European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

General and Clinical Speech and Language Therapy

Details
Code S2-LOG
Organizational unit Faculty of Polish Studies
Field of studies General and Clinical Speech and Language Therapy
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrut.polon@uw.edu.pl
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/
Required documents
 • Higher education
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 12.07.2019 23:59)

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

 • fonetyki, fonologii, patofonetyki
 • kultury języka
 • metodologii badań językowych
 • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka

2. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:

 • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań
 • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi
 • neuropsychologii

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

 • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

 • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii
 • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo
 • diagnozy i terapii logopedycznej

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

 • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku
 • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających
 • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem
 • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych
 • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych np. podczas studiów pierwszego stopnia):

 • w przedszkolach powszechnych, integracyjnych i specjalnych
 • w szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych
 • w poradniach specjalnych i artystycznych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • w gabinetach logopedycznych

oraz w placówkach służby zdrowia:

 • na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii
 • na oddziałach neonatologii
 • w punktach doboru aparatów słuchowych
 • w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • w placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

 


Zasady kwalifikacji

O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów magisterskich na kierunku logopedia i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Kandydaci muszą uzyskać pozytywny wynik z rozmowy predyspozycyjnej i udokumentować co najmniej 50% zgodności programów studiów. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.

 

Terminy

Termin rozmowy predyspozycyjnej: 16 lipca 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 22-24 lipca 2019 r., godz. 9:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca 2019 r., godz. 10:00-14:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Łukasz Książyk 22-55-21-022 lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Polonistyki