European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Russian Studies

Details
Code S1-FLROS
Organizational unit Faculty of Applied Linguistics
Field of studies Russian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 years
Recruitment committee address m.castelas@uw.edu.pl;
m.kornacka@uw.edu.pl
WWW address http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php
Required documents
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme in this registration.

(show past turns)
Active phases in other registrations:
 • Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2020/2021
  Phase 3 (15.09.2020 00:00 – 01.10.2020 23:59)

Opis studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów władających językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wyposażonych w wiedzę na temat języka i literatury rosyjskiej oraz przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej i społecznej, a także dobrze zorientowanych w kontaktach polsko-rosyjskich w różnych sferach kultury. Katedra Rusycystyki jest jedyną jednostką na Uniwersytecie Warszawskim prowadzącą studia w zakresie filologii rosyjskiej, mającą prawie 70-letnią tradycję i szeroką rozpoznawalność w kraju i za granicą. Kształcenie w zakresie filologii rosyjskiej uzasadnia, z jednej strony, posługiwanie się językiem rosyjskim przez dużą część ludności świata, zamieszkującą nie tylko Federację Rosyjską, ale także liczne kraje europejskie i azjatyckie, oraz, z drugiej, znaczący wkład Rosjan w światowe dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne.

Studia na kierunku filologia rosyjska są oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą. Program studiów obejmuje zarówno obowiązkowe przedmioty kierunkowe, jak i kierunkowe przedmioty do wyboru.

Na studia na kierunku filologia rosyjska (licencjackie) przyjmowane są osoby zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka rosyjskiego (tzw. grupa zerowa). Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja do obu grup odbywa się wspólnie. O zakwalifikowaniu do grupy ze znajomością i bez znajomości języka rosyjskiego decydują wyniki testu poziomującego, przeprowadzanego w Katedrze Rusycystyki UW w czasie dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku (koniec września).

Zajęcia kierunkowe, prowadzone przez doświadczoną kadrę katedry, odbywają się w jednym z budynków uniwersyteckich na Mokotowie przy ul. Szturmowej 4. Zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godz. 8:30, kończą najpóźniej o godz. 17:00; odbywają się we wskazane w siatce zajęć dni od poniedziałku do piątku. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i obowiązkowych przedmiotów o innym charakterze są ze sobą skorelowane w siatce zajęć. W gmachu przy ul. Szturmowej 4 jest zlokalizowana biblioteka, zapewniająca studentom literaturę naukową, a także gabinety pracowników katedry, odbywających w nich dyżury konsultacyjne.

Strona internetowa Katedry Rusycystyki

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie stanu współczesnego języka rosyjskiego i jego przemian historycznych oraz w zakresie dziejów literatury rosyjskiej wraz z obudową kontekstową o charakterze realioznawczym. Ponadto obejmują one wyspecjalizowane umiejętności komunikacyjne w obszarze biznesowym oraz przekładowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego. Absolwent osiąga poziom znajomości języka rosyjskiego C1. Absolwent jest świadomy roli i miejsca kultury rosyjskiej w europejskiej spuściźnie cywilizacyjnej i specyfiki kontaktów polsko-rosyjskich. W zakresie kompetencji społecznych absolwent czuje potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw.

Studia na kierunku filologia rosyjska przygotowują do podjęcia badań naukowych. Absolwent – w trakcie studiów mający stały dostęp do wyników badań naukowych w obrębie przedmiotu studiów i dyscyplin pokrewnych – umie zidentyfikować problem badawczy w zakresie filologii rosyjskiej i wybrać dla niego właściwe ujęcie metodologiczne, prowadzące do jego rozstrzygnięcia i zaprezentowania rezultatów. Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz przydatności społecznej prowadzenia filologicznych badań naukowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia rosyjska pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, mediach, firmach handlowych, w szczególności w instytucjach, których celem jest współpraca między Polską i innymi państwami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne zapewniają absolwentom elastyczność zawodową i otwartość na wyzwania społeczne współczesnego świata.

 


Zasady kwalifikacji

Studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, starający się o przyjęcie na studia I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej w trybie przeniesienia z innych uczelni, są przyjmowani na podstawie średniej ocen nie niższej niż 4,0, uzyskanej w okresie dotychczasowych studiów, poprzedzających przyjęcie na studia w trybie przeniesienia , oraz pozytywnego zaliczenia (co najmniej na ocenę dobrą) egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości zgodnym z programem studiów.

Forma egzaminu: pisemny i ustny z praktycznej znajomości języka rosyjskiego

Egzamin obejmuje:

 • część pisemną z leksyki i gramatyki,
 • część ustną z fonetyki i intonacji.

Osoby przyjęte zobowiązane są zaliczyć różnice programowe z zakresu studiów w określonym terminie.

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska.

Format egzaminu pisemnego:

 • uzupełnianie luk w autentycznym tekście ciągłym przez dobieranie jednej poprawnej formy spośród kilku podanych do wyboru,
 • uzupełnianie otwartych luk w autentycznym tekście ciągłym zgodnie z treścią i gatunkiem stylistycznym tekstu,
 • rozpoznawanie błędów gramatycznych i ortograficznych poprzez zaznaczenie elementu niepoprawnego spośród podanych i oznaczonych a, b, c, d,
 • napisanie wypowiedzi (ok. 250 słów) w formie eseju wyrażającego opinię na określony temat.

Format egzaminu ustnego:

 • przeczytanie tekstu (ok. 100 – 150 słów) w postaci notatki prasowej, fragmentu tekstu autentycznego na temat, który pozwoli studentowi na dłuższą wypowiedź,
 • pytanie dotyczące takich tematów jak: zainteresowania, przeczytane książki, obejrzane filmy, ulubiona rozrywka, studia, życie codziennego, praca, rodzina, wakacje, podróże, wydarzenia bieżące.

Kryteria

 • egzamin pisemny oceniany jest według kryteriów: zgodność wypowiedzi z tematem, płynność, spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna,
 • egzamin ustny oceniany jest według kryteriów: skuteczność interakcyjna, płynność wypowiedzi, poprawność wymowy i intonacji, bogactwo słownictwa, poprawność gramatyczna.

 

Terminy

Termin egzaminu pisemnego z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2: 24 września 2019 r., godz. 10:00-11:30, sala 405, gmach WLS, ul. Szturmowa 4

Termin egzaminu ustnego z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2: 24 września 2019 r., godz. 12:00, sala 405, gmach WLS, ul. Szturmowa 4

Ogłoszenie wyników: 25 września 2019 r., godz. 9.00

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25 - 26 września 2019 r., godz. 10:00-15:00, pok. 429, gmach WLS, ul. Szturmowa 4
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie)

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Dorota Piekarska-Winkler 22-55-34-228 dopiekar@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Katedra Rusycystyki