European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nuclear Power Engineering and Nuclear Chemistry

Details
Code S1-ECHJ
Organizational unit Faculty of Chemistry
Field of studies Nuclear Power Engineering and Nuclear Chemistry
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja.chemia@uw.edu.pl
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl/
Required documents
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 6
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1 oraz na Wydziale Fizyki UW, przy ulicy Pasteura 5.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Energetyka i Chemia Jądrowa to kierunek studiów prowadzony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki UW. Studenci tego kierunku są formalnie studentami Wydziału Chemii, który zajmuje się rekrutacją i obsługą studiów od strony administracyjnej.

Absolwenci otrzymują dyplomy Wydziału Chemii z zaznaczeniem, że skończyli kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa. Studia na tym kierunku przygotowują do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Program studiów I stopnia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Matematyka, fizyka i chemia w zakresie podstawowym
 • Fizyka jądrowa, chemia jądrowa i radiochemia w zakresie rozszerzonym
 • Ochrona radiologiczna
 • Zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle
 • Wstęp do zagadnień energetyki jądrowej

Absolwent studiów I stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa:

 • ma rzetelną wiedzę w zakresie podstaw wyższej matematyki, oraz głównych działów fizyki i chemii;
 • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi, w tym także promieniotwórczymi i postępowania z odpadami;
 • zna i rozumie zasady ochrony radiologicznej i obowiązujące w Polsce przepisy prawne
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • potrafi przygotować i kontrolować w jednostce organizacyjnej procedury ochrony radiologicznej oraz prowadzić kontrolę dozymetryczną indywidualną oraz środowiska pracy
 • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych w tym także radiochemicznych, oraz fizycznych;

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku, lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka.

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu państwowego może uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i będzie posiadał kwalifikacje do pracy w instytutach oraz laboratoriach izotopowych, związanych z energetyką jądrową, chemią jądrową lub medycyną nuklearną.


Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów (minimum 4,0).

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-24 września 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 września 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27, 30 września 2019 r., godz. 9:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr hab. Agnieszka Więckowska 603-181-414 rekrutacja.chemia@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Chemii