• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in Human Resources Management

Details
Code SP-ZA-ZZL
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181 / 022 55 34 032
psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-zarzadzania-zasobami-ludzkimi/rekrutacja
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji menedżerskich, która nieustannie podlega głębokim zmianom. Kryzysy z początku trzeciej dekady XXI wieku przyspieszyły te procesy, wymuszając na menedżerach konieczność wykształcenia nowych kompetencji i aktualizacji posiadanych. Oznacza to, że obok wiedzy i umiejętności z zakresu relacji interpersonalnych, procedur kadrowych, zarządzania procesami zatrudnienia, prawa pracy, podatków i finansów, konieczne będzie również otwarcie się na stosowanie nowych technologii i wspieranie w tym zakresie pracowników.

W związku z tym przewiduje się, że wiele współcześnie wykonywanych zawodów przestanie mieć znaczenie albo nawet w ogóle znikną, a w ich miejsce pojawią się nowe, których jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Według Alvina Tofflera analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie będą potrafili uczyć się, następnie oduczać i ponownie uczyć się.

Rośnie liczba zadań i wymagań wobec osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe. Należą do nich: uczestniczenie w formułowaniu strategii organizacji, budowanie jej wizerunku na rynku pracy, udział w kreowaniu kultury w oparciu o system wartości organizacji i standardy etyczne, reagowanie na sytuacje konfliktowe i kryzysowe, budowanie atmosfery zaangażowania oraz konstruowanie systemów motywacji, dbanie o rozwój pracowników i ocenę ich osiągnięć. Takie są podstawowe założenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Kandydaci

Studia są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w firmie za zarządzanie zasobami ludzkimi, za strategie polityki personalnej (HR) oraz realizujące zespołowe przedsięwzięcia (projekty), a także osób, których obowiązki zawodowe są związane z zarządzaniem ludźmi.

Opis Studiów

Program studiów

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

Prowadzący

1.

Kultura i klimat organizacji

8

dr hab. prof. ucz.Tomasz Ochinowski

2.

Networking

8

dr Waldemar Grzywacz

3.

Nowe trendy w gospodarce na początku XXI w.

4

dr hab. Grzegorz Tchorek

4.

Wprowadzenie do ZZL

4

dr Andrzej Woźniakowski

5.

Prawne aspekty ZZL

12

dr hab. prof. ucz. Andrzej Patulski

6.

Współczesne tendencje w ZZL

4

dr Waldemar Grzywacz

7.

Zarządzanie zespołami

8

dr Anna Kuźmińska

8.

Stosunki pracy. Mediacje i negocjacje

8

dr hab. Krzysztof Walczak

9.

Kształtowanie postaw pracowniczych

4

dr Aleksandra Spik

10.

Aktywizowanie pracowników – motywacja i wynagradzanie

8

mgr Iwona Zagórska-Dusik

11.

Fiskalne aspekty ZZL

4

doc. dr Piotr Sokół

12.

Systemy i strategie ZZL

4

dr hab. prof. ucz Anna Pawłowska

13.

Employer branding – kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy

4

mgr Edyta Sobótka-Bentyn

14.

ZZL jako business Partner

4

mgr Edyta Sobótka-Bentyn

15.

Planowanie ZZL - pomiar kapitału ludzkiego

4

dr Waldemar Grzywacz

16.

Rozmowa kwalifikacyjna

4

mgr Beata Narzymska

17.

Assessment Center, Development Center

8

dr Kamila Pietrzak

dr Waldemar Grzywacz

18.

Rozwój talentów i kompetencji

4

dr hab. prof. ucz. Tomasz Ochinowski

19.

System ocen pracowników

8

dr Andrzej Woźniakowski

20.

Satysfakcja pracownicza i WLB. Zarządzanie wiekiem

4

dr Stanisław Wojnicki

21.

Doskonalenie komunikacji w organizacji

4

dr Kamila Pietrzak

22.

Etyka w ZZL

4

dr Waldemar Grzywacz

23.

Organizacja funkcji personalnej

4

dr Andrzej Woźniakowski

24.

Jednostka w ZZL - decyzje menedżerskie

8

dr Anna Kuźmińska

25.

Zarządzanie stresem w organizacji

4

prof. dr. hab. n. med. Józef Haczyński

26.

Trudni szefowie, trudni pracownicy - patologie w organizacji

8

dr. hab. prof. ucz. Tomasz Ochinowski

prof. dr. hab. n. med. Józef Haczyński

27.

Finansowa problematyka w ZZL

8

doc. dr Andrzej Rutkowski

28.

Best practices w HRM

16

Różni wykładowcy zewnętrzni i z WZ

29.

Projekt zespołowy

8

 

Łącznie godzin: 180

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny, Zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie w trybie sobota-niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM:

22 i 23.X.2022 r.

26 i 27.XI.2022 r.

10 i 11.XII.2022 r.

14 i 15.I.2023 r.

28 i 29.I.2023 r.

Zaliczenia

Praca dyplomowa ukierunkowana na praktykę zarządzania ludźmi w organizacji w formie projektu lub analizy wybranego przypadku.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych ZZL posiada kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi (Potencjałem Społecznym) organizacji:

 • orientuje się w globalnym kontekście zarządzania;
 • zna podstawy teoretyczne (elementy psychologii, prawa, finansów i zarządzania) niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozumie ich zastosowanie w polskiej i globalnej praktyce organizacyjnej;
 • umie przeprowadzić kompleksową analizę problemów kierowania ludźmi w zmieniającej się organizacji, w wymiarze społecznym, psychologicznym, prawnym, finansowym i organizatorskim;
 • potrafi zidentyfikować szanse i zagrożenia w obszarze zarządzania potencjałem społecznym organizacji i stworzyć kompleksowe programy jego rozwoju;
 • stosuje techniki zarządzania ludźmi i efektywnie współpracuje w tej dziedzinie z innymi specjalistami, np. z finansistami, prawnikami, informatykami;
 • posiada kompetencje niezbędne do współpracy z zarządem, kadrą kierowniczą i pracownikami organizacji w turbulentnym środowisku społeczno-gospodarczym;
 • wykazuje wysoki poziom kompetencji społecznych niezbędnych w pracy współczesnego menedżera i specjalisty;
 • dysponuje bogatym zestawem metod i narzędzi z repertuaru ZZL.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister).

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura
Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.
Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.
Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r. 

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

6 600 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.
 

6 900 płatność w II ratach

I rata 3 450 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 3 450 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

7 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 900 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do maja 2023 r.)