European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Medical Chemistry

Details
Code S1-CHM
Organizational unit Faculty of Chemistry
Field of studies Medical Chemistry
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3,5 years
Recruitment committee address rekrutacja.chemia@uw.edu.pl
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl/
Required documents
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 7
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Kierunek Chemia Medyczna prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych , z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych. Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Szeroki wachlarz zajęć, w tym również laboratoryjnych, pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości nie tylko w badania naukowe ale również w pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biomedycznego, farmaceutycznego i pokrewnych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia Medyczna:

 • posiada wiedzę z dziedziny chemii ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
 • posiada wiedzę z dziedziny fizyki w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania układów biologicznych;
 • posiada wiedzę z zakresu matematyki umożliwiająca posługiwanie się aparatem matematycznym w chemii i naukach biomedycznych;
 • zna podstawowe metody informatyczne i statystyczne umożliwiające analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych;
 • posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących;
 • biegle potrafi posługiwać się nowoczesną bazą instrumentalną wspomagającą badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym także w języku obcym;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz biochemicznych;
 • potrafi formułować i rozwiązywać problemy z pogranicza chemii i nauk biomedycznych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w takich sektorach gospodarki badania kliniczne, farmaceutyka, projektowanie nowych leków.


Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów (minimum 4,0).

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-24 września 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 września 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27, 30 września 2019 r., godz. 9:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr hab. Agnieszka Więckowska 603-181-414 rekrutacja.chemia@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Chemii