European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Economics; Finance and Accounting; Informatics and Econometrics

Details
Code S1-EK
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Fields of studies Economics, Finance and Accounting, Informatics and Econometrics
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja@wne.uw.edu.pl
WWW address https://www.wne.uw.edu.pl/pl/
Required documents
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.08.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na trzy kierunki: ekonomia; finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria. Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku.

Przed pierwszym rokiem studiów następuje wybór specjalności w przypadku kierunku Ekonomia:

 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (w trakcie składania dokumentów);
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (w systemie IRK).

Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku (i ewentualnie specjalności studiów):

 • kierunek Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa;
 • kierunek Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa;
 • kierunek Finanse i rachunkowość;
 • kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki;
 • kierunek Informatyka i ekonometria;

Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej.

Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, środowisku międzynarodowemu na Wydziale Nauk Ekonomicznych (stopień internacjonalizacji ponad 20%) czy goszczeniu wielu obcokrajowców (ponad 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym.

Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach akredytowanych ACCA (zaliczenia przedmiotów uznawane jako równoważne egzaminom ACCA) , jak i SAS Data Mining Certificate Program.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studia na tej specjalności mogą podjąć jedynie studenci przyjęci zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w rekrutacji na matematykę uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii.

 


Zasady kwalifikacji

O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. Ustala się listę rankingową będącą podstawą przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:

 1. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia WNE (wystawia się jedną z ocen: 30, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 20, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 10, jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach);
 2. średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4, zgodnie z wzorem: (średnia kandydata)*6. Średnia powyżej 5,0 jest traktowana jako średnia 5,0;
 3. wymiar zajęć (w punktach ECTS) z programu I roku studiów I stopnia w języku polskim WNE, zgodnie z wzorem [(liczba punktów ETCS kandydata)/(liczba punktów ETCS na I roku studiów dziennych I stopnia WNE UW)]*30;
 4. dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list motywacyjny (0-4 pkt., punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych), opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje (0-3 pkt.), list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (0-3 pkt.), punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata).

Łącznie można uzyskać 100 punktów.

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20, 23 września 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 24-25 września 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 10:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Krystyna Paczoska, Magdalena Dominiak 22-55-49-145/125/190 rekrutacja@wne.uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Nauk Ekonomicznych