• log in
  • create an account

Admission for RPL 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Artes Liberales (Liberal Arts)

Details
Code S1-AL-RPL
Organizational unit Faculty of "Artes Liberales"
Field of studies Liberal Arts
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata
Recruitment committee address ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa, tel. (22) 55-25-915 lub (22) 828 43 70 wew. 111
WWW address http://www.clas.al.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.10.2023 00:00 – 30.04.2024 23:59)

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl


 Zasady kwalifikacji

Zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji w trybie PEU kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku artes liberales musi wykazać istnienie wcześniejszego doświadczenia zawodowego:

  • kandydaci z maturą – min. 5-letnie,
  • kandydaci z dyplomem licencjackim - min. 3-letnie,
  • kandydaci z tytułem magistra – min. 2-letnie.

 

 

Nazwa modułu/ wyzwania


Liczba ECTS

 

Sposób potwierdzania efektów uczenia się

Wyzwanie: kultury i religie

 

max. 16

Kandydat przedstawia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające doświadczenia w zakresie „kultury czynnej”, np.: współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych, rewitalizacji martwych i umierających języków oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym i/lub kandydat uczestniczy w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Wyzwanie:

Theatrum mundi

 
max. 16

Kandydat przedstawia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające podejmowanie  i/lub uczestnictwo w działaniach o charakterze performatywnym związanych ze „społeczeństwem widowisk” i/lub uczestnictwo w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Wyzwanie:

Zwierzęta i środowisko

 

max. 16

Kandydat przedstawia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające podejmowanie  i/lub uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ekologii w perspektywie lokalnej i globalnej i/lub uczestnictwo w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Kandydaci mogą przedstawić portfolia z 1, 2 lub 3 modułów kształcenia.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie liczby punktów przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

W = L1+ L+ L3

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 - liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać w czasie rekrutacji wynosi 48.
Liczba punktów zdobyta w trakcie rekrutacji określa miejsce kandydata na liście rankingowej.
Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 16.

Kandydat może ubiegać się o zaliczenie na poczet studiów artes liberales max. 32 punków ECTS (1 punkt z rekrutacji = 1 punkt ECTS)

 

Aby zaliczyć 1-szy rok studiów student musi zdobyć min. 60 ECTS, w tym:

1. Z rekrutacji – na poczet wybranego wyzwania: max. 26 ECTS

Jeśli punktów z rekrutacji jest mniej niż 26, student uczęszcza na wybrane przedmioty z wyzwań kierunkowych. Jeśli z rekrutacji kandydat uzyska więcej niż 26 punktów, nadwyżkę może rozliczyć na 2-gim roku studiów.

2. Frontiers of Science / Granice nauki – student musi uczęszczać na zajęcia: 8 ECTS

3. Frontiers of Humanities / Granice humanistyki: 8 ECTS

4. Great Books / Wielkie dzieła literatury: 6 ECTS

5. BHP, Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej, Technologie informacyjne, lektoraty z języka obcego, WF – 7 ECTS

Student uczęszcza na zajęcia lub przedstawia dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się związanych z tymi zajęciami.

6. Student uczęszcza na

a. na zajęcia ogólnouniwersyteckie: 2 ECTS

b. przedmioty do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”: 3 ECTS

 

 Harmonogram rekrtuacji dla kandydatów rozpoczynających studia od 1 października 2024 r.

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

1 października 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 30 kwietnia 2024 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

14 czerwca 2024 r.

4.

Zatwierdzenie przez Rektora  wyników rekrutacji na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

5.

Ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

6.

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie