• log in
  • create an account

Admission for RPL 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied geology

Details
Code S1-GES-RPL
Organizational unit Faculty of Geology
Field of studies Applied Geology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, rekrutacja.geol@uw.edu.pl.
WWW address http://www.geo.uw.edu.pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
Phase 2 (24.05.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 28.04.2023 23:59)

Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geologia stosowana (studia inżynierskie) posiadają wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin geologicznych (geologii dynamicznej, stratygrafii, paleontologii, geologii historycznej i regionalnej, geochemii, mineralogii i petrologii, geofizyki) w stopniu umożliwiającym zrozumienie wzajemnych związków przyczynowo-skutkowych występujących w uruchamianiu i przebiegu procesów geodynamicznych spowodowanych czynnikami naturalnymi oraz ingerencją człowieka w środowisko przyrodnicze. Posiadają umiejętność zastosowania uzyskiwanej wiedzy przy wykonywaniu zawodowych opracowań i dokumentacji, takich jak: projekty i dokumentacje geologiczne (złożowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie), mapy i inne opracowania kartograficzne, badania i ekspertyzy w dziedzinie geomateriałów, oceny oddziaływania przedsięwzięć na warunki środowiskowe.


  Zasady kwalifikacji:

 Szczegółowe zasady, metody i narzędzia potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną:

    1. Moduły wspólne dla kierunku studiów (Tabela 1)

   2. Moduły dla poszczególnych specjalizacji:  

 Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie liczby punktów ECTS przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia i odnoszących się do nich ocen. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

 

W = (O1*L1+ O2*L2 + O3*L3 + On*Ln + ... ) / n

Σ L ≤ 110

 

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 … Ln – liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

O1,O2,O3 … On. – uzyskane oceny, odnoszące się do poszczególnych modułów/przedmiotów

Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności oraz prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych.

W przypadku gdy limit miejsc, o którym mowa, nie zostanie wyczerpany, wolne miejsca – w całości lub częściowo – mogą być wykorzystane dla kandydatów przyjmowanych na studia na zasadach ogólnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna.

Limity przyjęć:

Limit: 5
Limit wspólny dla wszystkich specjalizacji

Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności oraz prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału.

W przypadku gdy limit miejsc, o którym mowa, nie zostanie wyczerpany, wolne miejsca – w całości lub częściowo – mogą być wykorzystane dla kandydatów przyjmowanych na studia na zasadach ogólnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna.

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od 1 października 2023 r. (semestr zimowy)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

1 października 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 28 kwietnia 2023 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

15 czerwca 2023 r.

4.

Zatwierdzenie przez Rektora  wyników rekrutacji na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

5.

Ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

6.

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2024 r. (semestr letni)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2023 r. – 30 września 2023 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 10 grudnia 2023 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

9 lutego 2024 r.

4.

Zatwierdzenie przez Rektora  wyników rekrutacji na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

5.

Ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

6.

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie