European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Instrumental Chemical Analysis

Details
Code S1-CHAI
Organizational unit Faculty of Chemistry
Field of studies Instrumental Chemical Analysis
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3,5 years
Recruitment committee address rekrutacja.chemia@uw.edu.pl
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl/
Required documents
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 7
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Program studiów realizowany na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna (studia pierwszego stopnia) obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki. Szczególny nacisk położony jest na dynamicznie rozwijające się metody instrumentalne i techniki pomiarowe, szeroko wykorzystywane w laboratoriach, w celu fizykochemicznej analizy zarówno nowo otrzymanych substancji takich jak: nowe leki, katalizatory, źródła energii, bioczujniki, jak i nowe materiały grafenowe czy nanocząstki metali i półprzewodników. Dużo zajęć z przedmiotów podstawowych pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości w badania naukowe. Efekty kształcenia, przyjęte dla ww. kierunku, zakładają m.in., że absolwent będzie potrafił przeprowadzić szeroko pojęte analizy fizyko-chemiczne posługując się wybranymi technikami i metodami analizy instrumentalnej. Program studiów zapewnia studentom przygotowanie do zaplanowania i wykonania prostych badań doświadczalnych. Studenci zapoznają się także z takimi zagadnieniami, jak: organizacja kosztów i wydatków, sposoby oszacowania kosztów analiz chemicznych oraz zarządzanie personelem.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemiczna Analiza instrumentalna:

 • posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnych zagadnień z głównych dziedzin chemii: ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
 • zna postawy wyższej matematyki oraz fizyki, niezbędne w zaawansowanej edukacji chemicznej;
 • zna oraz potrafi używać podstawowych i zaawansowanych technik pomiarowych w celu analizy fizyko-chemicznej oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), w tym także w języku obcym;
 • potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych w szczególności aparatury analitycznej;
 • potrafi korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
 • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w takich sektorach gospodarki jak analityka żywności, kryminalistyka, badania kliniczne, farmaceutyka, analiza nowych materiałów i pokrewne.


Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów (minimum 4,0).

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-24 września 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 września 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27, 30 września 2019 r., godz. 9:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr hab. Agnieszka Więckowska 603-181-414 rekrutacja.chemia@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Chemii