczak, dr Stanisław Jachowicz, dr Robert Pietrusiński, dr Zofia Skrzypczak, dr hab. Hanna Kuzińska, dr Maciej Murkowski. prof. dr hab. Marcin Czech.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny. Zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie w trybie: sobota-niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW:

22 i 23.X.2022 r.

12 i 13.XI.2022 r.

26 i 27.XI.2022 r.

10 i 11.XII.2022 r.

14 i 15.I.2023 r.

28 i 29.I.2023 r.

Zaliczenia

Przedmioty są zaliczane na podstawie aktywności słuchaczy, zaliczenie studiów - w oparciu o pracę dyplomową.

Absolwenci

Absolwenci studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej, form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister).

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
  • CV (generowane z IRK),
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)

  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższychuzyskanym za granicą:

  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r.

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)