European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Physics Education

Details
Code S1-FZN
Organizational unit Faculty of Physics
Field of studies Physics Education
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja@fuw.edu.pl
WWW address http://www.fuw.edu.pl/
Required documents
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 05.07.2019 23:59)

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: pedagogika
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach programu studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki oraz innych dziedzin związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotów fizyka i matematyka na poziomie szkoły podstawowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent

 • ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu
 • podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • ma niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach;
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiada wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim;
 • ma kompetencje pedagogiczne i psychologiczne odpowiednie do podjęcia pracy w placówce oświatowej;
 • potrafi nauczać fizyki oraz matematyki, korzystając z różnych metod dydaktycznych;
 • jest gruntownie przygotowana/y do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 


Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100;
 • rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów).

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: fizyka, specjalność: fizyka nauczycielska.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 22-24 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr hab. Krzysztof Turzyński 22-55-32-507 rekrutacja@fuw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Fizyki